KŚT 2016. GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 4

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,

- maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,

- maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,

- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

- piece przemysłowe,

- urządzenia do wymiany ciepła,

- maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,

- zespoły komputerowe,

- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,

- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Odrębne obiekty stanowią poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty (w tym maszyny automatyczne i półautomatyczne) oraz agregaty i zespoły urządzeń wraz ze stałym wyposażeniem (powiązane konstrukcyjno-technologicznie ze sobą w agregaty, zespoły lub linie obróbki albo ciąg technologiczny).

W skład obiektu oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu oraz wyposażenie dodatkowe i specjalne związane na stałe z danym obiektem.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie, konstrukcja i wyposażenie

41

OBRABIARKI DO METALI

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególna obrabiarka wraz z silnikiem, wyposażeniem normalnym i specjalnym oraz fundamentem, (jeżeli fundament występuje).

W skład wyposażenia specjalnego może także wchodzić stałe wyposażenie dodatkowe, takie jak: urządzenia i aparatura programująco-sterująca i automatycznie kontrolująca proces pracy

410

TOKARKI

28.41.21.0

411

WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI

28.41.22.0*

28.49.13.0*

412

FREZARKI

28.41.22.0*

413

PRZECINARKI I NAKIEŁCZARKI

28.41.24.0*

28.49.13.0*

414

STRUGARKI, DŁUTOWNICE, PRZECIĄGARKI I PRZEPYCHARKI

28.41.24.0*

28.41.3*

415

SZLIFIERKI

28.41.23.0

416

OBRABIARKI DO UZWOJEŃ I UZĘBIEŃ

28.41.24.0*

28.41.3*

28.49.13.0*

419

POZOSTAŁE OBRABIARKI DO METALI, W TYM OBRABIARKI KOMBINOWANE, JEDNOSTKI OBRÓBCZE ZESPOŁOWE, AUTOMATYCZNE LINIE OBRÓBCZE ORAZ OBRABIARKI SPECJALIZOWANE

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.49.1*

Rodzaj ten obejmuje także:

- obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, obrabiarki laserowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane

42

MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególna maszyna wraz z wbudowanym lub zespolonym napędem indywidualnym i jej osprzętem oraz fundamentem i wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowi pierwszy od strony obiektu zawór odcinający dla przewodów hydraulicznych, parowych lub powietrznych

420

MŁOTY I KUŹNIARKI

28.41.33.0*

421

PRASY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

28.41.33.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pras odlewniczych (maszyn formierskich), sklasyfikowanych w rodzaju 516

422

MASZYNY DO GIĘCIA I PROSTOWANIA

28.41.31.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, sklasyfikowanych w rodzaju 532

423

NITOWNICE

28.41.34.0*

28.49.13.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej, traktowanych, jako sprzęt lub wyposażenie techniczne

424

NOŻYCE DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

28.41.24.0*

28.41.32.0

28.49.13.0*

28.96.10.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, czyli posiadających nożyce, sklasyfikowanych w grupie 5

425

CIĄGARKI

28.41.34.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do wytwarzania prętów, drutów i rur metalowych przez ciągnienie

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń do produkcji prętów, rur i drutu pracujących na zasadzie walcowania, włączając rozwalcarki stosowane do zdejmowania rur z trzpienia, sklasyfikowanych w rodzaju 514

426

MASZYNY DO SKRĘCANIA, TKANIA I WYROBU SPRĘŻYN I LIN

28.41.31.0*

28.99.39.0*

429

POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

27.90.3*

28.41.1*

28.41.3*

28.49.1*

28.49.2

28.96.10.0*

43

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Podgrupa ta obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania użytkowane, co najmniej w kilku branżach przemysłu rolnego, spożywczego lub rolno-spożywczego

Obiekt stanowi maszyna, urządzenie lub aparat wraz z indywidualnym napędem (silnik elektryczny i przekładnia) i fundamentem. W przypadku istnienia ich połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - granice obiektu stanowią króćce i zawory najbliższego obiektu.

Podgrupa ta nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów występujących tylko w określonej branży przemysłu rolnego lub spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupach 56 i 57

430

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ROZDRABNIANIA, ROZCIERANIA I MIESZANIA SUROWCÓW ORAZ MAS SUROWCOWYCH

28.93.1*

431

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY FILTRACYJNE

28.29.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- filtry (prasy) błotniarki,

- filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną,

- cedzidła mechaniczne,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne

432

URZĄDZENIA I APARATY DO PASTERYZACJI

28.29.60.0*

433

MASZYNY I URZĄDZENIA DO DOZOWANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK, SŁOI, PUSZEK, TUB

28.29.21.0*

28.29.31.0

434

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZAMYKANIA, KORKOWANIA, ETYKIETOWANIA

28.29.21.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- maszyny do zamykania słoi,

- maszyny do zamykania puszek i butelek

435

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PAKOWANIA W KARTONY I TORBY ORAZ MASZYNY WYTWARZAJĄCE OPAKOWANIA

28.29.21.0*

436

URZĄDZENIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA OPAKOWAŃ

28.29.21.0*

439

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE ROLNYM I SPOŻYWCZYM

28.93.1*

44

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

Obiekt stanowi w rodzaju 440 pompa, w skład, której wchodzi pompa z płytą fundamentową, indywidualny napęd, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

Nie należy zaliczać do rodzaju 440 pomp mających zastosowanie tylko w określonej branży danego przemysłu, sklasyfikowanych w grupie 5

440

POMPY

28.12.13.0

28.13*

Rodzaj ten obejmuje:

- pompy nurnikowe i tłokowe,

- pompy wirowe, w których łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (kręt) cieczy powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy,

- pompy rotacyjne, w których łopatki wirnika wprawiają w ruch ciecz, która przepływa przez rurę,

- pompy zębate, które są rodzajem rotacyjnej pompy wyporowej. Ciecz jest przepuszczana za pomocą zębów specjalnie wyprofilowanego mechanizmu zębatego

441

SPRĘŻARKI

28.13.23.0*

28.13.24.0*

28.13.25.0*

28.13.26.0*

28.13.27.0*

28.13.28.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny energetyczne, których zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej)

Rodzaj ten nie obejmuje:

- filtrów do odpylania gazów (w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze), sklasyfikowanych w rodzaju 654,

- sprężarek stanowiących element konstrukcyjny innej maszyny, urządzenia lub agregatu

442

DMUCHAWY, SSAWY I WENTYLATORY

28.25.20.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

- wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń sklasyfikowanych w rodzaju 652 i 653

449

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

28.12.1*

28.13*

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, takie jak:

- tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne),

- urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne podnośniki cieczy),

- urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor),

- hydrofory,

- inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

- urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów oraz przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, sklasyfikowanych w rodzaju 560

45

PIECE PRZEMYSŁOWE

Piece przemysłowe to urządzenia do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie

450

PIECE DO PRZEROBU SUROWCÓW

28.21.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece do przerobu surowców wielokomorowe,

- piece do przerobu kopalin surowych, wstępnie przerobionych lub wzbogaconych odpadków użytecznych, takich jak: pyły metaliczne, żużle z pieców hutniczych, wyparki z pieców destylacyjnych, zgary i popioły metali nieżelaznych, żużel konwertorowy, wióry metali nieżelaznych,

- piece rurowe do destylacji wieżowej,

- suszarki obrotowe (rurowe i bębnowe) ogólnego zastosowania,

- pozostałe piece do przerobu surowców

Obiekt stanowi poszczególny piec szybowy, obrotowy, muflowy, półkowy, niskoszybowy, łukowy lub oporowy do przerobu surowców, w których skład wchodzą:

- wyciąg pionowy łącznie z maszynownią,

- nagrzewnice,

- hala garowa,

- sieć rurociągów powietrznych, gazowych, wodnych z armaturą,

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka,

- urządzenia do załadowania, przesuwu i wyładowania wsadu,

- urządzenia napędowe,

- urządzenia odprowadzające szkodliwe gazy i pyły,

- odstojniki,

- pomosty, schody, drabinki

451

PIECE DO PRZETWARZANIA PALIW

28.21.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece koksownicze,

- piece do wytleniania węgla i łupków, piece gazownicze, gazogeneratory oraz piece rurowe do termicznej obróbki paliw płynnych.

Obiekt stanowi poszczególny piec, w skład, którego wchodzą w zależności od rodzaju pieca następujące elementy:

- podstawowy blok pieca z pomostami,

- armatura i osprzęt mechaniczny,

- rury, rurociągi,

- odbiornik gazu z konstrukcją nośną,

- aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestracyjna, taka jak regulatory ciśnienia, aparaty wskaźnikowe, aparaty rejestrujące,

- tory jezdne,

- silniki elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym,

- wózek zasypowy,

- dmuchawy, suszarki i wytlenice, zgarniacze pyłu,

- urządzenia wypustowe, zbiorniki podpiecowe z wypustami półkoksu,

- dmuchawy gazowe i przewody gazowe,

- urządzenia zasypowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budowli, maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących samodzielne obiekty, takich jak:

- urządzeń odpylających i oczyszczalni gazu,

- urządzeń pomocniczych, znajdujących się poza obrębem pieca,

- rurociągów i kolektorów gazowych, olejowych, parowych, wodnych i powietrznych, znajdujących się poza obrębem pieca od głównej zasuwy,

- kominów wraz z kanałem dymowym, sklasyfikowanych w podgrupie 20

452

PIECE GRZEWCZE

28.21.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- suszarek obrotowych o osiach poziomych (rurowych i bębnowych), które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 450,

- suszarek o charakterze aparatów, sklasyfikowanych w podgrupie 47,

- urządzeń elektrycznych oporowych bez elementów grzejnych (oporem jest wsad) oraz indukcyjnych, które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 482

453

PIECE TOPIELNE

28.21.1*

454

PIECE DO WYPALANIA

28.21.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece do wypalania wyrobów ceramicznych, dekoracji nieszkliwnych na czerepie glazurowym uprzednio wypalonym oraz piece do natapiania proszków emalierskich na przedmioty żeliwne lub blaszane

Obiekt stanowi poszczególny piec komorowy, komorowo-muflowy, kręgowy, kręgowo-komorowy, w skład, którego wchodzą następujące elementy:

- część pieca podziemna z fundamentem oraz część nadziemna, paleniska węglowe,

- przewody dymowe do zasuwy kominowej lub zasuwy wentylatora włącznie oraz przewody gazowe do pierwszej zasuwy za piecem włącznie,

- armatura piecowa zainstalowana w jego obrębie,

- urządzenia podające wsad wraz z napędem,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pieców do wypalania wapna, sklasyfikowanych w rodzaju 450

455

KONWERTORY I MIESZALNIKI STALOWNICZE

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- konwertory stalownicze - zbiorniki z blachy stalowej, wyłożone materiałem ogniotrwałym, używane do utlenienia w wysokich temperaturach domieszek w ciekłym wsadzie, przez wdmuchiwanie go powietrzem lub powierzchniowe wdmuchiwanie tlenu. Proces konwertorowy odbywa się bez dostarczania ciepła z zewnątrz, a wzrost temperatury wywołany jest ciepłem wydzielanym z reakcji utleniania domieszek,

- mieszalniki stalownicze - duże ogrzewane zbiorniki służące do magazynowania ciekłej surówki

456

PIECE INDUKCYJNE ZASILANE PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DO OBRÓBKI TERMICZNEJ

28.21.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece elektryczne, w których płynący w uzwojeniu pierwotnym prąd przemienny dużej częstotliwości wzbudza prądy wirowe we wsadzie, który ma być ogrzany; w piecach tego typu nie ma żelaznego rdzenia

46

URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

460

WYMIENNIKI PRZEPONOWE, INNE NIŻ RUROWE

28.25.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- wymienniki przeponowe dwupłaszczowe,

- wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe,

- wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe,

- wymienniki przeponowe płaszczowo-wężownicowe,

- wymienniki przeponowe kanałowe

461

WYMIENNIKI PRZEPONOWE RUROWE

28.25.11.0*

469

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

28.25.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu,

- pozostałe aparaty ogólnego zastosowania w procesach technologicznych do wymiany ciepła

47

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególny aparat lub urządzenie albo zestaw kilku aparatów lub urządzeń, stanowiących konstrukcyjną całość.

W skład wyposażenia obiektu między innymi wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wykładziny, wymurówki, wypełnienia, izolacja oraz konstrukcyjnie wbudowany silnik elektryczny. Granice obiektu stanowią - króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzanej, sprzęgło lub koło napędowe na wale aparatu

470

MIESZALNIKI CIECZY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte - bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym,

- mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi,

- mieszalniki cieczy z bełkotką,

- pozostałe mieszalniki cieczy bezciśnieniowe,

- mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem pionowym,

- mieszalniki pionowe z wewnętrzną lub zewnętrzną wężownicą z mieszadłem pionowym,

- mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem poziomym,

- pozostałe mieszalniki cieczy ciśnieniowe z mechanizmami mieszającymi

Rodzaj ten nie obejmuje:

- rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 211

471

SKRUBERY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy.

Skrubery składają się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny, przez którą przeprowadza się gaz, celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. Skrubery wyposażane są w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe

472

KOLUMNY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kolumny półkowe dzwonowe, tunelowe, sitowe lub kaskadowe z grzejnikiem rurowym, czyli aparaty cylindryczne, bezciśnieniowe lub ciśnieniowe, z półkami dzwonowymi, tunelowymi, sitowymi lub bezpółkowe do wypełniania

473

APARATY BĘBNOWE

28.29.41.0

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych)

474

APARATY WALCOWE SKROBAKOWE

28.99.39.0*

475

SUSZARKI KOMOROWE

28.99.31.0*

Rodzaj ten obejmuje suszarki komorowe:

- bezpółkowe, zwykłe wózkowe, owiewne, półkowe owiewne i próżniowe,

- z półkami grzanymi, obrotowymi i zgarniaczami,

- z górnym lub dolnym rozpylaniem cieczy oraz pneumatyczne z rozpylaczem ciał stałych i inne suszarki

479

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu,

- pozostałe maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

48

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa ta nie obejmuje:

- obrabiarek do metali, sklasyfikowanych w podgrupie 41,

- maszyn do obróbki plastycznej, sklasyfikowanych w podgrupie 42

480

ELEKTROLIZERY

28.49.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenie, w którym przeprowadzana jest elektroliza, czyli rozkład elektrolitu pod wpływem zewnętrznego źródła prądu elektrycznego

481

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CHEMICZNYM I ELEKTROGALWANICZNYM

28.49.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), przykładowo związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym), przy pomocy prądu elektrycznego

Obiekt stanowi urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną.

Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego

482

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CIEPLNYM

28.29.60.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym

Obiekt stanowi aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowią zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokiego napięcia lub gdy urządzenie transformujące stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego

483

URZĄDZENIA DO ELEKTROEROZYJNEJ OBRÓBKI METALI

28.41.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do obróbki metali metodą opartą głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym

484

MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU

27.90.31.0

28.29.70.0

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz urządzenia do spawania i napawania plazmowego,

- wytwornice acetylenowe służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem,

- urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,

- zgrzewarki oporowe i tarcicowe,

- lutownice,

- spawarki i zgrzewarki acetylenowe,

- maszyny i urządzenia do natryskiwania, służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu, w tym urządzenia służące do piaskowania powierzchni przedmiotów metalowych i innych, za pomocą nadmuchiwanego pod wysokim ciśnieniem czynnika ścierającego,

- specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego,

- urządzenia i aparaty do cięcia gazowego,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia

Obiekt stanowi każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu, wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów

485

URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE

28.25.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne i przenośne

486

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE

26.20.1*

26.20.2*

26.20.30.0*

487

ZESPOŁY KOMPUTEROWE

26.20.1*

26.20.21.0

26.20.30.0*

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzania, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności:

- jednostki centralne,

- jednostki pamięci,

- jednostki zasilające,

- urządzenia wejścia, w tym rejestratory, skanery,

- urządzenia wyjścia,

- urządzenia wejścia-wyjścia, konsole operatorskie, monitory ekranowe,

- urządzenia transmisji i ochrony danych,

- urządzenia wielofunkcyjne mogące pełnić rolę kopiarki, drukarki, a także skanera i faksu

Obiekt stanowi cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń służących do badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

- specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samo instruktażu, sklasyfikowanych w grupie 8,

- komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej, stanowiących integralną część maszyny oraz przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej, przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych, sklasyfikowanych w innych rodzajach KŚT

488

SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI

26.51.65.0

26.51.70.0

Rodzaj ten obejmuje:

- zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt,

- samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt,

- elementy blokowego systemu regulacji ciągłej - pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt,

- elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt,

- inne samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych, jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów, jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci.

Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania, spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych stanowią samodzielne obiekty, jeśli odpowiadają ogólnym kryteriom środków trwałych

489

ROBOTY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- roboty przemysłowe,

- inne urządzenia, stanowiące zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służące do wykonywania funkcji ruchowych, dysponujące możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.


   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

  

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Zdobądź wiedzę. Zostań specjalistą ds. środków trwałych/majątku trwałego. Kursy umiejętności zawodowych w Warszawie. Zajęcia na szkoleniu trwają trzy dni i obejmuje 24 godziny wykładowe.