KŚT 2016. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 3

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 3

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje:

- kotły grzejne i parowe,

- maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,

- maszyny elektryczne wirujące,

- zespoły prądotwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty,

- przenośne kotłownie kontenerowe

Odrębny obiekt w grupie 3 stanowi każdy oddzielny kocioł, turbinę, prądnicę prądu stałego, maszynę parową tłokową, koło wodne, silnik, prądnicę synchroniczną, kompensator wirujący, układ napędowy elektryczny skojarzony, turbozespół, zespół prądotwórczy, zespół wiatrowo-elektryczny i przetwornicę. W skład poszczególnego obiektu wchodzą także: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz przynależne elementy wyposażenia.

Maszyny współpracujące ze sobą, powiązane konstrukcyjnie w zestaw technologiczny na przykład w formie agregatu, stanowią jeden obiekt.

Samodzielnym obiektem nie jest maszyna wbudowana konstrukcyjnie w inne maszyny, urządzenia lub aparaty, jak przykładowo, silniki elektryczne powiązane konstrukcyjnie z obrabiarkami, pompami, sprężarkami, agregatami, pojazdami silnikowymi

31

KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

310

KOTŁY GRZEWCZE

25.21.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- kotły grzewcze na gaz, węgiel, drewno, miał, pellet, ekogroszek, brykiety

311

KOTŁY PAROWE

25.30.1

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do wytwarzania pary, przy wykorzystaniu spalania (w przeciwieństwie do wytwornicy pary)

Kotły parowe dzielą się ze względu na obieg wodno-parowy na kotły obiegowe i przepływowe, a ze względu na rodzaj paleniska - na kotły z paleniskiem rusztowym, ze złożem fluidalnym (fluidyzacyjnym), pyłowe i kotły odzyskowe lub odzysknicowe (utylizacyjne)

32

TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

320

TURBINY I MASZYNY PAROWE

28.11.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- turbiny, w których czynnikiem obiegowym jest para wodna,

- silniki, w których energia pary (najczęściej) wodnej, przekształca się w energię mechaniczną powstałą w wyniku przemieszczania tłoka poruszającego się we wnętrzu cylindra pod wpływem różnicy ciśnienia pary wychodzącej z kotła i ciśnienia atmosferycznego, ewentualnie niższego ciśnienia kondensatora

Turbiny parowe są to silniki (maszyny cieplne) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, przykładowo generatora elektrycznego

321

TURBINY HYDRAULICZNE I KOŁA WODNE

28.11.22.0

Rodzaj ten obejmuje:

- turbiny hydrauliczne (silniki wodne) przetwarzające energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Podstawowe elementy turbiny to: wirnik z wałem turbiny, aparat kierowniczy, łożyska nośne i prowadzące, korpus turbiny i rura ssąca (nie zawsze występuje),

- koła mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody

322

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO LEKKIE (NIEZESPOLONE)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (silnik niskoprężny), w układzie dwu- i czterosuwowym, które są silnikami cieplnymi spalinowymi o spalaniu wewnętrznym, w których spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Paliwo spalane w silniku iskrowym stanowi paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika. Stosowanymi paliwami są benzyna, gaz płynny, sprężony gaz ziemny, metanol, alkohol etylowy, (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn)

323

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO CIĘŻKIE (NIEZESPOLONE)

28.11.13.0*

29.10.13.0

30.30.1*

30.91.3*

Rodzaj ten obejmuje silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym:

- o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne lub silniki Diesla, ZS), które są silnikami cieplnymi spalinowymi tłokowymi o spalaniu wewnętrznym, w których ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych, a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny; paliwem jest olej napędowy,

- o zapłonie żarowym, wykorzystujące do zapłonu wysokie ciśnienie i "żarzącą" się świecę; silniki te pracują na wysokooktanowym paliwie

324

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE (NIEZESPOLONE)

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym, który są silnikami cieplnymi spalinowymi o spalaniu wewnętrznym, w których paliwem jest gaz. Paliwem dla takiego silnika jest płynny propan, gaz ziemny, gaz generatorowy, gaz wielkopiecowy, gaz wysypiskowy, biogaz i inne gazy

325

SILNIKI WIATROWE

28.12.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń

Rodzaj ten nie obejmuje:

- silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli zespołów wiatrowo-elektrycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 346

326

SILNIKI NAPĘDZANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

28.12.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki przetwarzające energię sprężonego powietrza na ruch obrotowy lub ruch postępowy

33

MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

Podgrupa ta nie obejmuje:

- urządzeń (silników, prądnic) stanowiących element wyposażenia innych obiektów

330

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

27.11.10.0*

27.11.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki elektryczne zasilane prądem stałym służące do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną

331

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO

27.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- prądnice przetwarzające energię mechaniczną ruchu obrotowego na energię elektryczną prądu stałego

332

SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, KLATKOWE, PIERŚCIENIOWE, 50 Hz

27.11.10.0*

27.11.2*

333

SILNIKI ELEKTRYCZNE SYNCHRONICZNE 50 Hz

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki elektryczne prądu przemiennego, w których prędkość wirowania wirnika jest równa prędkości wirowania pola magnetycznego wytworzonego przez nieruchome uzwojenia stojana

334

PRĄDNICE SYNCHRONICZNE 50 Hz

27.11.26.0

335

SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO PRACUJĄCE PRZY INNYCH CZĘSTOTLIWOŚCIACH

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki prądu elektrycznego, w których wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób (prąd okresowo zmienny i prąd nieokresowy)

336

SILNIKI KOMUTATOROWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

27.11.22.0

27.11.23.0

27.11.24.0

27.11.25.0

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki komutatorowe zwane także szczotkowymi, mające wirnik z uzwojeniami, do których prąd doprowadzany jest przez komutator, po którym ślizgają się szczotki węglowe

337

KOMPENSATORY SYNCHRONICZNE

27.11.10.0*

27.11.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- silniki synchroniczne lub generatory synchroniczne pracujące bez obciążenia (na biegu jałowym), których zadaniem jest kompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Regulacja współczynnika mocy odbywa się poprzez zmianę prądu wzbudzenia

338

UKŁADY NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE SKOJARZONE ORAZ SILNIKI LINIOWE

27.11.10.0*

27.11.2*

27.11.3*

34

TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

Zespół prądotwórczy stanowią turbiny hydrauliczne, turbiny parowe, silniki wiatrowe, silniki spalinowe, tłokowe silniki parowe

340

TURBOZESPOŁY PAROWE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje turbiny parowe i turbogeneratory

Turbogenerator - generator synchroniczny prądu elektrycznego przeznaczony do pracy z turbiną parową lub gazową

341

TURBOZESPOŁY WODNE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- całość urządzenia służącego do przemiany energii wody w energię elektryczną. Najczęściej turbozespół składa się z dwóch zasadniczych maszyn turbiny wodnej i bezpośrednio sprzęgniętej z nią prądnicy (generatora)

342

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI PAROWYMI TŁOKOWYMI

27.11.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego

343

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO LEKKIE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu stałego

344

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE

27.11.31.0

Rodzaj ten obejmuje:

- agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu zmiennego

345

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO GAZOWE

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kogeneracyjne zespoły prądotwórcze na paliwo gazowe

346

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE WIATROWE

28.11.24.0

347

PRZETWORNICE PRĄDU

27.11.32.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- przetwornice służące do przekształcania rodzaju prądu (z prądu przemiennego na stały lub na odwrót) lub do zmiany niektórych parametrów prądu, takich jak: napięcie, częstotliwość lub faza prądu przemiennego

348

POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

27.11*

349

REAKTORY JĄDROWE

25.30.21.0

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.


   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatków. Kalkulator ryczałtów samochodowych. Kalkulatory kosztów podróży służbowych. Kalkulatory umów zleceń i o umów dzieło. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych  ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kurs: Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Szkolenie z tematu: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Warsztaty dla specjalistów w Warszawie. Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.