K¦T - 2010. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH - 2010. KLASYFIKACJA MA ZASTOSOWANIE W LATACH 2011-2017.

 

K¦T 2010 - KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH (2010)

SCHEMAT I OBJA¦NIENIA Z WYKAZEM ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

 

 

Grupa 0

  

GRUNTY

Podgrupa 01 - Użytki rolne

Podgrupa 02 - Grunty le¶ne

Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane

Podgrupa 04 - Użytki ekologiczne

Podgrupa 05 - Tereny różne

Podgrupa 06 - Nieużytki

Podgrupa 07 - Grunty pod wodami

 

 

Grupa 1

  

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO¦CIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne

Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne

Podgrupa 12 - Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własno¶ciowe prawo do lokalu mieszkalnego


 

Grupa 2

  

OBIEKTY INŻYNIERII LˇDOWEJ I WODNEJ

Podgrupa 20 - Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

Podgrupa 21 - Ruroci±gi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu

Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii l±dowej i wodnej

 

 

Grupa 3

  

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Podgrupa 31 - Kotły grzewcze i parowe

Podgrupa 32 - Turbiny i inne maszyny napędowe

Podgrupa 33 - Maszyny elektryczne wiruj±ce

Podgrupa 34 - Turbozespoły i zespoły pr±dotwórcze oraz reaktory j±drowe

 

 

Grupa 4

  

MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa 41 - Obrabiarki do metali

Podgrupa 42 - Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

Podgrupa 43 - Maszyny, urz±dzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno-spożywczym

Podgrupa 44 - Maszyny i urz±dzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

Podgrupa 45 - Piece przemysłowe

Podgrupa 46 - Urz±dzenia do wymiany ciepła

Podgrupa 47 - Maszyny, urz±dzenia i aparaty do procesów materiałowych

Podgrupa 48 - Pozostałe maszyny, urz±dzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Podgrupa 49 - Pozostałe maszyny, urz±dzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania 

 

 

Grupa 5

  

MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Podgrupa 50 - Maszyny, urz±dzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego

Podgrupa 51 - Maszyny, urz±dzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

Podgrupa 52 - Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

Podgrupa 53 - Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

Podgrupa 54 - Maszyny, urz±dzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urz±dzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

Podgrupa 55 - Maszyny i urz±dzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej

Podgrupa 56 - Maszyny, urz±dzenia i aparaty dla przemysłu rolnego

Podgrupa 57 - Maszyny, urz±dzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego

Podgrupa 58 - Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Podgrupa 59 - Maszyny, urz±dzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki le¶nej

 

 

Grupa 6

  

URZˇDZENIA TECHNICZNE

Podgrupa 60 - Zbiorniki naziemne

Podgrupa 61 - Urz±dzenia i aparatura energii elektrycznej

Podgrupa 62 - Urz±dzenia dla radiofonii i telewizji, urz±dzenia dla telefonii i telegrafii

Podgrupa 63 - Urz±dzenie elektroenergetyczne przetwórcze i zasilaj±ce

Podgrupa 64 - DĽwigi i przeno¶niki

Podgrupa 65 - Urz±dzenia przemysłowe

Podgrupa 66 - Urz±dzenia nieprzemysłowe

Podgrupa 68 - Pozostałe urz±dzenia techniczne

 
 

Grupa 7

  

¦RODKI TRANSPORTU

Podgrupa 70 - Tabor kolejowy naziemny

Podgrupa 71 - Tabor kolejowy podziemny

Podgrupa 72 - Tabor tramwajowy

Podgrupa 73 - Pozostały tabor szynowy naziemny

Podgrupa 74 - Pojazdy mechaniczne

Podgrupa 75 - Tabor konny

Podgrupa 76 - Pozostały tabor bezszynowy

Podgrupa 77 - Tabor pływaj±cy

Podgrupa 78 - Tabor lotniczy

Podgrupa 79 - Pozostałe ¶rodki transportu

 
 

Grupa 8

  

NARZĘDZIA, PRZYRZˇDY, RUCHOMO¦CI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Podgrupa 80 - Narzędzia, przyrz±dy, ruchomo¶ci i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

 
 

Grupa 9

  

INWENTARZ ŻYWY

Podgrupa 90 - Inwentarz żywy

 

 

PROGRAM - KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


 

   K¦T 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 


 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ¦RODKÓW TRWAŁYCH I WARTO¦CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU ¦RODKÓW TRWAŁYCH - AKADEMIA SPECJALISTÓW


 

   K¦T 2010   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJˇTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJˇTKU TRWAŁEGO

¦RODKI TRWAŁE I WARTO¦CI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kurs: Specjalista do spraw maj±tku trwałego (ds. ¶rodków trwałych i WNiP). Szkolenie z tematu: ¦rodki trwałe i warto¶ci niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia po¶wiecone ewidencji maj±tku trwałego. Warsztaty dla specjalistów w Warszawie. Amortyzacja ¶rodków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy ¶rodków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.

 

   K¦T 2010   |   KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2010 W LATACH 2011-2017

Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów maj±tku trwałego służ±cym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Przez ¶rodki trwałe w ¶wietle ustawy o rachunkowo¶ci rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczno¶ci dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wył±czeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osi±gnięcia z nich korzy¶ci ekonomicznych.

Do ¶rodków trwałych zalicza się w szczególno¶ci:

  1. nieruchomo¶ci – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będ±ce odrębn± własno¶ci± lokale, spółdzielcze własno¶ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
  2. maszyny, urz±dzenia, ¶rodki transportu i inne rzeczy;
  3. ulepszenia w obcych ¶rodkach trwałych;
  4. inwentarz żywy.

¦rodki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy.

Ulepszenia (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja) w obcych ¶rodkach trwałych klasyfikowane s± w odpowiednich grupowaniach K¦T, w zależno¶ci od ¶rodka trwałego, którego dotycz±. 

K¦T 2010/2011 – wyszukiwarka kodów ¶rodków trwałych. Grupy, podgrupy i rodzaje ¶rodków trwałych – klasyfikacja ¶rodków trwałych.  

 K¦T 2010  |  KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH  |  INFORMACJE

  • Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T) została wydana na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

  • Klasyfikacja ¦rodków Trwałych (K¦T) stanowi zał±cznik do rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622). 

  • Przepisy rozporz±dzenia rozporz±dzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

K¦T 2010/2011 – wyszukiwarka kodów ¶rodków trwałych. Grupy, podgrupy i rodzaje ¶rodków trwałych – klasyfikacja ¶rodków trwałych.

 

 

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T 2016).

Stanowi ona zał±cznik do rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) wchodz± w życie 1 stycznia 2017 roku.

K¦T 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016.