K¦T 2016. GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE, PODGRUPA 11 - BUDYNKI MIESZKALNE

 

  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 11

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO¦CIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO


PODGRUPA 11 - BUDYNKI MIESZKALNE


 

RODZAJ 110 - BUDYNKI MIESZKALNE

 

PODGRUPA 11 - BUDYNKI MIESZKALNE

RODZAJ 110

BUDYNKI MIESZKALNE

41.00.11.0

41.00.12.0

41.00.13.0

41.00.14.0

Rodzaj ten obejmuje budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, takie jak:

- budynki jednorodzinne (wolnostoj±ce lub w zabudowie bliĽniaczej, szeregowej albo grupowej posiadaj±ce własne wej¶cie z poziomu gruntu),

- budynki o dwóch mieszkaniach (wolnostoj±ce lub w zabudowie bliĽniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach),

- budynki o trzech i więcej mieszkaniach,

- domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych, budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych,

- budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów ¶ledczych,

- budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów ¶ledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109.


GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO¦CIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO


K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Amortyzacja bilansowa i podatkowa ¶rodka trwałego. Bezpłatny kalkulator amortyzacji - program obsługuj±cy obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Warto¶ć pocz±tkowa. Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Szkolenia dla specjalistów do spraw ¶rodków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw maj±tku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - dzielimy się wiedz±..


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.