KŚT 2016. GRUPA 1 - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 1

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 1

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

Grupa ta nie obejmuje:

- kiosków, budek, baraków i domków kempingowych, wiat niezwiązanych trwale z gruntem, sklasyfikowanych w rodzaju 806

Budynki to zadaszone obiekty budowlane, na trwale połączone z gruntem, wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. Pojęcie „budynek" obejmuje również samodzielne podziemne obiekty budowlane takie jak centra handlowe, warsztaty, garaże podziemne.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne w KŚT oparto na Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz przypisano każdemu rodzajowi KŚT odpowiedni symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Lokal użytkowy to część budynku zawierająca jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.

W przypadku budynków (lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.

Granicę budynku stanowią zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyższego stropu, posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach niepodpiwniczonych. W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej, granice pomiędzy poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeżeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana to granica pomiędzy budynkami przebiega przez jej środek.

Granice instalacji, należących do wyposażenia budynku, stanowią w zależności od rodzaju instalacji, przykładowo mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych.

Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, przykładowo instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku takie jak wbudowane meble.

W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, przykładowo chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie.

Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem

10

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

101

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

41.00.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe, budynki przeznaczone na produkcję

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20

102

BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

41.00.25.0

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:

- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,

- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,

- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,

- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych,

- hangary lotnicze,

- budynki nastawni kolejowych,

- budynki zajezdni dla środków transportu,

- budki telefoniczne,

- budynki latarni morskich,

- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),

- budynki garaży i zadaszone parkingi,

- budynki do przechowywania rowerów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,

- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku

103

BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE

41.00.24.0

Rodzaj ten obejmuje budynki:

- centrów handlowych,

- domów towarowych,

- samodzielnych sklepów i butików,

- kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem,

- hal przeznaczonych na targi, aukcje, czy wystawy,

- targowisk pod dachem,

- stacji paliw, stacji obsługi,

- myjni samochodowych,

- aptek,

- pozostałe handlowo-usługowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- sklepów w budynkach innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku

104

ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE

41.00.26.0

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie, (w tym zbiorniki naziemne ustawione na zewnątrz budynków i budowli oraz zbiorniki podziemne i specjalne),

- budynki magazynowe,

- silosy,

- budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,

- powierzchnie magazynowe,

- wiaty związane trwale z gruntem, przeznaczone do przechowywania towarów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków magazynowych, w tym silosów, w gospodarstwach rolnych, przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- zbiorników, sklasyfikowanych w podgrupie 60

105

BUDYNKI BIUROWE

41.00.23.0

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym budynki:

- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, budynki o charakterze administracyjnym,

- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu, różnych podmiotów gospodarczych,

- centrów konferencyjnych i kongresów,

- sądów i parlamentów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku

106

BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

41.00.28.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:

- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,

- szpitale specjalistyczne, przykładowo szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,

- przychodnie, poradnie,

- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,

- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów,

- budynki klinik weterynaryjnych,

- budynki inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, sklasyfikowanych w podgrupie 11

107

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE

41.00.28.0*

Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takie jak budynki:

- kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych),

- domów kultury,

- wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,

- kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek,

- muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,

- archiwów,

- przedszkoli i szkół,

- szkół wyższych,

- placówek badawczych i laboratoriów badawczych,

- placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,

- stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,

- przeznaczone na imprezy sportowe w halach,

- ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- schronisk dla zwierząt,

- oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu

Rodzaj ten nie obejmuje:

- obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,

- urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, przykładowo, odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów, sklasyfikowanych w rodzaju 290

108

BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA

41.00.22.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, przykładowo, obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, spichlerze, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, tunele foliowe wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,

- silosy zbożowe, paszowe (na kiszonkę), w gospodarstwach rolnych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków mieszkalnych na terenach gospodarstw rolnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- obiektów ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290

109

POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE

41.00.27.0

41.00.28.0*

41.00.29.0

Rodzaj ten obejmuje:

- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,

- restauracje, bary, stołówki,

- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,

- budynki portierni, wagowni, dyspozytorni,

- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,

- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,

- niemieszkalne budynki koszarowe,

- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie,

- groty solne stanowiące samodzielne budynki,

- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- restauracji, barów w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- budynków kultu religijnego wykorzystywanych, jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- restauracji, barów w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291

11

BUDYNKI MIESZKALNE

110

BUDYNKI MIESZKALNE

41.00.11.0

41.00.12.0

41.00.13.0

41.00.14.0

Rodzaj ten obejmuje budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, takie jak:

- budynki jednorodzinne (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej posiadające własne wejście z poziomu gruntu),

- budynki o dwóch mieszkaniach (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach),

- budynki o trzech i więcej mieszkaniach,

- domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych, budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych,

- budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,

- budynki rezydencji prezydenckich i biskupich

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109

12

LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

121

LOKALE NIEMIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

- lokale niemieszkalne czyli wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, przykładowo, pomieszczenia biurowe,

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

122

LOKALE MIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

- lokale mieszkalne czyli wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczone na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.

 

   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatków. Kalkulator ryczałtów samochodowych. Kalkulatory kosztów podróży służbowych. Kalkulatory umów zleceń i o umów dzieło. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych  ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

 

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

 

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Szkolenie z tematu: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Kurs: Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Warsztaty w Warszawie. Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.