K¦T 2016. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE, PODGRUPA 31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

 

  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 31

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 


PODGRUPA 31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE


RODZAJ 310 - KOTŁY GRZEWCZE

RODZAJ 311 - KOTŁY PAROWE


PODGRUPA 31 - KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

Rodzaj 310

KOTŁY GRZEWCZE

25.21.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- kotły grzewcze na gaz, węgiel, drewno, miał, pellet, ekogroszek, brykiety.

Rodzaj 311

KOTŁY PAROWE

25.30.1

Rodzaj ten obejmuje:

- urz±dzenia do wytwarzania pary, przy wykorzystaniu spalania (w przeciwieństwie do wytwornicy pary).

Kotły parowe dziel± się ze względu na obieg wodno-parowy na kotły obiegowe i przepływowe, a ze względu na rodzaj paleniska - na kotły z paleniskiem rusztowym, ze złożem fluidalnym (fluidyzacyjnym), pyłowe i kotły odzyskowe lub odzysknicowe (utylizacyjne).

 

GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Darmowy program - Kalkulator amortyzacji obsługuj±cy obliczanie amortyzacji. Stosowany za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa ¶rodka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

¦rodki trwałe, ewidencja amortyzacja umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw ¶rodków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw maj±tku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - Nabywaj umiejętno¶ci, które procentuj±. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjaj±ca nauce. Akademia Użytecznej Wiedzy.


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.