GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) - GRUPA 2

 

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,

- rurociągi,

- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,

- infrastruktura transportu,

- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa ta nie obejmuje:

- gruntów, sklasyfikowanych w grupie 0,

- zbiorników naziemnych zamkniętych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- pieców przemysłowych, sklasyfikowanych w podgrupie 45,

- zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków oraz urządzeń technicznych związanych z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, sklasyfikowanych w grupie 6.

Uwagi:

Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się w zasadzie każdy samodzielny obiekt inżynierii lądowej lub wodnej wraz z fundamentem i konstrukcją nośną.

 

KŚT - Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Podgrupa 20 - Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

Podgrupa 21 - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu

Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej