KŚT 2016. GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 06 - GRUNTY POD WODAMI

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 06 

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 06 - GRUNTY POD WODAMIRODZAJ 060 - GRUNTY POD MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI
RODZAJ 061 - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI
RODZAJ 062 - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI STOJĄCYMI

PODGRUPA 06 - GRUNTY POD WODAMI

Rodzaj 060

GRUNTY POD MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi pokryte morskimi wodami wewnętrznymi

Rodzaj 061

GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, do których zalicza się wody:

- w ciekach naturalnych, kanałach oraz źródłach, z których cieki biorą początek,

- znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,

- znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,

- gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016.

Rodzaj 062

GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI STOJĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi.


GRUPA 0 - GRUNTY

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.