KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH. PLAN AMORTYZACJI. METODA LINIOWA, DEGRESYWNA, PROGRESYWNA, JEDNORAZOWA. AMORTYZACJA PODATKOWA I BILANSOWA.


Kalkulator amortyzacji środków trwałych pozwala wyliczać (ustalać) amortyzację liniową, amortyzację degresywną, amortyzację indywidualną, amortyzację podwyższoną, amortyzację jednorazową. Plan amortyzacji, kalendarz amortyzacji. Obliczanie amortyzacji samochodu osobowego używanego.

 
  

Kalkulator amortyzacji środków trwałych

Kalkulator amortyzacji metodą m.in. liniową, degresywną, progresywną, jednorazową

Automatyczne wyliczenie odpisów amortyzacji podatkowej i bilansowej środka trwałego

Kalkulator amortyzacji środków trwałych uwzględnienia koszty uzyskania przychodów

Aktualne roczne stawki amortyzacji zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT)

Wyliczanie oraz wydruk lub eksport kalendarza amortyzacji do programu Excel

 

  

  BEZPŁATNY PROGRAM - KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

"Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (podatkowy i bilansowy) - wraz z pełną Kwalifikacją Środków Trwałych 2010 powiązaną z rocznymi stawkami podatkowymi amortyzacji" jest zaawansowanym narzędziem księgowym, którego celem jest wyliczenie kosztów amortyzacji (z uwzględnieniem amortyzacji podatkowej i bilansowej) różnymi metodami oraz ustalenie w okresie miesięcznym kosztów uzyskania przychodów (KUP) i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów (NKUP) amortyzacji tych składników majątku trwałego. Kalkulator jest całkowicie bezpłatny - można go pobrać i zainstalować na własnym sprzęcie komputerowym.

 

Kalkulator amortyzacji środków trwałych. Automatyczne wyliczenie odpisów amortyzacji podatkowej środka trwałego. Kalkulator różnych metod amortyzacji środka trwałego. Bezpłatny program biorący pod uwagę koszty uzyskania przychodu lub nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) lub prawnych (PDOP). Amortyzacja samochodu osobowego.

Rys. Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - ekran główny programu.

 

 

  

  KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - FUNKCJE PROGRAMU

Kalkulator umożliwia (uwaga - niektóre opisane niżej funkcje będą dostępne wraz z kolejnymi wersjami kalkulatora wkrótce):

 • wyliczenie kalendarza amortyzacji podatkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia, wartości nieamortyzowanej i udziału kosztów uzyskania przychodów w wartości początkowej środka i ewentualnie w wartości jego dotychczasowego umorzenia,

 • odrębne wyliczenie kalendarza amortyzacji bilansowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia, wartości nieamortyzowanej, wartości rezydualnej oraz ewentualnych zmian w wartości początkowej środka oraz jego stawki amortyzacji (odpisy amortyzacyjne, odpisy umorzeniowe od środków trwałych, raty amortyzacji),

 • sprawdzenia orzecznictwa na temat wybranych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z zakresu ich amortyzacji czy przyporządkowania rodzajowego,

 • automatycznego przyporządkowania rocznej stawki amortyzacji podatkowej w zależności od wybranego rodzaju KŚT (istnieje możliwość jej ręcznego skorygowania) - program posiada wbudowaną, rozbudowaną wyszukiwarkę Klasyfikacji Środków Trwałych wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych grup rodzajowych,

 • niezależnego sposobu ustalenia rodzaju amortyzacji, stawek amortyzacji i innych wartości wyliczeniowych odrębnie dla amortyzacji podatkowej i dla amortyzacji bilansowej,

 • wprowadzenia wartości dotychczasowego umorzenia wpływającego na wartość wyliczeń kalendarza amortyzacji,

 • wprowadzenia wartości nieamortyzowanej kwoty w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, nie branej pod uwagę przy kalkulacji kalendarza amortyzacji,

 • wprowadzenia kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, zarówno w kwocie wartości początkowej środka trwałego, jak i w wartości jego dotychczasowego umorzenia,

 • wybrania, niezależnie dla amortyzacji podatkowej i bilansowej, rodzaju amortyzacji środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej,

 • wprowadzenia współczynnika przeliczeniowego (mnożnika) stawki amortyzacyjnej dla amortyzacji podwyższonej, degresywnej i progresywnej,

 • skorzystania z odrębnego kalkulatora ustalenia wysokości stawki amortyzacyjnej dla amortyzacji indywidualnej, w oparciu o wartość początkową i grupę rodzajową środka trwałego,

 • skorzystania z odrębnego kalkulatora wyliczenia stawki amortyzacji bilansowej w oparciu o rachunek ekonomiczny,

 • automatycznego pobrania kursu średniego EURO ze strony NBP przy wyliczeniu limitu 20.000 EURO dla amortyzacji podatkowej samochodów osobowych,

 • automatycznego wyliczenia limitu 20.000 EURO dla samochodów osobowych i wyliczenia na tej podstawie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów dla kalendarza amortyzacji samochodu osobowego,

 • automatycznego rozpisania kosztów uzyskania przychodu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów dla amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 • wydruku kalendarza amortyzacji,

 • eksportu kalendarza amortyzacji do programu Excel.

 

  

  KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WERSJA ALFA


 
Stawka amortyzacji indywidualnej. Bezpłatny kalkulator amortyzacji. Kalkulator umożliwia płynną zmianę parametrów i opcji. Kalkulator amortyzacji środków trwałych pozwala wyliczać amortyzację liniową, amortyzację degresywną, amortyzację indywidualną, amortyzację podwyższoną, amortyzację jednorazową, amortyzację metodą
 
 

Program komputerowy "Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych" obecnie dostępny jest w wersji "alfa" 1.1, która to nie udostępnia wszystkich prezentowanych w opisie funkcji.

Trwają zaawansowane prace by jak najszybciej umożliwić korzystanie Państwu z pełnej funkcjonalności programu.

Kolejne wersje programu będą udostępniane najszybciej jak to możliwe,  sukcesywnie wprowadzając kolejne udoskonalenia.

Kalkulator jest programem całkowicie bezpłatnym.

 


  

  KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  OPCJE PROGRAMU

"Kalkulator amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych i rocznymi stawkami amortyzacji podatkowej" jest programem całkowicie bezpłatnym, który jet gotowy do użycia po zainstalowaniu go w systemie.


Kalkulator umożliwia płynną zmianę parametrów i opcji:

 • możliwość automatycznego lub ręcznego wprowadzenia stawki amortyzacji rocznej, odrębnie dla amortyzacji podatkowej i bilansowej (jednak w wypadku amortyzacji podatkowej program monitoruje czy nie nastąpiło przekroczenia wartości ustawowych),

 • odrębnego wprowadzenia kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów dla wartości początkowej i wartości dotychczasowego umorzenia, które są brane pod uwagę przy kalkulacji kalendarza amortyzacji podatkowej,

 • płynnej zmiany wartości współczynnika amortyzacji w zakresie od 0,1 do 3,0 z minimalnym skokiem 0,1 dla zwiększenia wartości  stawki amortyzacyjnej (program jednak stale monitoruje czy nie ma miejsce przekroczenie wartości określonych ustawą podatkową),

 • wyboru grupy Klasyfikacji Środków Trwałych - KŚT, z uwzględnieniem szczegółowego jej opisu (program na bieżąco podpowiada stawkę amortyzacji dla wybieranych pozycji),

 • określenia stawki amortyzacji indywidualnej, przy płynnej zmianie parametrów długości użytkowania środka trwałego i jego wartości początkowej,

 • możliwa jest płynna, dowolna zmiana miesiąca rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej,

 • odrębnego wprowadzenia wartości nieamortyzowanej dla amortyzacji bilansowej i podatkowej,

 • określenia automatycznego lub ręcznego kursu EURO dla amortyzacji samochodów osobowych,

 • możliwości wydruku lub eksportu do programu Excel wygenerowanego kalendarza amortyzacji podatkowej i bilansowej.

 
  

AMORTYZACJA

PODATKOWA

 

amortyzacja metodą liniową, amortyzacja metodą degresywną, amortyzacja metodą indywidualną, amortyzacja metodą podwyższoną, amortyzacja metodą jednorazową, amortyzacja metodą "de minimis" 

W programie "Kalkulator amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych" można dokonać wyboru niezależnego rodzaju amortyzacji podatkowej i bilansowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

METODY AMORTYZACJI DLA AMORTYZACJI PODATKOWEJ

 

W kalkulatorze przewidziano następujące metody amortyzacji:

 • amortyzację liniową - zgodnie z art. 16h ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym*),

 • amortyzację degresywną - zgodnie z art. 16k ustawy o podatku dochodowym*),

 • amortyzację indywidualną - zgodnie z art. 16j ustawy o podatku dochodowym*),

 • amortyzację podwyższoną - zgodnie z art. 16i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym*),

 • amortyzację jednorazową - zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym*),

 • amortyzację jednorazową "de minimis" - zgodnie z art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym*).

___________________________________

*) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888). W wypadku osób fizycznych powyższe metody stosuje się odpowiednio.

 

  

AMORTYZACJA

BILANSOWA

 

amortyzacja metodą liniową, amortyzacja metodą degresywną, amortyzacja metodą progresywną, amortyzacja metodą naturalną, amortyzacja metodą jednorazową

 

W programie "Kalkulator amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych" można dokonać wyboru niezależnego rodzaju amortyzacji podatkowej lub  bilansowej dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

METODY AMORTYZACJI DLA AMORTYZACJI BILANSOWEJ

 

W kalkulatorze przewidziano następujące metody amortyzacji:

 • amortyzację liniową (opartą na równomiesięcznym obciążeniu kosztów w całym okresie amortyzacji),

 • amortyzację degresywną (zgodnie z zasadą, iż środki w początkowym okresie są zużywane w większym stopniu niż w okresie dalszego użytkowania - amortyzacja na początku jest zwiększana by maleć wraz z okresem wykorzystywania),

 • amortyzację progresywną (zgodnie z zasadą, iż środki w początkowym okresie są zużywane w mniejszym stopniu niż w okresie dalszego użytkowania - amortyzacja na początku jest zmniejszana by rosnąć wraz z okresem wykorzystywania),

 • amortyzację naturalną (ze stawkami amortyzacji dostosowanymi do poszczególnych lat użytkowania wyliczonymi zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, np. opartym na okresie użytkowania, stopniu wykorzystania środka, ilości wytwarzanych produktów, osiąganych przychodów, odtworzenia składników majątku, itp. - dostępny jest osobny kalkulator wyliczeniowy składek dla poszczególnych lat),

 • amortyzację jednorazową (przy założeniu, iż wartość jednorazowego odpisu kosztowego w wypadku 100% amortyzacji środka jest nieistotna dla jednostki z punktu widzenia osiąganego wyniku finansowego).


  

  ZMIANY W WERSJI 1.1 KALKULATORA AMORTYZACJI

W dniu 11 grudnia 2016 r. udostępniono nową wersję kalkulatora amortyzacji oznaczoną symbolem kodowym 1.1. Wersja ta jest produktem finalnym drugiego etapu prac nad programem. Jest to jednak nadal wersja "alfa", która nie udostępnia wszystkich przewidywanych funkcjonalności programu i może jeszcze zawierać drobne błędy w trakcie jego działania. Ostateczna wersja programu powinna się ukazać na początku 2017 r.

Nowości wprowadzone wersją 1.1 obejmują między innymi:

 • odblokowano możliwość korzystania z odrębnego wyliczenia amortyzacji dla amortyzacji bilansowej. Obecnie program wylicza już amortyzację podatkową i bilansową niezależnie,
 • istnieje niezależna możliwość wprowadzania parametrów środków trwałych dla wyliczeń amortyzacji podatkowej i bilansowej, takich jak: wartość początkowa środka trwałego, rożne stawki i metody amortyzacji, wartości nieamortyzowane,  dotychczasowe umorzenie, itd.,
 • w zakresie amortyzacji podatkowej można wybrać rodzaje amortyzacji: liniową, degresywną, jednorazową, przyspieszoną i indywidualną (trwają pracę nad amortyzacją de minimis),
 • w zakresie amortyzacji bilansowej można wybrać rodzaje amortyzacji: liniową, degresywną, progresywną, jednorazową (trwają pracę nad amortyzacją naturalną),
 • udostępnioną niezależny kalkulator obliczający wysokość rocznej stopy amortyzacji dla metody liniowej w zależności od zadanego okresu użytkowania środka,
 • wszelkie wyliczenia amortyzacji bilansowej pojawiają się oczywiście w kalendarzu amortyzacji,
 • zmieniono szatę graficzną programu i niektóre elementy graficzne w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności.

W wersji 1.2 przewiduje się wprowadzenie następujących zmian i nowości:

 • wyliczenie udziału procentowego amortyzacji rocznej w całości amortyzacji dla poszczególnych lat, co będzie uwidocznione w kalendarzu amortyzacji w nowych polach,
 • wyliczenie procentowego udziału kosztów KUP i NKUP w amortyzacji podatkowej, co będzie wyswietlane w nowych polach,
 • udostępnienie wyliczenia amortyzacji de minimis dla amortyzacji podatkowej,
 • udostępnienie wyliczenia metod amortyzacji naturalnej dla amortyzacji bilansowej,
 • możliwość wyboru zaokrągleń dla miesięcznych amortyzacji sposobami: "w dół" i "4/5", co pojawi się jako w wyborze w nowym menu programowym.

Dalsze przewidywane nowości w kolejnych wersjach:

 • dodanie amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych sposobem podatkowym i bilansowym,
 • możliwość drukowania wyników kalendarza amortyzacji,
 • możliwość eksportu wyliczeń do programu Excel,
 • rozbudowa opcji wyliczeniowych dla różnych metod amortyzacji.

 

  

  INSTALACJA (KROK PO KROKU) KALKULATORA AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W celu instalacji kalkulatora amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych należy:

 1. pobrać "spakowany" plik kalkulatora ze strony Polbi (linki poniżej) i zapisać go na dysku,

 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. "Winrar" (jeżeli nie stanie się to automatycznie),

 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu "Start" systemu Windows).

UWAGA! BARDZO WAŻNE:

Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. w systemie operacyjnym "Windows 7" można tego dokonać w sposób następujący:

1. klikamy przycisk "Start",

2. wybieramy "Panel sterowania",

3. klikamy "Programy i funkcje",

4.  następnie poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki na nazwie kalkulatora wybieramy z menu podręcznego "Usuń").

 

  

  KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - DO POBRANIA

 

Kalkulator jest całkowicie bezpłatny!

 

 

UWAGA!

Program pracuje w wersji dla środowiska SO Windows 7 i nowszych.

 

INFORMACJA!

Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu "WINRAR", który można pobrać TUTAJ.

 

  

  WYGLĄD KALKULATORA AMORTYZACJI - PRZYKŁADOWE EKRANY PROGRAMU

 

 

Wybór stawki amortyzacji z KŚT. Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jak amortyzować samochód osobowy? Odpisy amortyzacyjne. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych. Raty amortyzacji.

Rys. Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

 

 

Kalendarz amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Bezpłatny program biorący pod uwagę koszty uzyskania przychodu lub nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) lub prawnych (POP). Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego. Stawka amortyzacji samochodu. Jak obliczyć amortyzację samochodu osobowego używanego?

Rys. Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - kalendarz amortyzacji.  
    DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH  KALKULATORA AMORTYZACJI

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora to proponujemy podanie adresu mail, a o ulepszeniach kalkulatora poinformujemy w momencie opublikowania nowych wersji programu.

 

    PRAWA AUTORSKIE - BEZPŁATNY KALKULATOR AMORTYZACJI

Kalkulator amortyzacji jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

  

  KONTAKT

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 
Autor programu:
Maciej Derwisz
maciej@polbi.pl


Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia:

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie

które pomogą rozszerzyć Państwu wiedzę z zagadnień środków trwałych.

 

 

 

Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe.

 

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEST BEZPŁATNYM PROGRAMEM Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA I INSTALACJI NA WŁASNYM SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM.