KŚT 2016. GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 01 - GRUNTY ROLNE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 01 

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 01 - GRUNTY ROLNERODZAJ 010 - GRUNTY ORNE

RODZAJ 011 - SADY

RODZAJ 012 - ŁĄKI TRWAŁE

RODZAJ 013 - PASTWISKA TRWAŁE

RODZAJ 014 - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

RODZAJ 015 - GRUNTY POD STAWAMI

RODZAJ 016 - GRUNTY POD ROWAMI

RODZAJ 017 - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH

RODZAJ 018 - NIEUŻYTKI


PODGRUPA 01 - GRUNTY ROLNE

Rodzaj 010

GRUNTY ORNE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję rolniczą lub ogrodniczą,

- nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne ogrody działkowe,

- zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolniczą lub ogrodniczą i położone poza działką siedliskową,

- utrzymywane w postaci ugoru lub odłogowane

Rodzaj 011

SADY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- o powierzchni, co najmniej 0,1 ha, na których w zwartym nasadzeniu rosną drzewa owocowe lub krzewy owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha),

- na których założone zostały szkółki owocowych drzew lub krzewów,

- na których założone zostały winnice

Rodzaj 012

ŁĄKI TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone

Rodzaj 013

PASTWISKA TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, na których z reguły wypasane są zwierzęta gospodarskie, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz, na których wypasane są zwierzęta gospodarskie,

- zajęte pod urządzenia wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak wiaty oraz kojce dla tych zwierząt, położone poza działką siedliskową

Rodzaj 014

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

- budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych,

- budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład, którego wchodzą te budynki,

- budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których mowa w tiret pierwszy i drugi, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej

Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także:

- grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa wyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki,

- grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa wyżej, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej,

- w przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa wyżej, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa wyżej

Rodzaj 015

GRUNTY POD STAWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, lub innych organizmów wodnych, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego

Rodzaj 016

GRUNTY POD ROWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015

Rodzaj 017

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- będące enklawami lub półenklawami użytków rolnych, na których znajdują się śródpolne skupiska drzew i krzewów lub tylko drzew, w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów

Rodzaj 018

NIEUŻYTKI

Rodzaj ten obejmuje grunty rolne nienadające się bez znacznych nakładów do działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności:

- bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),

- piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy),

- naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi,

- grunty pokryte wodami, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe)


GRUPA 0 - GRUNTY

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.