logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Certyfikacja zawodu księgowego. Księgowy – kod zawodu 331301.

Certyfikacja zawodu – Księgowy (kod zawodu 331301). Certyfikat zawodowy dla księgowych. Zdobądź ceniony tytuł – zachęcamy do udziału w egzaminie wewnętrznym.

 

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

Księgowy - certyfikacja zawodu dla księgowych. Certyfikat zawodowy.Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodu – Księgowy. Po ukończeniu szkolenia „Kurs księgowości – od podstaw” zachęcamy do przystąpieniu do wewnętrznego egzaminu certyfikującego prowadzonego w formie pisemnej. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu zawodowego: Księgowy – kod zawodu 331301.


Certyfikacja zawodu księgowego. Księgowy - kod zawodu 331301. Zdobądź ceniony tytuł – zdaj egzamin. Polbi – Warszawa.

 

Certyfikat zawodowy. Certyfikaty dla księgowych.

Wydajemy bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością. Certyfikat dla księgowych opatrzony jest symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Księgowy – kod zawodu 331301.

 

Warunki uzyskania certyfikaty zawodowego dla księgowych

Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

☑️ uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,

☑️ przystąpienia do egzaminu certyfikującego,

☑️ uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wzór certyfikatu zawodowego dla księgowego

Certyfikat zawodowy. Księgowy – kod zawodu 331301. Certyfikacja zawodu księgowego po kursie i zdanym egzaminie. Wzór dokumentu. Strona nr 1. Polbi – Warszawa.

Certyfikat zawodowy – Wzór (strona 1).

Certyfikacja zawodu księgowego. Certyfikat zawodowy - Księgowy (kod zawodu 331301). Wzór dokumentu. Strona nr 2. Polbi – Warszawa.

Księgowy – Certyfikat zawodowy (Strona 2 – wzór).

 

Klasyfikacja zawodowa – podstawa prawna

Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity  – Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

 

Klasyfikacja zawodowa z zakresu rachunkowości

W ramach zawodów związanych z rachunkowością wyróżniono:

Kierownicy do spraw finansowych:

 • Główny księgowy (kod: 121101)
 • Kierownik biura rachunkowego (kod: 121102)
 • Kierownik działu finansowego (kod: 121103)

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości:

 • Biegły rewident (kod: 241101)
 • Specjalista do spraw kontrolingu (kod: 241102)
 • Specjalista do spraw rachunkowości (kod: 241103)
 • Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej (kod: 241104)
 • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (kod: 241105)
 • Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (kod: 241106)

Średni personel do spraw finansowych:

 • Księgowi (kod: 331301)

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości:

 • Asystent do spraw księgowości (kod: 431101)
 • Fakturzystka (kod: 431102)
 • Technik rachunkowości (kod: 431103)

Uwaga: Wśród wymienionych zawodów jedynie technik rachunkowości (kod: 431103) jest objęty kształceniem w systemie oświaty i występuje w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.).

Do pobrania:

➡️ Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 1 (PDF).

➡️ Certyfikat zawodowy – Wzór, strona nr 2 (PDF).

➡️ Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności – Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 227 – (PDF).

➡️ Informacje o rozporządzeniu w ISAP.  Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) – System informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty opublikowanych aktów prawnych. W ISAP można sprawdzić aktualne dane dotyczące rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 


Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Obligatoryjnie każda osoba biorąca udział w naszych kursach dla księgowych otrzymuje także „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Obowiązek taki wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dokument wystawiony jest zgodnie ze wzorem MEN określonym w załączniku do w/w rozporządzenia.

Każdy uczestnik szkolenia, który ukończył kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.

 

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu