KFS - 2017. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY -  KFS 2017

 
Szkolenia dofinansowane z KFS 2017. Wsparcie szkolenia pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Polbi - Warszawa.

KFS 2017. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Plan wydatkowania środków

 

KFS 2017. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Priorytety wydatkowania środków

 

KFS 2017. Informacje MRPiPS - Strona internetowa ministerstwa dedykowana KFS 2017

 

KFS 2017. Informacje Departamentu Rynku Pracy MRPiPS - Strona internetowa KFS 2017

KFS 2017 - Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.


KFS 2017 - Instrument rozwoju zasobów ludzkich. Wsparcie inwestycji w kadry.


KFS 2017 - Finansowanie do 100% kosztów kształcenia. Bezpłatnie zdobywaj i aktualizuj wiedzę.

 

 

KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z KFS W 2017 ROKU


Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275,4 tys. zł:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 

KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY KFS W 2017 ROKU


Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 39 318,9 tys. zł:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

 

ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS 2017 - KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ


Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł),
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł).

 

KFS 2017 - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW


Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

KFS 2017 - SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW


Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz.


 

  KFS 2017 - ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W SWOJEJ FIRMIE !

Szkolenia dofinansowane z KFS 2017. Wsparcie szkolenia pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Polbi - Warszawa. 

  JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS W 2017 ROKU
 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu  Pracy.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

  GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Wniosek składa się w PUP-u właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

  POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

W przypadku pytań i wątpliwości  skontaktuj się z nami.

e-mail: szkolenia@polbi.pl, telefon: 22 629 13 88
 

 

DANE ADRESOWE I REJESTROWE  FIRMY POLBI SP. z o.o


 

 

Nazwa

 

POLBI Sp. z o.o.

 

Siedziba

 

Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

 

NIP

 

526-00-33-660

 

REGON

 

010494129

 

KRS

 

0000158253

 

Sąd rejestrowy

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

 

150 000,00 PLN    

 

GUS - PKD

 

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), 8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. >Pobierz <

 

Bank

 

mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

IBAN numer

 

PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336;  kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

 

EWIDENCJE, ZAŚWIADCZENIA I WPISY DO REJESTRÓW, CERTYFIKATY JAKOŚCI, DYPLOMY


 
   

Ewidencje szkół

Zaświadczenie nr 13/K/03 Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

Zaświadczenie nr 13/K/03 [1] Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2016 roku o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

   

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

   

Link do strony POLBI w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=637

   

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

129542

   

Link do strony POLBI w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

 

https://sio.men.gov.pl/dodatki/rspo2portal/index.php?param=Support_sipItemInfo_124142

 

   

REGON placówki oświatowej

362654830

   

Certyfikat jakości

Nie posiada

   

Wzór dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje

Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Zobacz szczegóły.KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) - INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.

Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.
 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH


 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 654, z późn. zm.) - (Rozdział 14 - Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich: art. 69a, 69b i art. 70).

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 639); Tekst jednolity rozporządzenia.

 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2016 poz. 2155).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

POLECAMY KURSY I SZKOLENIA - OFERTA EDUKACYJNA POLBI

 

 Szeroki zakres bezpłatnych szkoleń i kursów z dla pracowników służb księgowych i finansowych z zakresu podatków, podróży i delegacji służbowych pracowników, reprezentacji i reklamy, faktury VAT, kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodu i rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodu w firmie. Dofinansowanie do 100% kosztów szkoleń z KFS.
 Oferta bezpłatnych szkoleń z KFS dedykowanych osobom odpowiedzialnych za terminowe rozliczenia z ZUS. Ubezpieczenia społeczne, prawo pracy.  Organizujemy bezpłatne szkolenia finanowane z KFS. Kształcimy kandydatów do pracy na stanowisku specjalistów do spraw majątku trwałego, ekspertów z dziedziny środków trwałych.
 
 PODATKI - VAT, PIT, CIT, DELEGACJE
 PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA, ZUS
 SPECJALISTA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
       
 Dotacje na szkolenia z KFS. Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń z zakresu rachunkowości. Kursy i warsztaty dla księgowych i finansistów i dyrektorów i właścicieli firm.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń z KFS z zakresu prawa pracy, kadr i płac. Kurs kadry i płace dla do przyszłych pracowników działów kadrowych i działów płacowych, działów księgowości, finansów i rachuby.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń z KFS dla branży farmaceutycznej. Leki – wytwarzanie, transport, magazynowanie, funkcjonowanie hurtowni farmaceutycznej  
 KURS KSIĘGOWOŚCI
 
KURS KADRY I PŁACE
 FARMACJA I MEDYCYNA
 

ZAPRASZAMY NA KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY KOMPUTEROWE

 

DO POBRANIA

ARCHIWUM

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016

OBJAŚNIENIA 
 PRACODAWCA - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro;

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE - obowiązujące w dniu podpisania umowy o finansowanie działań w ramach KFS, przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale.

LICZBA ZATRUDNIONYCH - Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

KURS - pozaszkolne zajęcia zaplanowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu. Kurs ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzeb do wykonywania pracy. Środki z KFS nie są przeznaczone na finansowanie szkoleń wewnątrzzakładowych.

INSTYTUCJA SZKOLENIOWA – podmiot któremu Pracodawca zleci lub powierzy przeprowadzenie kursu, egzaminu lub kształcenia. Urząd pracy wybór instytucji szkoleniowych i programów kształcenia pozostawia pracodawcy, który wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS - pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

POMOCY DE MINIMIS – należy przez to rozumieć pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro lub 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego, w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.   Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis.  Zasadę tę stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:  rybołówstwa i akwakultury  (objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000);  produkcji podstawowej produktów rolnych;  przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;  działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich;  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.