KŚT 2016. GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 02 - GRUNTY LEŚNE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 02 

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 02 -  GRUNTY LEŚNERODZAJ 020 - LASY

RODZAJ 021 - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE


PODGRUPA 02 - GRUNTY LEŚNE

Rodzaj 020

LASY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- o zwartej powierzchni, co najmniej 0,1 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków,

- związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne

Rodzaj 021

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

Rodzaj ten obejmuje

grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1ha, a także:

- tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych,

- grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu,

- przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych,

- jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny, w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów,

- wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami,

- skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi,

- zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów nadających się do uprawy, ale zajętych pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, sklasyfikowanych w rodzaju 010


GRUPA 0 - GRUNTY

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.