K¦T 2016. GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 07 - TERENY RÓŻNE


  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 07 

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016GRUPA 0 - GRUNTY, PODGRUPA 07 - TERENY RÓŻNERODZAJ 060 - TERENY RÓŻNE
 

PODGRUPA 07 - TERENY RÓŻNE

Rodzaj 070

TERENY RÓŻNE

Rodzaj ten obejmuje grunty pozostałe, niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególno¶ci zajęte pod budowle ziemne, takie jak:

- wały przeciwpowodziowe, niezaliczone do terenów komunikacyjnych,

- kopce oraz groble niewchodz±ce w skład stawów.


GRUPA 0 - GRUNTY

 

K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Amortyzacja bilansowa i podatkowa ¶rodka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Warto¶ć pocz±tkowa. Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenia dla specjalistów do spraw ¶rodków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw maj±tku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe.


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.