KŚT 2016. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 2

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,

- rurociągi,

- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,

- infrastruktura transportu,

- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa ta nie obejmuje:

- gruntów, sklasyfikowanych w grupie 0.

- zbiorników naziemnych ustawionych na zewnątrz budynków i budowli oraz zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- pieców przemysłowych, sklasyfikowanych w podgrupie 45,

- zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków oraz urządzeń technicznych związanych z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, sklasyfikowanych w grupie 6.

O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie

20

KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

Podgrupa ta obejmuje:

- kompleksowe budowle przemysłowe (elektrownie, rafinerie), które nie są budynkiem

200

BUDOWLE DLA GÓRNICTWA I KOPALNICTWA

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni (przykładowo, stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze)

- budowle na terenach wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budynków biurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 105

201

BUDOWLE NA TERENACH ELEKTROWNI

42.22.13.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach elektrowni wodnych,

- budowle na terenach innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (przykładowo elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),

- budowle na terenach zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,

- budowle na terenach spalarni odpadów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- linii elektroenergetycznych przesyłowych, włącznie ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

- linii elektroenergetycznych rozdzielczych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- zapór wodnych dla innych celów, sklasyfikowanych w rodzaju 224

202

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,

- budowle na terenach koksowni, gazowni,

- wieże ekstrakcyjne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104

203

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budowli dla górnictwa lub kopalnictwa, sklasyfikowanych w rodzaju 200

21

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE

210

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE

42.21.11.0*

42.21.13.0*

42.22.11.0

Rodzaj ten obejmuje:

- rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,

- rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,

- linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,

- linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne,

- słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze

Rodzaj ten nie obejmuje:

- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- rozdzielczych sieci wodociągowych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- instalacji oświetleniowych dróg i ulic, sklasyfikowanych w rodzaju 220,

- kanałów irygacyjnych i akweduktów, sklasyfikowanych w rodzaju 225 i 226

211

RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE

42.21.12.0

42.21.13.0*

42.22.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,

- rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza,

- studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,

- rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,

- rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,

- przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,

- trolejbusową sieć trakcyjną

Rodzaj nie obejmuje:

- kanałów irygacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 225 i 226

22

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

220

AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE

42.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, włączając skrzyżowania i węzły wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji oraz skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

- ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, włączając skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, przykładowo, drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

- przejścia nadziemne i podziemne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli, sklasyfikowanych w rodzaju 223

221

DROGI SZYNOWE, DROGI KOLEI NAPOWIETRZNYCH LUB PODWIESZANYCH I KOLEI PODZIEMNYCH

42.12.10.0

42.21.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- drogi szynowe kolejowe, bocznice, w tym przejazdy,

- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, przykładowo: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe,

- urządzenia i instalacje przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, przykładowo sterowania ruchem kolejowym, teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, kolejowa sieć trakcyjna,

- drogi szynowe na obszarach miejskich (metro, sieć miejska, linie tramwajowe), włącznie z tymi na wydzielonej trasie,

- drogi kolei napowietrznych i podwieszanych,

- drogi kolei linowo-terenowych,

- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu, stacje, stacje postojowe, zajezdnie i podobne,

- urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków dworców kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- sieci trakcyjnej trolejbusowej, sklasyfikowanej w rodzaju 211,

- mostów i tuneli kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 223,

- torów i towarowych kolejek linowych, sklasyfikowanych w rodzaju 648

222

DROGI LOTNISKOWE

42.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,

- pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,

- nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,

- place postoju samolotów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102

223

MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE

42.13.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

- mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,

- budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju

224

BUDOWLE WODNE, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

42.91.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle portowe - morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty),

- kanały żeglowne,

- budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,

- porty wojskowe,

- stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,

- budowle piętrzące - zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,

- wały, groble,

- jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi,

- pozostałe budowle wodne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków latarni morskich, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- akweduktów będących zabytkami, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budowli elektrowni wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 201,

- portowych terminali ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wodociągów, sklasyfikowanych w rodzaju 210 lub 211,

- portów jachtowych, sklasyfikowanych w rodzaju 290

225

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH

42.21.13.0*

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,

- stopnie wodne, zbiorniki wodne,

- kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- rurociągi o średnicy, co najmniej 0,6 m,

- budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

- stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych

226

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

42.21.13.0*

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- drenowania,

- rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,

- stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,

- ziemne stawy rybne,

- groble na obszarach nawadnianych,

- systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych

29

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

290

BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE

42.99.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach wesołych miasteczek, parków wypoczynkowych,

- inne obiekty na wolnym powietrzu, przykładowo trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe - zainstalowane na stałe; skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe,

- budowle na terenach ośrodków jazdy konnej,

- budowle na terenach przystani jachtowych,

- obiekty będące wyposażeniem plaż, bazy sportów wodnych,

- obiekty będące wyposażeniem pól namiotowych,

- obiekty ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych z wbudowanymi na stałe urządzeniami

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- schronisk górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 109

291

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- obiekty inżynierii wojskowej, przykładowo, forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony), wojskowe centra doświadczalne,

- nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,

- obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów,

- wieże przeciwpożarowe,

- tablice reklamowe na słupach połączone na stałe z gruntem,

- ogrodzenia grodzące więcej niż jeden budynek (nie będące obiektem pomocniczym),

- pozostałe zadaszenia ochronne wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100m2 ,

- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

- tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.


   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Profesjonalne szkolenie dla specjalistów do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Majątek trwały w firmie/przedsiębiorstwie/urzędzie. Ewidencja bilansowa, ewidencja podatkowa, ewidencja księgowa na kontach syntetycznych, na kontach pomocniczych oraz odrębna ewidencja szczegółowa, amortyzacja i inwentaryzacja, zasady umarzania środków trwałych.