Certyfikat zawodowy. Certyfikaty dla księgowych oraz pracowników działów kadr i płac.

 

  Certyfikaty zawodowe dla uczestników kursów księgowości i kursów kadrowo-płacowych. Certyfikacja Kompetencji i Umiejętności Zawodowych dla Księgowych. Certyfikat zawodowy - Księgowy, księgowa (Kod zawodu 331301). Certyfikat zawodowy - Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu 242310). Certyfikat zawodowy - Specjalista ds. kadr (Kod zawodu 242307).   

Bezterminowe certyfikaty zawodowe poświadczające umiejętności osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością, wynagrodzeniami, płacami i sprawami kadrowymi.

Księgowy - kod zawodu 331301

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)

Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

     

  CERTYFIKACJA ZAWODOWA - KSIĘGOWY, SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ, KADR

Proponujemy potwierdzenie kwalifikacji w ramach zawodów:

 • Księgowy - kod zawodu 331301

 po ukończeniu szkolenia „Kurs księgowości - od podstaw”,

 • Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310),

 • Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

po ukończeniu szkolenia „Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny)".

  WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATY ZAWODOWEGO

Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,

 • przystąpienia do egzaminu certyfikującego,

 • uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

  WZÓR CERTYFIKATU ZAWODOWEGO DLA KSIĘGOWEGO

 

Księgowy - wzór certyfikatu zawodowego, strona nr 1 dokumentu. Certyfikaty zawodowe dla uczestników kursów księgowości Certyfikacja Kompetencji i Umiejętności Zawodowych dla Księgowych. Certyfikat zawodowy - Księgowy, księgowa.
  Księgowy - wzór certyfikatu zawodowego, strona nr 2. Certyfikacja Kompetencji i Umiejętności Zawodowych dla Księgowych. Certyfikaty zawodowe dla uczestników kursów księgowości Księgowy, księgowa - kod zawodu 331301.
Księgowy - wzór certyfikatu zawodowego, str. 1
 Księgowy - wzór certyfikatu zawodowego, str. 2

 

  WZÓR CERTYFIKATU ZAWODOWEGO - SPECJALISTA DO SPRAW KADR I WYNAGRODZEŃ

 

Warunkiem uzyskania certyfikaty zawodowego jest spełnienie następujących warunków: uczestniczenie w zajęciach objętych programem kursu kadrowo-płacowego, przystąpienie do egzaminu certyfikującego, uzyskaniu na egzaminie pisemnym minimum 60% punktów.
  Warunki uzyskania certyfikaty zawodowego dla specjalistów ds. spraw kadrowo-płacowych: uczestniczenie w zajęciach, przystąpienie do egzaminu, uzyskaniu na egzaminie minimum 60% punktów.

Specjalista ds. kadr i Specjalista ds. wynagrodzeń.

Wzór certyfikatu zawodowego, strona nr 1.

 

Specjalista ds. kadr i Specjalista ds. wynagrodzeń.

Wzór certyfikatu zawodowego, strona nr 2.

 

  KLASYFIKACJA ZAWODOWA - PODSTAWA PRAWNA

Certyfikacja zawodowa Polbi oparta jest na najnowszych regulacjach prawnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r. wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145).

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest stosowana miedzy innymi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; szkolenia zawodowego; gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego oraz prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

  KLASYFIKACJA ZAWODOWA Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

W ramach zawodów związanych z rachunkowością wyróżniono:

Kierownicy do spraw finansowych:

 • Główny księgowy (kod: 121101)

 • Kierownik biura rachunkowego (kod: 121102)

 • Kierownik działu finansowego (kod: 121103)

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości:

 • Biegły rewident (kod: 241101)

 • Specjalista do spraw kontrolingu (kod: 241102)

 • Specjalista do spraw rachunkowości (kod: 241103)

 • Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej (kod: 241104)

 • Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (kod: 241105)

 • Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej (kod: 241106)

Średni personel do spraw finansowych:

 • Księgowi (kod: 331301)

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości:

 • Asystent do spraw księgowości (kod: 431101)

 • Fakturzystka (kod: 431102)

 • Technik rachunkowości (kod: 431103)

Wśród wymienionych zawodów jedynie technik rachunkowości (kod: 431103) jest objęty kształceniem w systemie oświaty i występuje w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.)

  KLASYFIKACJA ZAWODOWA Z ZAKRESU KADR I PŁAC

W ramach zawodów związanych z działami kadrowo-płacowymi wyróżniono:

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Specjalista do spraw wynagrodzeń (kod zawodu: 241306)

 • Specjalista do spraw kadr (kod zawodu: 241307)