KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH (2012-2017). KALKULATOR ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

 

  Kalkulator wynagrodzenia chorobowego brutto-netto. Zasiłek opiekuńczy – świadczenie chorobowe. Zasiłki opiekuńcze ZUS – Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń pracowników. Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego? Zasiłki opiekuńcze – prawo do zasiłku opiekuńczego. Dokumentowanie prawa do zasiłku - podstawa wynagrodzenia. Wyliczanie wartości wynagrodzenia chorobowego. Potrącenia chorobowe. Kalkulator płacowy. Wydruk listy płac. Chorobowe za czas niezdolności do pracy.  

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych lub zasiłków opiekuńczych


Kalkulator wylicza wartość wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, potrąceń chorobowych i niechorobowych.


Możliwość swobodnego kształtowania parametrów, wyliczenia brutto/netto.


Wysokość oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń. Wydruk listy płac.Jeżeli w miesiącu rozliczeniowym pracownik nie był obecny w pracy z powodu choroby przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

W przypadku gdy pracownik sprawował osobistą opiekę nad chorym członkiem rodziny nabywa prawo do zasiłek opiekuńczego. Chorym członkiem rodziny może być małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, pod warunkiem, jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki. W ciągu roku pracownik ma prawo do 14 dni na sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko. Na opiekę nad dzieckiem można wykorzystać 60 dni.

Kalkulator umożliwia wyliczenie pracownikowi wynagrodzenia do wypłaty (netto).

Obliczenia uwzględniają wszystkie obciążenia podatkowe (wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT/PDOF) oraz oskładkowanie ZUS (składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych).


Kalkulator wynagrodzeń chorobowych, podstawy wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, potrąceń chorobowych. Kalkulator wylicza wynagrodzenia i zasiłki z lat 2012-2017.

Rys. Kalkulator - wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze. Strona główna kalkulatora.

 

  FUNKCJE KALKULATORA WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH, OPIEKUŃCZYCH

"Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych" jest programem bezpłatnym.

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych - wersja 2017 to zaawansowany kalkulator płacowy, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia netto (do wypłaty) za dany miesiąc pracownika wraz z wszelkimi obciążeniami podatkowo-ubezpieczeniowymi z tego tytułu, w sytuacji kiedy w miesiącu rozliczeniowym pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn spowodowanych chorobą lub sprawowaniem opieki.

Kalkulator wylicza wartość:

 • wynagrodzenia chorobowego,

 • zasiłku chorobowego,

 • zasiłku opiekuńczego,

 • potrąceń chorobowych,

 • potrąceń niechorobowych

po wprowadzeniu danych dotyczących: czasu choroby, składników wynagrodzenia za bieżący miesiąc oraz wartości wynagrodzeń za poprzednie miesiące, ewentualnie kwartały i lata.

Kalkulator pracuje w zakresie lat 2012-2017.


  CO MOŻNA WYLICZYĆ ZA POMOCĄ KALKULATORA WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW

W ramach najważniejszych funkcji kalkulator umożliwia wyliczanie:

 • wartości wynagrodzenia chorobowego,

 • wartości zasiłku chorobowego,

 • wartości zasiłku opiekuńczego,

 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego na podstawie danych poprzednich miesięcy,

 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego dla nowo zatrudnionego pracownika,

 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego na podstawie danych składników kwartalnych,

 • podstaw wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego na podstawie danych składników rocznych,

 • wartości potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych,

 • wartości wynagrodzenia netto i kwoty do wypłaty z uwzględnieniem odrębnej asygnaty zasiłkowej,

 • wartości składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, funduszy i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • wyliczeń dla pracowników niepełnoetatowych, młodocianych i nowo zatrudnionych,

 • ograniczenia poboru składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego do wysokości rocznego limitu,

 • procentowego udziału wartości ubezpieczenia społecznego pracownika w jego wynagrodzeniu brutto (do ZUS Z-3),

 • narzutu kosztów składek ZUS odprowadzanych przez pracodawcę,

 • sumy kosztów wynagrodzenia wraz z narzutem pracodawcy,

 • konieczności naliczania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w zależności od wieku (na podstawie numeru PESEL) i płci pracownika lub opcji związanych z urlopami rodzicielskimi czy zatrudnienia osób bezrobotnych.


Kalkulator wynagrodzenia chorobowego. Wysokość wynagrodzenia pracownika za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Wyliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego.
Rys. Kalkulator - wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze. Obliczanie zmniejszenia zasiłków.

 

 


POBIERZ I ZAINSTALUJ BEZPŁATNY KALKULATOR!


 
 

  INSTALACJA KALKULATORA WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW - INSTALACJA KROK PO KROKU

W celu instalacji kalkulatora wynagrodzeń i zasiłków należy:

 1. pobrać odpowiedni dla systemu operacyjnego "spakowany" plik kalkulatora ze strony Polbi (linki poniżej) i zapisać go na dysku,

 2. rozpakować pobrany plik przy pomocy programu, np. "Winrar" (jeżeli nie stanie się to automatycznie),

 3. po rozpakowaniu kalkulatora dwukrotnie kliknąć na plik setup.exe w celu ostatecznej instalacji kalkulatora (kalkulator będzie dostępny w menu "Start" systemu Windows).

UWAGA - BARDZO WAŻNE: Jeżeli dokonujecie Państwo aktualizacji wersji kalkulatora to konieczne jest ręczne usunięcie wersji poprzedniej!

Przykładowo w systemie operacyjnym "Windows 7" można tego dokonać w sposób następujący:

 1. klikamy przycisk "Start",
 2. następnie wybieramy "Panel sterowania",
 3. wybieramy "Programy i funkcje",
 4. na koniec poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki na nazwie kalkulatora wybieramy z menu podręcznego opcję "Usuń".

 

  DO POBRANIA - PAKIET INSTALACYJNY KALKULATORA WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW

Pakiet instalacyjny kalkulatora dedykowany Microsoft Windows 7 i nowszym wersjom.

 

PAKIET INSTALACYJNY KALKULATORA
POBIERZ SPAKOWANY PAKIET INSTALACYJNY KALKULATORA WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH ORAZ ZASIŁKÓW OPIEKUŃCZYCH 2017 - WERSJA 2.4.
 

UWAGA: Do spakowania pakietu instalacyjnego użyto popularnego, bezpłatnego programu "WINRAR", który można pobrać tutaj

 

UWAGA: Kalkulator pracuje wyłącznie w środowisku Windows 7 i nowszych.

 

Kalkulator chorobowy. Wynagrodzenia chorobowe pracowników i zasiłki opiekuńcze i chorobowe na liście płac. Kalkulator uwzględnia podczas obliczeń wprowadzone wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne i roboczogodzin. Kalkulator obliczania zarobków podczas choroby.
Rys. Kalkulator - wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze. Funkcja kalendarza.
 
  

  SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI KALKULATORA WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW

 • Kalkulator pozwala na odrębne ustalenia podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, w oparciu o składniki wynagrodzeń poprzednich okresów, które mogą być wprowadzone niezależnie dla każdego miesiąca.

 • Kalkulator pozwala wprowadzić do 5 zwolnień lekarskich, których dane stanowią podstawę ustalenia dni nieobecności spowodowanych chorobą lub opieką oraz wartości procentowej podstaw świadczeń chorobowych.

 • Kalkulator samoczynnie ustali miesiące, które przyjmowane są do średniej (miesiące nieprzyjmowane zostaną zablokowane).

 • Kalkulator pozwala wprowadzić dane dotyczące wynagrodzenia za bieżący miesiąc z uwzględnieniem, wynagrodzeń stałych, zmiennych i roboczogodzin.

 • Kalkulator automatycznie wyliczy potrącenie chorobowe na podstawie danych wynagrodzeń i dni nieobecności oraz wartość potrącenia niezasiłkowego na podstawie wprowadzonych danych ilości nieprzepracowanych roboczogodzin w miesiącu.

 • Kalkulator umożliwia wprowadzenie danych za poprzednie miesiące z podziałem na wynagrodzenia stałe i zmienne (uzupełniane i nieuzupełniane).

 • Kalkulator opiera wyliczenia na podstawie wprowadzonych danych składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

 • Kalkulator dokona automatycznego uzupełnienia wartości wynagrodzeń w wypadku stwierdzenia nieobecności w poprzednich miesiącach czasu pracy.

 • Kalkulator automatycznie odrzuci miesiące, które nie są przepracowane przynajmniej w połowie (istnieje możliwość ich ręcznego przywrócenia).

 • Kalkulator automatycznie uwzględni przy odrzucaniu przyjmowanych, nieprzepracowanych w pełni miesięcy ewentualne dni nieobecności nieusprawiedliwionej.

 • Kalkulator automatycznie uzupełni składniki kwartalne w wypadku nieprzepracowania pełnych kwartałów.

 • Kalkulator automatycznie wprowadza nazwy kwartałów i wylicza ilość miesięcy do wyliczenia średniej kwartalnej.

 • Kalkulator skoryguje składniki kwartalne w wypadku kwartałów niepełnych, biorąc pod uwagę jedynie tę część wypłacanego składnika, która dotyczy pełnych miesięcy przyjmowanych do średniej składników kwartalnych.

 • Kalkulator umożliwia wprowadzenia składników rocznych dla wartości uzupełnianych i przyjmowanych w kwotach faktycznych.

 • Kalkulator umożliwia uzupełnianie składników rocznych w systemie jak dla składników stałych lub zmiennych.

 • Kalkulator pozwala ręcznie ustalić wartość procentu potrącanych składek ubezpieczeń społecznych (pomaga w razie konieczności ten procent automatycznie wyliczyć), zarówno przy składnikach miesięcznych, kwartalnych, jak i rocznych.

 • Kalkulator posiada funkcję wyliczenia świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionych pracowników.

 • Kalkulator umożliwia dokonanie zmniejszenia podstawy wyliczeń zasiłków chorobowych i opiekuńczych o 25% w wypadku nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego - zmniejszenie jest wyliczane całkowicie automatycznie na podstawie dni opóźnienia, które też są wyliczane automatycznie.

 • Kalkulator pozwala wprowadzić wymiar czasu pracy, a następnie uwzględnia go w wszelkich wyliczeniach i ograniczeniach.

 • Kalkulator dostosowany jest również do przeprowadzania wyliczeń dla pracowników młodocianych i nowo zatrudnionych.

 • Kalkulator posiada system objaśnień, które pomogą w wypełnianiu danych.

 • Kalkulator ma bogaty system prezentacji danych, gdzie można zobaczyć sposób wyliczenia poszczególnych wartości.

 • Kalkulator umożliwia wydruk prostego raportu w postaci Listy Płac, zawierającego podstawowe dane rozliczenia wynagrodzenia.

  SWOBODA DOBORU PARAMETRÓW W KALKULATORZE WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych (wersja 2017) pozwala na płynną zmianę następujących parametrów:

 • obsługa lat: 2012-2017 (automatyczne rozpoznanie danych dla wybranego roku),

 • zmiana wymiaru etatu w zakresie od 1/1 do 31/32 etatu,

 • możliwość dokonywania wyliczeń wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników młodocianych i nowo zatrudnionych,

 • można płynnie zmieniać wartość naliczania kosztów uzyskania przychodu (koszty uzyskania przychodu dla pracownika miejscowego, dla pracownika zamiejscowego lub brak kosztów uzyskania),

 • można wyłączać naliczanie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracja PIT-2),

 • łatwy przełączanie stawek podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT - stawka podatku 18% i stawka podatku 32%),

 • możliwa jest rezygnacja z naliczania składki emerytalno-rentowej (wyzerowanie),

 • możliwe jest zaawansowane wyliczenie podstawy naliczania zmniejszonej składki emerytalno-rentowej w sytuacji przekroczenia rocznego limitu, zarówno przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy na podstawie wprowadzonych kwot z poprzednich miesięcy, jak i zatrudnienia u wielu pracodawców na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika (przy pomocy odpowiedniej proporcji, która ustala wysokość podstawy),

 • możliwość ręcznego oznaczenia potrąceń niezasiłkowych,

 • możliwość ręcznego oznaczenia odrębnie składników potrącanych za czas wynagrodzeń chorobowych i niepotrącanych za czas zasiłków chorobowych,

 • wybór ustalenia podstawy w oparciu o 80% i 100% dla wynagrodzeń chorobowych i 70%, 80% i 100% dla zasiłków chorobowych - zasiłek opiekuńczy jest przyjmowany automatycznie w wysokości 80%,

 • możliwość ustalenia dla składników niebędących elementem listy płac czy są wypłaca czy też nie  w ramach listy płac,

 • możliwość automatycznego przepisania podstaw wynagrodzeń chorobowych do zasiłków chorobowych i opiekuńczych (funkcja przyspiesza pracę z kalkulatorem),

 • odrębne dane dla stałych i zmiennych składników wynagrodzeń,

 • odrębne dane składników uzupełnianych i przyjmowanych w kwotach faktycznych,

 • możliwość półautomatycznej korekty podstaw wynagrodzeń w części kwartału nieprzepracowanej przez pracownika,

 • wybór wyliczenia uzupełnienia składników w oparciu o system stały lub zmienny dla składników rocznych,

 • naliczanie oskładkowania dla składników wynagrodzeń wypłacanych za czas nieobecności spowodowanych chorobą w oparciu o stały system 30 dni lub system dni kalendarzowych,

 • możliwość ręcznego ustawienia oraz naliczenia procentowego udziału składek ubezpieczeń społecznych w podstawie ich wyliczenia za poprzednie miesiące,

 • można wyłączyć naliczanie wartości Funduszu Pracy - FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - FGŚP, jako obciążeń pracodawcy (istnieje możliwość sprawdzenia konieczności naliczania ww. funduszy w zależności od różnych opcji, m. in. wieku i płci pracownika, powrotu z urlopów rodzicielskich, itd.),

 • istnieje możliwość wprowadzenia własnej wartości składki ubezpieczenia wypadkowego, która może być różna u różnych pracodawców,

 • w pełni automatyczne potrącenia zasiłków chorobowych i zasiłków opiekuńczych w wypadku nieterminowego dostarczenia zwolnienia, po wprowadzeniu daty wystawienia i dostarczenia zwolnienia,

 • można określić ręcznie, czy zasiłek chorobowy jest wypłacany w liście płac czy osobną asygnatą zasiłkową.

 

Kalkulator potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych oraz wynagrodzeń netto pracowników. Kalkulator narzutu kosztów ZUS pracodawcy. Kalkulator chorobowy. Wynagrodzenia chorobowe pracowników i zasiłki opiekuńcze i chorobowe. Kwota netto do wypłaty. Jak obliczyć wysokość zasiłków i wynagrodzeń.

Rys. Kalkulator - wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze. Wynagrodzenie netto pracownika do wypłaty.

 

  ZASTOSOWANIE KALKULATORA W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH

Kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych - wersja 2017 to bezpłatny, zaawansowany program o szerokim zastosowaniu.

Kalkulator może być używany:

 • w działach kadrowo-płacowych do bardzo zaawansowanego wyliczenia wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych, potrąceń zasiłkowych i niezasiłkowych oraz wynagrodzeń netto pracowników wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy (przy łatwym wyborze różnego rodzaju parametrów wyliczeniowych - patrz powyżej),

 • jako pomoc przy wyliczenia ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych w sytuacji poboru przez pracownika wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego lub opiekuńczego,

 • jako kalkulator dla szybkiego wyliczenia łącznego kosztu zatrudnienia pracownika w sytuacji jego nieobecności w pracy spowodowanego chorobą,

 • jako kalkulator konieczności naliczania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  CO NOWEGO W WERSJI - UAKTUALNIENIA

Aktualna wersja: 2.4

Uwaga: wersja 2.4 jest dostępna w chwili obecnej jedynie na komputery z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszym.

Data publikacji: 29 stycznia 2017 r.

 

Zmiany w wersji 2.4:

A. Naprawiono błąd w wyliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień przepracowany przy 30-dniowej chorobie w 31-dniowym miesiącu. Dotychczas kalkulator wyliczał wartość tego wynagrodzenia wyłącznie dla pełnego wymiaru czasu pracy. Obecnie błąd ten został naprawiony i kalkulator poprawnie wylicza wynagrodzenie za jeden dzień  przepracowany dla dowolnego wymiaru etatu.

B. Naprawiono błąd zaokrągleń "groszowych" przy wyliczeniach podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla składników wynagrodzeń niepotrącanych za czas nieobecności spowodowany chorobą.


Zmiany w wersji 2.3:

A. Dokonano aktualizacji danych wyliczeniowych i przystosowano program do pracy w 2017 r., w zakresie:

1) wprowadzono roczne ograniczenie podstawy naliczania składek emerytalno - rentowych dla 2017 r. w wysokości 127.890,00 zł,

 2) zablokowano dostęp do pola opcji „Pierwszego roku pracy” dla wyliczeń dla roku 2017 (od stycznia 2017 r. limit 80% ograniczenia podstawy został zniesiony i obecnie dla wyliczeń podstaw świadczeń chorobowych nie ma już znaczenia, w którym roku pracy rozliczamy pracownika - pole to jest jednak nadal dostępne dla wyliczeń dla wynagrodzeń w zakresie lat 2012-2016).

B. Naprawiono błąd zaokrągleń związany z wyliczeniem wynagrodzenia za jeden dzień pracy przy 30-dniowej nieobecności spowodowanej chorobą w 31-dniowym miesiącu. Program błędnie zaokrąglał wartość wyliczanego wynagrodzenia za ten dzień to pełnego złotego zamiast do jednego grosza.

C. Zmieniono algorytm wyliczeniowy związany z wyliczeniem potrącenia chorobowego. Obecnie program przy nieobecności spowodowanej chorobą trwającej pełen miesiąc dokonana potrącenia wynagrodzenia stałego zasadniczego za ten miesiąc o wartość potrącenia chorobowego równą wartości tego wynagrodzenia zasadniczego – wynagrodzenie zasadnicze za ten miesiąc będzie więc równe zero. Zapobiegnie to sytuacji, w której program dotychczas błędnie wyliczał w tym wypadku wynagrodzenie zasadnicze za ten miesiąc w wysokości „kilkunastu groszy”.  Analogiczną zmianę algorytmu zastosowano do wyliczenia premii miesięcznych potrącanych za czas nieobecności spowodowany chorobą.

D. Zmieniono kolorystykę okien programu.

E. Wprowadzono drobne zmiany graficzne w układzie pól programu.


   DOWIEDZ SIĘ O NOWYCH WERSJACH I FUNKCJACH  KALKULATORA CHOROBOWEGO

Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z pracy kalkulatora, to proponujemy podanie adresu mail, a o wszelkich ulepszeniach w działaniu kalkulatora, jego nowych wersjach oraz publikacji innych pomocnych narzędzi, poinformujemy natychmiast w momencie ich opublikowania na naszej stronie.

 

  WYGLĄD KALKULATORA - PRZYKŁADOWE EKRANY

 

Wynagrodzenie chorobowe – wynagrodzenia netto dla pracowników do wypłaty na liście płac. Narzędzie pozwalające obliczyć wysokość zasiłków i wynagrodzeń chorobowych. Bezpłatny, zaawansowany kalkulator wynagrodzeń chorobowych i zasiłków. Obliczanie zarobków podczas choroby.

Rys. Kalkulator - wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze. Wynagrodzenia bieżące.

 

Kalkulator wynagrodzenia netto pracownika po potrąceniu zasiłków. Wynagrodzenie chorobowe. Asygnata - wysokość zasiłku do wypłaty. Kalkulator chorobowego – kwota do wypłaty. Kalkulator oblicza wysokość wynagrodzeń chorobowych. Funkcja wyliczenia świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionych pracowników.

Rys. Kalkulator - wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze. Składniki stałe wynagrodzenia pracownika.

 

  INFORMACJE KOŃCOWE 

"Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym narzędziem płacowym, którego celem jest ułatwienie wyliczenia wartości wynagrodzenia pracownika w wypadku nieobecności spowodowanych chorobą. Autor programu dołożył wszelkich starań by zapewnić jego bezbłędną pracę, ale proszę pamiętać, iż niniejszy kalkulator nie może być w żaden sposób źródłem prawa czy wzorcem wyliczeniowym. System wyliczeń wynagrodzeń stosowany w Polsce należy do wyjątkowo skomplikowanych i nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych przypadków, z którymi można się zetknąć w pracy zawodowej. Dlatego, proszę traktować kalkulator jedynie jako pomoc przy wyliczeniach.

 

   PRAWA AUTORSKIE 

Niniejszy kalkulator jest programem bezpłatnym, który mogą Państwo bez ograniczeń używać w swojej pracy zawodowej.
Program, wraz z kodem źródłowym, podlega prawom autorskim i stanowi własność POLBI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Odpłatne rozpowszechnianie programu, zmiany w kodzie źródłowym czy jego modyfikacje bez zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie praw autorskich i będą podlegać ściganiu z mocy prawa.

 

  DO POBRANIA - PAKIET INSTALACYJNY KALKULATORA

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH - OPIS W FORMACIE PDF

 

  KONTAKT 

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

Autor: Maciej Derwisz, maciej@polbi.pl

Wszelkie uwagi na temat działania programu są bardzo mile widziane :)

 

  SZKOLENIA I KURSY DLA KSIĘGOWYCH I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR I PŁAC

 

Zajęcia komputerowe z obsługi programu SYMFONIA.

 

 

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia z zakresu:

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie

które pomogą rozszerzyć Państwu wiedzę z zagadnień kadrowo-płacowych.

 

 

Uzupełnij i usystematyzuj wiedzę. Podnieś kompetencje zawodowe - kursy dla pracujących. Zapraszamy ksiegowych i zatrudnionych w działach kadr i płac.