KŚT 2016. GRUPA 0 - GRUNTY

 

KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 0

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 0

GRUNTY

Grupa ta obejmuje:

- grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne,

- grunty zabudowane i zurbanizowane,

- tereny komunikacyjne

- użytki ekologiczne,

- grunty pod wodami,

- tereny różne,

- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy

Grupa ta nie obejmuje:

- budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej

01

GRUNTY ROLNE

010

GRUNTY ORNE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję rolniczą lub ogrodniczą,

- nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne ogrody działkowe,

- zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolniczą lub ogrodniczą i położone poza działką siedliskową,

- utrzymywane w postaci ugoru lub odłogowane

011

SADY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- o powierzchni, co najmniej 0,1 ha, na których w zwartym nasadzeniu rosną drzewa owocowe lub krzewy owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha),

- na których założone zostały szkółki owocowych drzew lub krzewów,

- na których założone zostały winnice

012

ŁĄKI TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone

013

PASTWISKA TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, na których z reguły wypasane są zwierzęta gospodarskie, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz, na których wypasane są zwierzęta gospodarskie,

- zajęte pod urządzenia wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak wiaty oraz kojce dla tych zwierząt, położone poza działką siedliskową

014

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

- budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych,

- budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład, którego wchodzą te budynki,

- budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których mowa w tiret pierwszy i drugi, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej

Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także:

- grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa wyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki,

- grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa wyżej, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej,

- w przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa wyżej, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa wyżej

015

GRUNTY POD STAWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, lub innych organizmów wodnych, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego

016

GRUNTY POD ROWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015

017

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- będące enklawami lub półenklawami użytków rolnych, na których znajdują się śródpolne skupiska drzew i krzewów lub tylko drzew, w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów

018

NIEUŻYTKI

Rodzaj ten obejmuje grunty rolne nienadające się bez znacznych nakładów do działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności:

- bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),

- piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy),

- naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi,

- grunty pokryte wodami, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe)

02

GRUNTY LEŚNE

020

LASY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- o zwartej powierzchni, co najmniej 0,1 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków,

- związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne

021

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

Rodzaj ten obejmuje

grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1ha, a także:

- tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych,

- grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu,

- przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych,

- jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny, w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów,

- wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami,

- skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi,

- zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów nadających się do uprawy, ale zajętych pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, sklasyfikowanych w rodzaju 010

03

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

030

TERENY MIESZKANIOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw),

- zajęte pod urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne,

- położone między budynkami i urządzeniami wymienionymi w 1 tiret, lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej - sklasyfikowanych w rodzaju 014

031

TERENY PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod budynki przemysłowe i magazynowe, oraz związane z tymi budynkami budowle i urządzenia (wiaty, kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, place składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów),

- położone między budynkami, budowlami i urządzeniami wymienionymi powyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki,

- zajęte pod bazy transportowe i remontowe, stacje transformatorowe, naziemne rurociągi, kolektory i wodociągi, hałdy i wysypiska śmieci, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków

032

INNE TERENY ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki: biurowe, handlowo-usługowe, transportu i łączności, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, budynki kultury fizycznej, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, pozostałe budynki niemieszkalne, przykładowo: zakłady karne i poprawcze, obiekty miejskie użyteczności publicznej (wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie),

- położone między budynkami, budowlami i urządzeniami wymienionymi powyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki,

- zajęte pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

- zajęte pod grzebowiska zwierząt

Rodzaj ten nie obejmuje:

- terenów mieszkaniowych - sklasyfikowanych w rodzaju 030,

- terenów przemysłowych - sklasyfikowanych w rodzaju 031,

- terenów o charakterze zabytkowym takich jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody

- sklasyfikowanych w rodzaju 034

033

ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

- które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - sklasyfikowanych w rodzaju 043

034

TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rodzaj ten obejmuje tereny niezajęte pod budynki i związane z nimi urządzenia:

- tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),

- tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody,

- tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe,

- tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki,

- tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

- tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, które nie nadają się do upraw rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

035

UŻYTKI KOPALNE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte przez czynne kopalnie odkrywkowe, w których odbywa się wydobywanie kopalin,

- wyrobiska po wydobywaniu kopalin,

- zapadliska i tereny po działalności górniczej

04

TERENY KOMUNIKACYJNE

040

DROGI

Rodzaj ten obejmuje grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli: wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego, wchodzą w skład działki budowlanej, która nie jest osiedlem mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej

041

TERENY KOLEJOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego: torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe

042

INNE TERENY KOMUNIKACYJNE

Rodzaj ten obejmuje grunty inne niż wymienione w rodzaju 040 i 041, zajęte w celach komunikacyjnych w szczególności pod:

- porty lotnicze oraz budowle i urządzenia służące komunikacji lotniczej,

- urządzenia portowe, przystanie, budowle i urządzenia służące komunikacji wodnej,

- budowle i urządzenia kolei linowych,

- torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską,

- urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe,

- wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego

043

GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi publiczne lub linie kolejowe na podstawie właściwych ostatecznych decyzji lub prawomocnych orzeczeń sądowych, ale na których budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została zakończona

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości, sklasyfikowanych do przyległego do nich użytku gruntowego

05

UŻYTKI EKOLOGICZNE

050

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Rodzaj ten obejmuje zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, takie jak:

- naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

06

GRUNTY POD WODAMI

060

GRUNTY POD MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi pokryte morskimi wodami wewnętrznymi

061

GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, do których zalicza się wody:

- w ciekach naturalnych, kanałach oraz źródłach, z których cieki biorą początek,

- znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,

- znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,

- gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016

062

GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI STOJĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi

07

TERENY RÓŻNE

070

TERENY RÓŻNE

Rodzaj ten obejmuje grunty pozostałe, niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowle ziemne, takie jak:

- wały przeciwpowodziowe, niezaliczone do terenów komunikacyjnych,

- kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.

 

   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kurs: Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Szkolenie z tematu: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Warsztaty dla specjalistów w Warszawie. Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.