Robert Siwik - prawnik, ekspert zamówień publicznych, wykładowca

 

 Robert Siwik  - prawnik i doradca prawny, arbiter w sprawach zamówień publicznych.
 

PRAWNIK, EKSPERT, WYKŁADOWCA, DORADCA PRAWNY

Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej; wykładowca prawa zamówień publicznych. Współzałożyciel oraz członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników. Doradca prawny w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

 

 

 EKSPERT PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, obronnych (wojskowych) oraz arbitrażu. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując od wielu lat z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych.
  DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE PODCZAS PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Specjalizującej się w prawie zamówień publicznych oraz przygotowaniu i realizacji złożonych projektów inwestycyjnych (szczególnie w energetyce, nieruchomościach i branży paliwowo-gazowej), projektów infrastrukturalnych (budowa i utrzymanie dróg, autostrad, obwodnic, modernizacje w sektorze energetycznym i kolejowym), a także w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych z tym związanych.

  ROBERT SIWIK - WIELOLETNIA PRAKTYKA ZAWODOWA

Pracował m.in. na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy oraz Południowej Obwodnicy Gdańska; doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy mostu przez Wisłę w Płocku; doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy obwodnicy Skoczowa oraz obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa; doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-8 (Radzymin-Wyszków); doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-5 (Wrocław-Poznań); doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-19 (Stobierna-Rzeszów) i licznych przetargów na utrzymanie standardu dróg i autostrad.

  ZNAJOMOŚĆ SPECYFIKI BRANŻY OBRONNEJ W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Posiada doświadczenie i znajomość specyfiki branży obronnej. Świadczył doradztwo prawne na rzecz austriackiego wykonawcy w zakresie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wirówki przeciążeniowej - symulatora szkoleniowego dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

 DYDAKTYK, WYKŁADOWCA, SZKOLENIOWIEC, PRELEGENT

Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych pt. „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doktorant w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadził już ponad 250 szkoleń, seminariów i wykładów z zakresu zamówień publicznych. 
  AUTOR LUB WSPÓŁAUTOR LICZNYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych publikowanych w Polsce i za granicą z zakresu prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, w tym największego na rynku praktycznego komentarza do ustawy Kodeks spółek handlowych oraz komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz zbioru orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych z zakresu zamówień publicznych.

  DOŚWIADCZENIE W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH SPORACH ARBITRAŻOWYCH

Wielokrotnie pełni funkcję arbitra (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich) oraz trybunałami arbitrażowymi ad hoc, działającymi według różnych regulaminów (np. ICC, UNCITRAL). Pełnił też funkcję Sekretarza Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2012 r. członek prestiżowej niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration - Deutsche Institution für Scheidsgerichtsbarkeit – DIS.

Przewodniczący Komisji do spraw zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej w Warszawie (największej bilateralnej izby gospodarczej, zrzeszającej prawie 1000 przedsiębiorców polskich i niemieckich) oraz  współzałożyciel oraz członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników oraz zaufany doradca prawny Wydziału Handlowego Ambasady Austrii w Polsce.