KŚT 2010. GRUPA 0 - GRUNTY

 

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) - GRUPA 0

 

Grupa 0 - Grunty

 

Grupa ta obejmuje:

- grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,

- grunty zabudowane i zurbanizowane,

- użytki ekologiczne, nieużytki,

- tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,

- pozostałe tereny,

- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa ta nie obejmuje:

- budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na ww. gruntach i terenach.

Uwaga:

Podział gruntów według ich przeznaczenia użytkowego został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).

 

KŚT 2010 - Grupa 0 - GRUNTY

Podgrupa 01 - Użytki rolne

Podgrupa 02 - Grunty leśne

Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane

Podgrupa 04 - Użytki ekologiczne

Podgrupa 05 - Tereny różne

Podgrupa 06 - Nieużytki

Podgrupa 07 - Grunty pod wodami