KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 80 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 80

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016


GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

PODGRUPA 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANERODZAJ 800 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY

RODZAJ 801 - WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT LABORATORYJNY

RODZAJ 802 - WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY

RODZAJ 803 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH

RODZAJ 804 - URZĄDZENIA DO ROZRYWKI NA WOLNYM POWIETRZU ORAZ SPRZĘT CYRKOWY

RODZAJ 805 - WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH

RODZAJ 806 - KIOSKI, BUDKI, BARAKI, DOMKI KAMPINGOWE

RODZAJ 809 - POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE


PODGRUPA 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj 800

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY

26.51*

26.70*

28.99.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia pomiarowe siły wiatru,

- odbiorniki GPS,

- pozostałe samodzielne narzędzia, sprzęt i przyrządy techniczne, aparaty kontrolno-pomiarowe, sprawdziany i inne przedmioty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych, programujących, sterujących, wchodzących w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia; właściwej maszyny, urządzenia, zespołu, agregatu, sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664.

Rodzaj 801

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT LABORATORYJNY

26.51*

26.70.*

32.50.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo - badawczych,

- elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych, sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych, sklasyfikowanych w grupach 3-6.

Rodzaj 802

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY

26.60.1

32.50.1*

32.50.2

32.50.3

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii,

- pozostałe wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny użytkowane w zakładach ochrony zdrowia oraz klinikach weterynaryjnych.

Rodzaj 803

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH

28.23.1

28.23.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny biurowe piszące,

- maszyny liczące i licząco-piszące,

- dalekopisy, w tym dalekopisy do maszyn matematycznych,

- maszyny do redagowania tekstów,

- maszyny do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji,

- bankomaty, automatyczny sejf kasjerski - urządzenie obsługiwane przez kasjera,

- inne maszyny, sprzęt i wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

- maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn analityczno-kalkulacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 486,

- komputerów, sklasyfikowanych w rodzaju 487,

- maszyn, urządzeń i aparatów poligraficznych, sklasyfikowanych w rodzaju 548,

- wag pocztowych, sklasyfikowanych w rodzaju 669.

Rodzaj 804

URZĄDZENIA DO ROZRYWKI NA WOLNYM POWIETRZU ORAZ SPRZĘT CYRKOWY

28.99.32.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wyposażenie, sprzęt i przedmioty użytkowane w cyrkach i innych przedsiębiorstwach rozrywkowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- konstrukcji nośnych (wsporczych) z zadaszeniami (powłokami), sklasyfikowanych w rodzaju 291.

Rodzaj 805

WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH

32.20.1

26.70.16.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- instrumenty muzyczne,

- pozostały sprzęt i wyposażenie kin, teatrów, sal widowiskowych, restauracji, barów, dyskotek i innych placówek kulturalno-oświatowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatury technicznej teatralnej, sklasyfikowanych w rodzaju 665,

- urządzeń i aparatury nagłaśniającej, sklasyfikowanej w rodzaju 622.

Rodzaj 806

KIOSKI, BUDKI, BARAKI, DOMKI KAMPINGOWE

16.23.20.0

22.23.20.0

23.61.20.0

25.11.10.0

25.11.2

Rodzaj ten obejmuje:

- kioski, budki, domki kampingowe, zadaszenia ochronne i podobne różne obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem,

- tablice reklamowe ustawione na powierzchni gruntu (niezwiązane w sposób trwały z gruntem).

Rodzaj ten nie obejmuje:

- kiosków, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210, 211 i 613,

- budynków portierni, wagowni, dyspozytorni, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i 2,

- zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100 m2, sklasyfikowanych w podgrupie 29,

- szklarni i inspektów, sklasyfikowanych w grupie 1.

Rodzaj 809

POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

15.12.1

16.29

17.29.1

22.19.7

22.29.29.0

23.12.13.0

23.13.13.0

25.12.10.0

25.7*

25.99*

26.70*

27.40*

27.52.1

31

32.99.59.0

58.11.1

58.11.20.0

58.12.10.0

i inne grupowania PKWiU dot. środków trwałych

Rodzaj ten obejmuje:

- meble,

- dywany,

- lustra,

- sprzęt gospodarstwa domowego,

- sejfy, kasy pancerne,

- sprzęt oświetleniowy,

- dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne,

- manekiny służące do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- promienniki podczerwieni,

- pozostałe narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty zaliczane do środków trwałych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- urządzenia zabawowe służące rekreacji codziennej takie jak piaskownice, huśtawki, karuzele niezwiązane trwale z gruntem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wyposażenia i przyrządów wchodzących w skład normalnego, dodatkowego lub specjalnego wyposażenia maszyn, urządzeń, aparatów, zespołów urządzeń, sklasyfikowanych w grupach 1-7,

- karuzel, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń do rozrywki na wolnym powietrzu, objętych rodzajem 804.

 

GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały jest udostępniamy nieodpłatnie. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy - Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.