KALKULATOR KOSZTÓW UBEZPIECZENIA SAMOCHODU OSOBOWEGO. LIMIT - WARTOŚĆ POWYŻEJ 20000 EURO. RMK, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW KSIĘGOWE I PODATKOWE

 

  Kalkulatory księgowe to zaawansowane narzędzia, które mogą Państwo pobrać bezpłatnie a po zainstalowaniu używać w swojej pracy zawodowej. Kalkulator RMK ubezpieczeń samochodów osobowych. Ograniczenie 20000 EURO.  

Kalkulator ubezpieczeń samochodów osobowych (AC i OC). Limit 20000 EURO. RMK czynne, koszty podatkowe.

Kalkulator wylicza koszty księgowe i podatkowe wynikające z polisy ubezpieczenia samochodu osobowego i dokonuje rozliczenia międzyokresowego kosztów (czynne RMK).

Kalkulator rozliczania ubezpieczenia samochodu uwzględnia limit 20.000 Euro.

Swoboda kształtowania parametrów i wydruk rozliczeń miesięcznych kosztów.  FUNKCJE KALKULATORA UBEZPIECZEŃ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (LIMIT 20000 EURO)

"Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych" jest programem całkowicie bezpłatnym.

"Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) czynnych księgowych i podatkowych ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych" jest narzędziem księgowym, którego celem jest wyliczenia kosztów rozliczanych w czasie (Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów Czynnych) dla ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych,  z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów (KUP) i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów (NKUP) przy założeniu limitu w wysokości 20.000 EURO.

  KALKULATOR MOGĄ STOSOWAĆ PODATNICY PIT (PDOF) JAK RÓWNIEŻ CIT (PDOP)

Kalkulator kosztów ubezpieczenie samochodu osobowego (limit 20.000 EURO) może być wykorzystywany, zarówno przez podatników działających w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT - PDOP), jak i podatników działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - PDOF).

W przypadku osób prawnych przeliczenie limitu 20.000 EURO następuje z uwzględnieniem kursu średniego EURO na podstawie tabeli A NBP z danego dnia.

W stosunku do osób fizycznych przeliczenie limitu 20.000 EURO następuje z uwzględnieniem kursu sprzedaży EURO na podstawie tabeli C NBP z danego dnia.

 

Kalkulator POLBI. Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości przekraczającej/powyżej 20000 EURO mogą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Kalkulator - Przeliczenie na złote według kursu ogłaszanego przez NBP.

Rys. Kalkulator do rozliczania kosztów księgowych i podatkowych ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu osobowego - prezentacja danych.

 

  CO MOŻNA WYLICZYĆ ZA POMOCĄ KALKULATORA RMK UBEZPIECZEŃ SAMOCHODÓW?

Obsługa "Kalkulatora kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (w tym: kosztów uzyskania przychodów i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów) ubezpieczenia komunikacyjnego (AC, OC, NNW) samochodów osobowych" jest dosyć prosta i sprowadza się do:

 1. Wybrania daty zawarcia polisy ubezpieczenia komunikacyjnego,

 2. Określenia pierwszego dnia obowiązywania polisy ubezpieczenia komunikacyjnego środka transportu,
 3. Wprowadzenia wartości samochodu osobowego przyjętej do wyliczenia ubezpieczenia AC,

 4. Wprowadzenia danych wartościowych ubezpieczenia OC, NNW, AC i ewentualnie innych ubezpieczeń,

 5. Ewentualnie określenia 12- lub 13-miesięcznego systemu rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC) lub wybrania opcji jednorazowego obciążenia kosztów w miesiącu zawarcia polisy,

 6. Ustalenia, czy przyjąć kurs średni, czy też kurs sprzedaży dla EURO.

 

WYBÓR KURSU WALUT NBP

Istnieje możliwość określenia, czy pobrany do obliczeń ma zostać kurs średni Euro ogłaszany przez NBP w tabeli A kursów średnich (co ma zastosowanie w wypadku osób prawnych), czy też kurs sprzedaży Euro NBP ogłaszany w tabeli C kursów zakupu i sprzedaży (co ma zastosowanie w wypadku osób fizycznych).

W sytuacji kiedy połączenie kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych z Internetem nie może zostać nawiązane, program informuje o tym stosownym komunikatem i jednocześnie pozwala wprowadzić kurs przeliczeniowy ręcznie w nowo wyświetlonym polu oznaczonym kolorem zielonym.

Pole do samodzielnego wprowadzania właściwego kursu walut jest niewidoczne, jeżeli istnieje możliwość automatycznego połączenia internetowego ze stroną NBP, na której publikowane są aktualne kursy walut.

Po wprowadzeniu kursu przeliczeniowego Euro (ze strony NBP lub ręcznie) program automatycznie wylicza i wyświetla wartość limitu 20.000 EUR w przeliczeniu na złote polskie.

Po wprowadzeniu przez użytkownika wartości samochodu przyjętej do ubezpieczenia AC na dzień zawarcia polisy program automatycznie określi ewentualne przekroczenie limitu 20.000 EUR i wyliczy procentowy udział limitu w wartości samochodu.

 

DZIEŃ OBOWIĄZYWANIA POLISY UBEZPIECZENIA SAMOCHODU

Użytkownik powinien również odrębnie określić pierwszy dzień obowiązywania polisy ubezpieczenia samochodu. Ma to bardzo ważne znaczenia przy wyborze 13-miesięcznego trybu rozliczania kosztów w czasie (program proporcjonalnie dzieli wtedy koszty pierwszego i ostatniego miesiąca w stosunku do dni obowiązywania w tych miesiącach polisy).

Po wprowadzeniu danych poszczególnych ubezpieczeń zawartych w polisie (AC, OC, NW i innych) program automatycznie wyliczy koszty księgowe i koszty podatkowe dla 12-miesięcy (ewentualnie 13-miesięcy lub jednorazowych dotyczących miesiąca zawarcia ubezpieczenia).

Kalkulator dla ubezpieczenia AC wyliczy również koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu (NKUP), ale tylko w sytuacji przekroczenia limitu 20.000 EUR przez wartością samochodu przyjętą do ubezpieczenia AC.

Wszystkie wyliczone miesięczne koszty są od razu automatycznie sumowane.

 

PREZENTACJA - WYKRES GRAFICZNY TYPU "PIE"

Dla uwidocznienia udziału kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów (NKUP) i kosztów uzyskania przychodu (KUP) w kosztach podatkowych dane dotyczące tych kosztów są prezentowane przez prosty wykres graficzny typu "Pie".

Wszystkie dane mogą zostać wydrukowane w przejrzystej tabeli (na wydruku istnieje możliwość dodatkowego wprowadzenia danych samochodu osobowego, np. nr rejestracyjnego).

Kalkulator pracuje w zakresie lat 2010-2024.

 

  INSTALACJA (KROK PO KROKU) KALKULATORA UBEZPIECZEŃ SAMOCHODÓW

W celu instalacji kalkulatora należy:

 1. pobrać "spakowany" plik kalkulatora ze strony Polbi (linki poniżej) i zapisać go na dysku,

 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. "Winrar" (jeżeli nie stanie się to automatycznie),

 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu "Start" systemu Windows).

UWAGA! BARDZO WAŻNE:

Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej! (np. w systemie operacyjnym "Windows 7" można tego dokonać w sposób następujący:

 1. klikamy przycisk "Start",

 2. wybieramy "Panel sterowania",

 3. klikamy "Programy i funkcje",

 4. następnie poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki na nazwie kalkulatora wybieramy z menu podręcznego "Usuń").

 

  DO POBRANIA - PAKIET INSTALACYJNY KALKULATORA UBEZPIECZEŃ SAMOCHODÓW

Pobierz pakiet instalacyjny:

Uwaga! Program pracuje w wersji dla środowiska SO Windows 7 i nowszych

UWAGA!

Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu "WINRAR", który można pobrać tutaj.

 

  DOBÓR PARAMETRÓW DZIAŁANIA KALKULATORA RMK UBEZPIECZEŃ SAMOCHODÓW

I. OPCJA WYBORU RODZAJU KURSU WALUTY


"Kalkulator kosztów księgowych i podatkowych (KUP - koszty uzyskania przychody) i (NKUP - niebędące kosztami uzyskania przychodu) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych" pozwala wybrać rodzaj pobieranego kursu EURO dla wyliczeń limitu 20.000 EURO.

Przy pomocy przycisków opcji można zaznaczyć by kalkulator pobierał ze strony NBP tabelę kursów walut:

 1. tabelę A z kursem średnim EURO - co ma zastosowanie dla podatników działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,

 2. tabelę C z kursem sprzedaży EURO - co ma zastosowanie dla podatników działających w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeliczenie danych po zmianie tabeli z kursów średnich na sprzedaży i odwrotnie następuje samoistnie w sposób płynny.

Domyślnie w momencie uruchomienia program zawsze pobiera tabelę A z kursem średnim EURO na dany dzień.

 

II. OPCJA WYBORU SYSTEMU ROZLICZEŃ RMK CZYNNYCH

 
"Kalkulator kosztów księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych" pozwala rozliczyć koszty Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów Czynnych (RMK Czynne) udostępniając trzy metody:
 • System 12-miesięcznym,

 • System 13-miesięcznym,

 • System jednorazowego obciążenia kosztów.

Opcja 13-miesięczna jest dostępna jedynie dla polis, których data zawarcia nie jestem pierwszym dniem miesiąca, bowiem w tej sytuacji program zawsze przyjmie rozliczenie 12-miesięczne lub jednorazowe i zablokuje wybór metody 13-miesięcznej.

Jednak gdy polisa jest zawierana nie w pierwszym dniu miesiąca, użytkownik sam może zadecydować, czy chce rozliczyć koszty równo w 12 miesiącach (traktując miesiąc zawarcia polisy jako pełny pierwszy miesiąc rozliczeniowy), czy też podzieli koszty na 13 miesięcy.

W tym przypadku rozdzielania kosztów na 13 miesięcy program podzieli proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu zawarcia polisy koszty tego miesiąca i rozdzieli je pomiędzy miesiąc zawarcia polisy i 13 miesiąc obowiązywania polisy (resztę z wyliczonej proporcji nieprzyporządkowana do pierwszego miesiąca).

Uwaga: Należy prawidłowo określić pierwszy dzień obowiązywania polisy (w osobno do tego celu przeznaczonym polu kalendarza) aby program mógł w sposób prawidłowy przyporządkować koszty pomiędzy pierwszym a 13 miesiącem (rozdziela je proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania polisy w tych miesiącach).

Zdecydowanie zachęcamy do korzystania z metody 13-miesięcznego rozbicia kosztów, która to pozwala prawidłowo rozłożyć ciężar kosztów na poszczególne miesiące i lata.

Metoda 13-miesięczna jest przyjęta w programie jako domyślna.

Istnieje również możliwość jednorazowego przyporządkowania kosztów do pierwszego miesiąca obowiązywania polisy. Jest to szczególnie przydatne dla osób fizycznych prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), którzy nie stosują rozbicia kosztów jako RMK czynnych obowiązującego przy prowadzeniu rachunkowości w postaci ksiąg handlowych.

Oczywiście program przy wyborze tej opcji również wyliczy koszty będące i nie będące kosztami uzyskania przychodów, ale zrobi to w kwotach pełnych przyporządkowanych dla pierwszego miesiąca obowiązywania polisy.


  ZASTOSOWANIE KALKULATORA RMK KOSZTÓW UBEZPIECZENIA SAMOCHODU

Kalkulator rozliczania kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego uwzględniający limit 20000 euro może być używany:

 • w działach księgowości - do wyliczeń kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych,

 • w działach księgowości i rachuby - jako pomoc przy ustalaniu limitu 20.000 EUR dla ubezpieczeń AC samochodów osobowych,

 • w działach księgowości i podatkowych - przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów dla wyliczeń kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów osobowych,

Kalkulator może być używany, zarówno przy rozliczaniu osób fizycznych, jak i osób prawnych (działa z uwzględnieniem kursów średnich EURO lub kursów sprzedaży EURO).  CO NOWEGO W WERSJI - UAKTUALNIENIA

Aktualna wersja: 1.4 

Uwaga: wersja 1.4 jest dostępna w chwili obecnej jedynie na komputery z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszym

Data publikacji: 23 maja 2017 r.

Opis zmian:

Usunięto problem pojawiający się w trakcie instalacji na niektórych komputerach sygnalizowana komunikatem braku modułu "Windows PowerPack" i konieczności kontaktu z administratorem systemu.

Obecnie brakujący moduł jest już pobierany automatycznie w trakcie instalacji programu.

 

Zmiany w wersji: 1.3 

Uwaga: wersja 1.3 jest dostępna w chwili obecnej jedynie na komputery z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszym

Data publikacji: 19 lutego 2017 r.

Opis zmian:

A. Dodano możliwość wyboru pierwszego dnia obowiązywania polisy ubezpieczenia samochodu osobowego - ma to szczególne znaczenia przy wyborze 13-miesięcznego trybu rozliczania polisy (program dzieli pierwszy i 13 miesiąc proporcjonalnie do dni obowiązywania polisy w tych miesiącach).

B. Dostosowano wygląd graficzny programu do nowych opcji.

C. Zmieniono kolorystykę programu.

D. Uaktualniono instrukcję programu w związku z wprowadzeniem nowych opcji.

   DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH  KALKULATORA

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora, to proponujemy podanie adresu mail, a o wszelkich ulepszeniach w działaniu kalkulatora, jego nowych wersjach oraz publikacji innych pomocnych narzędzi, poinformujemy natychmiast w momencie ich opublikowania na naszej stronie.


 
Wartość samochodu osobowego określona w polisie ubezpieczeniowej- ubezpieczenia OC i AC. Kalkulator rozliczeń międzyokresowych kosztów. Limit 20000 euro. Koszty AC samochodu osobowego. Kalkulator rozliczania wartości polisy ubezpieczenia komunikacyjnego. RMK – Rozliczenia międzyokresowe kosztów podatkowych i księgowych. Zaliczanie do kosztów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego. Kurs do przeliczania równowartości 20.000 euro.

Rys. Wydruk rozliczenia kosztów księgowych i podatkowych ubezpieczenia samochodu osobowego.

 

  INFORMACJE KOŃCOWE 

"Kalkulator kosztów RMK księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczeń samochodów osobowych" jest narzędziem księgowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości kosztów rozliczanych w czasie (kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych), zarówno księgowych, jak i podatkowych (kosztów uzyskania przychodów i kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów) ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NW i innych) samochodów osobowych. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach w codziennej pracy w księgowości.

 

   PRAWA AUTORSKIE 

Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

  DO POBRANIA - PAKIET INSTALACYJNY KALKULATORA

Pobierz pakiet instalacyjny:

Uwaga! Program pracuje w wersji dla środowiska SO Windows 7 i nowszych

 

  KONTAKT 

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

Autor: Maciej Derwisz, maciej@polbi.pl

Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia z zakresu:

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie

które pomogą rozszerzyć Państwu wiedzę z zagadnień kadrowo-płacowych.

 

 

 Organizujemy praktyczne kursy dla księgowej, księgowego, kadrowca i pracownika działu ewidencji i rozliczania wynagrodzeń.