KŚT 2016. GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE, PODGRUPA 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 10 

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO


PODGRUPA 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE

 

RODZAJ 101 - BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

RODZAJ 102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

RODZAJ 103 - BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE

RODZAJ 104 - ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE

RODZAJ 105 - BUDYNKI BIUROWE

RODZAJ 106 - BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

RODZAJ 107 - BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE

RODZAJ 108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA

RODZAJ 109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE

 

PODGRUPA 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE

Rodzaj 101

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

41.00.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe, budynki przeznaczone na produkcję.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

Rodzaj 102

BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

41.00.25.0

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:

- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,

- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,

- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,

- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych,

- hangary lotnicze,

- budynki nastawni kolejowych,

- budynki zajezdni dla środków transportu,

- budki telefoniczne,

- budynki latarni morskich,

- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),

- budynki garaży i zadaszone parkingi,

- budynki do przechowywania rowerów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,

- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

Rodzaj 103

BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE

41.00.24.0

Rodzaj ten obejmuje budynki:

- centrów handlowych,

- domów towarowych,

- samodzielnych sklepów i butików,

- kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem,

- hal przeznaczonych na targi, aukcje, czy wystawy,

- targowisk pod dachem,

- stacji paliw, stacji obsługi,

- myjni samochodowych,

- aptek,

- pozostałe handlowo-usługowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- sklepów w budynkach innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

Rodzaj 104

ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE

41.00.26.0

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, (w tym zbiorniki naziemne ustawione na zewnątrz budynków i budowli oraz zbiorniki podziemne i specjalne),

- budynki magazynowe,

- silosy,

- budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,

- powierzchnie magazynowe,

- wiaty związane trwale z gruntem, przeznaczone do przechowywania towarów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków magazynowych, w tym silosów, w gospodarstwach rolnych, przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- zbiorników, sklasyfikowanych w podgrupie 60.

Rodzaj 105

BUDYNKI BIUROWE

41.00.23.0

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym budynki:

- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, budynki o charakterze administracyjnym,

- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu, różnych podmiotów gospodarczych,

- centrów konferencyjnych i kongresów,

- sądów i parlamentów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

Rodzaj 106

BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

41.00.28.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:

- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,

- szpitale specjalistyczne, przykładowo szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,

- przychodnie, poradnie,

- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,

- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów,

- budynki klinik weterynaryjnych,

- budynki inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, sklasyfikowanych w podgrupie 11.

Rodzaj 107

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE

41.00.28.0*

Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takie jak budynki:

- kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych),

- domów kultury,

- wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,

- kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek,

- muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,

- archiwów,

- przedszkoli i szkół,

- szkół wyższych,

- placówek badawczych i laboratoriów badawczych,

- placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,

- stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,

- przeznaczone na imprezy sportowe w halach,

- ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- schronisk dla zwierząt,

- oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,

- urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, przykładowo, odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

Rodzaj 108

BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA

41.00.22.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, przykładowo, obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, spichlerze, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, tunele foliowe wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,

- silosy zbożowe, paszowe (na kiszonkę), w gospodarstwach rolnych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków mieszkalnych na terenach gospodarstw rolnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- obiektów ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

Rodzaj 109

POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE

41.00.27.0

41.00.28.0*

41.00.29.0

Rodzaj ten obejmuje:

- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,

- restauracje, bary, stołówki,

- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,

- budynki portierni, wagowni, dyspozytorni,

- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,

- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,

- niemieszkalne budynki koszarowe,

- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie,

- groty solne stanowiące samodzielne budynki,

- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- restauracji, barów w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- budynków kultu religijnego wykorzystywanych, jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- restauracji, barów w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.


GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Bezpłatny kalkulator amortyzacji - program obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - dzielimy się wiedzą..


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.