KŚT 2016. GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 03 - GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE


  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 03 

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 03 - GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANERODZAJ 030 - TERENY MIESZKANIOWE

RODZAJ 031 - TERENY PRZEMYSŁOWE

RODZAJ 032 - INNE TERENY ZABUDOWANE

RODZAJ 033 - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY

RODZAJ 034 - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

RODZAJ 035 - UŻYTKI KOPALNE

 

PODGRUPA 03 - GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

Rodzaj 030

TERENY MIESZKANIOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw),

- zajęte pod urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne,

- położone między budynkami i urządzeniami wymienionymi w 1 tiret, lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej - sklasyfikowanych w rodzaju 014

Rodzaj 031

TERENY PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod budynki przemysłowe i magazynowe, oraz związane z tymi budynkami budowle i urządzenia (wiaty, kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, place składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów),

- położone między budynkami, budowlami i urządzeniami wymienionymi powyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki,

- zajęte pod bazy transportowe i remontowe, stacje transformatorowe, naziemne rurociągi, kolektory i wodociągi, hałdy i wysypiska śmieci, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków

Rodzaj 032

INNE TERENY ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte pod hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki: biurowe, handlowo-usługowe, transportu i łączności, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, budynki kultury fizycznej, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, pozostałe budynki niemieszkalne, przykładowo: zakłady karne i poprawcze, obiekty miejskie użyteczności publicznej (wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie),

- położone między budynkami, budowlami i urządzeniami wymienionymi powyżej, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki,

- zajęte pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

- zajęte pod grzebowiska zwierząt

Rodzaj ten nie obejmuje:

- terenów mieszkaniowych - sklasyfikowanych w rodzaju 030,

- terenów przemysłowych - sklasyfikowanych w rodzaju 031,

- terenów o charakterze zabytkowym takich jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody

- sklasyfikowanych w rodzaju 034

Rodzaj 033

ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

- które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - sklasyfikowanych w rodzaju 043

Rodzaj 034

TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rodzaj ten obejmuje tereny niezajęte pod budynki i związane z nimi urządzenia:

- tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),

- tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody,

- tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe,

- tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki,

- tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

- tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, które nie nadają się do upraw rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

Rodzaj 035

UŻYTKI KOPALNE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- zajęte przez czynne kopalnie odkrywkowe, w których odbywa się wydobywanie kopalin,

- wyrobiska po wydobywaniu kopalin,

- zapadliska i tereny po działalności górniczej


GRUPA 0 - GRUNTY

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.