KŚT 2016. GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 5


KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,

- maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,

- aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,

- maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,

- maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,

- maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,

- maszyny papiernicze i poligraficzne,

- maszyny włókiennicze i odzieżowe,

- maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,

- maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,

- maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

- maszyny rolnicze i gospodarki leśnej

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Odrębny obiekt stanowi z reguły poszczególna maszyna, urządzenie i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym, stanowiący konstrukcyjną całość.

Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne wraz z wyposażeniem, należy traktować, jako jeden obiekt inwentarzowy.

W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne.

Grupa ta nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów mających postać budowli, sklasyfikowanych w podgrupie 20

50

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

500

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU AZOTOWEGO I SYNTEZY CHEMICZNEJ

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 - 47,

- kruszarek, gniotowników, młynów, sit i sortowników, sklasyfikowanych w podgrupie 52,

- filtrów, sklasyfikowanych w rodzaju 654

501

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty szklane i porcelanowe do destylacji,

- porcelanowe młyny kulowe,

- pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe,

- ultrawirówki, tabletkarki,

- aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek,

- aparaty do napełniania, dozowania i pakowania,

- aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania,

- maszyny do wyrobu nici chirurgicznych,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych Skład maszyny, urządzenia czy aparatu stanowią przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje

wsporcze.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 - 47

502

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

28.94.11.0

28.99.39.0*

503

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

28.96.10.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych,

- wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem,

- wtryskarki,

- maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki,

- maszyny do formowania próżniowego,

- zgrzewarki do mas plastycznych,

- ucierarki jedno- i trójwalcowe,

- zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

504

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO

28.96.10.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- walcówki i mieszarki zamknięte,

- kalandry i wytłaczarki,

- kotły do wulkanizacji i regeneracji,

- prasy wulkanizacyjne i autoklawy,

- wulkanizatorki specjalne,

- maszyny konfekcyjne,

- krajarki,

- formy do formowania gumy,

- maszyny pomocnicze,

- inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

505

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO, SIARKOWEGO I NAWOZÓW FOSFOROWYCH

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem, stanowiącym konstrukcyjną całość. W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-

-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

506

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH

28.29.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- ubijarki potrząsalne,

- aparaty do rektyfikacji powietrza,

- odgazowywacze,

- zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów,

- aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami,

- pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych,

- pozostałe maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych

W skład obiektu przykładowo wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

507

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO

28.29.12.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- krystalizatory,

- komory potne

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość, w którego skład wchodzą przykładowo, przyrządy pomiarowo- kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego - sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47

51

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

510

MASZYNY I URZĄDZENIA WIERTNICZE

28.92.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze, służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych

Obiekt stanowi podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze lub przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, sklasyfikowanych w rodzaju 800

511

MASZYNY GÓRNICZE

28.92.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane), stosowane do wydobywania węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania,

- obudowy zmechanizowane,

- urządzenia do przygotowania podsadzki płynnej,

- urządzenia przyszybowe (krzesła szybowe, dźwigary, pomosty wahadłowe, przedziały drabinowe),

- urządzenia zapychające,

- maszyny i urządzenia pomocnicze,

- pozostałe maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu

512

MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH

28.92.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kiwony (żurawie pompowe, kiwaki),

- windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów,

- uzbrojenia otworów eksploatacyjnych,

- pozostałe urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp sklasyfikowanych w rodzaju 440

513

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ RUD I WĘGLA

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud

514

MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia aglomerowni,

- maszyny i urządzenia wielkopiecowe,

- maszyny i urządzenia hutnicze stalowni,

- nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy,

- przekładnie występujące w przemyśle hutniczym,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

Obiekt stanowi maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie), z osprzętem oraz fundamentem w przypadku, gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie

515

MASZYNY I URZĄDZENIA KOKSOWNICZE I GAZOWNICZE

28.29.11.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, sklasyfikowanych w rodzaju 643

516

MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE

25.73.50.0

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich,

- maszyny i urządzenia do formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem,

- formy odlewnicze,

- maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów,

- urządzenia odlewnicze cieplne,

- urządzenia do zalewania form odlewniczych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń odlewniczych, takich jak: żeliwiaki, konwertory, piece tyglowe, suszarnie, sklasyfikowanych w podgrupie 45

517

MASZYNY I URZĄDZENIA TORFIARSKIE

28.92.21.0

28.92.22.0

28.92.23.0

28.92.24.0

28.92.25.0

28.92.26.0

28.92.27.0

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.

Skład poszczególnych obiektów, maszyn lub urządzeń torfiarskich, stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym, lub napędem spalinowym, a w przypadku frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych - w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsienicowy, na którym zawieszona jest spycharka

518

APARATY I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I ZABIEGÓW GEOFIZYCZNYCH, GEODEZYJNYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH, KARTOGRAFICZNYCH

26.51.12.0

26.70.24.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, czyli do pomiarów:

- magnetycznych,

- geoelektrycznych,

- sejsmicznych,

- zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych

Obiekt stanowią kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów mechanicznych, (na których mogą być usytuowane maszyny urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych), sklasyfikowanych w podgrupie 74,

- mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy, sklasyfikowanych w grupie 8

52

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

520

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO

28.49.11.0*

28.92.12.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego, takie jak trak ramowy i tarczowy,

- cyrkularki, cyrkularko-frezarki, cyrkularko-wiertarki,

- szlifierki, szlifierko-polerki,

- zdziernice poziome lub pionowe,

- tokarki i wiertarki do kamienia,

- kombajny do robót przygotowawczych,

- kombajny do wydobywania bloków kamiennych,

- kombajny do produkcji bloczków kamiennych,

- inne maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń, dla przemysłu kamieniarskiego, wchodzą silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem

521

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MINERALNEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

522

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

523

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość

524

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU IZOLACYJNEGO I KORKOWEGO

28.49.12.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

525

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CERAMIKI BUDOWLANEJ MATERIAŁÓW OGNIOODPORNYCH I SILIKATOWYCH

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia, do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym autoklawy,

- inne maszyny i urządzenia, do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje), stanowiące konstrukcyjną całość.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych, wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość

526

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU CERAMIKI SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ

28.49.11.0*

28.99.39.0*

527

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

28.49.11.0*

28.99.39.0*

528

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

28.99.39.0*

529

MASZYNY, URZĄDZENIA I AGREGATY DO PRODUKCJI INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko,

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia,

- maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych

Obiekt stanowi kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące oraz instalacje, takie jak: elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna; aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

- autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,

- betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581

53

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

531

MASZYNY SPECJALNE DO PRODUKCJI WYROBÓW DROBNEJ GALANTERII METALOWEJ

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

532

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn do obróbki plastycznej metali, sklasyfikowanych w podgrupie 42,

- obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, sklasyfikowanych w podgrupie 41

533

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KABLI I WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH

28.41.11.0*

28.99.20.0

28.99.39.0*

534

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW I BATERII

28.99.39.0*

535

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ŻARÓWEK I LAMP ELEKTRONOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

28.41.11.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych,

- maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych,

- maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników, wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych,

- inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek, lamp elektronowych i innych źródeł światła

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład, którego wchodzi - napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament

536

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI TAŚMY FILMOWEJ I MAGNETYCZNEJ, BŁON, PŁYT I PAPIERÓW FOTOGRAFICZNYCH

28.99.39.0*

537

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI FILMÓW I KOPII FILMOWYCH ORAZ DO REALIZACJI FILMÓW

26.30.13.0*

26.40*

26.70.1*

27.40*

28.99.39.0*

538

MASZYNY DO NAWIJANIA CEWEK ORAZ IZOLACJI SILNIKÓW, TRANSFORMATORÓW I KONDENSATORÓW

28.99.39.0*

54

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

540

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ŚCINKI DRZEW ORAZ OBRÓBKI DREWNA

25.73.10.0

25.73.20.0

28.49.12.0*

541

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU OKLEIN, PŁYT STOLARSKICH I SKLEJEK

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

542

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU PŁYT PILŚNIOWYCH I PŁYT WIÓROWYCH

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

543

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU ZAPAŁEK

28.99.39.0*

544

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU BECZEK, SKRZYŃ I RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA

28.99.39.0*

545

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU CELULOZY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

546

MASZYNY I URZĄDZENIA DO WYROBU PAPIERU I TEKTURY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

547

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBÓW PAPIERNICZYCH I TEKTUROWYCH

28.29.42.0*

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

548

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY POLIGRAFICZNE

28.23.21.0*

28.94.15.0

28.99.1

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego,

- maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,

- maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,

- maszyny introligatorskie,

- maszyny poligraficzne pomocnicze oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643

549

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA LUB MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI

28.99.39.0*

55

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

550

MASZYNY DO WSTĘPNEJ OBRÓBKI WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

28.29.42.0*

28.94.1*

551

MASZYNY PRZĘDZALNICZE

28.94.1*

552

MASZYNY DO PRODUKCJI NICI, SZNURKÓW I LIN

28.94.1*

553

MASZYNY TKACKIE

28.94.13.0

554

MASZYNY DZIEWIARSKIE I POŃCZOSZNICZE

28.94.14.0

555

MASZYNY WYKOŃCZALNICZE I FARBIARSKIE

28.94.2*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń farbiarskich, stosowanych w branży usługowej, sklasyfikowanych w rodzaju 661

556

MASZYNY DO PRODUKCJI FILCU I ARTYKUŁÓW Z FILCU

28.94*

557

MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW

28.94.2*

558

MASZYNY DO PRODUKCJI SKÓRY I WYROBÓW ZE SKÓRY

28.94.24.0*

28.94.30.0

559

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁÓW WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94*

56

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

560

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

28.93.17.0*

561

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAPOJÓW

28.93.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napojów,

- maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej,

- urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piwa,

- maszyny i urządzenia do rozlewu piwa,

- urządzenia i aparaty do legalizacji beczek

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład, której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.

Granice obiektu, stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej - króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny)

562

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI DROŻDŻY

28.93.17.0*

563

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

28.93.14.0*

564

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI OCTU

28.93.17.0*

565

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO

28.93.17.0*

566

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU OWOCOWO- WARZYWNEGO

28.93.13.0*

28.93.14.0*

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- maszyny i urządzenia do produkcji soków

567

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

28.93.13.0*

568

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO

28.21.13.0*

28.93.15.0*

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- piece piekarnicze, w tym piece ceramiczne, piece cyklotermiczne i specjalne,

- maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta,

- maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa,

- maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundament

57

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

570

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

28.93.15.0*

28.93.17.0*

571

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do przypraw w płynie, w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane,

- autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych,

- urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym

W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.

Granice obiektu, stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji - króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, mieszadeł do proszków, pras-filtrów (błotniarek), półautomatów do dozowania i pakowania), które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

572

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁÓW TYTONIOWEGO I ZIELARSKIEGO

28.93.17.0*

28.93.18.0

28.93.20.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, gniotowników walcowo-bębnowych, młynów tarczowych), które występują zarówno w przemysłach tytoniowym i zielarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

573

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic), które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

574

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RYBNEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, zamykarek puszek, etykieciarek, znakownic pudełek), które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno- spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

575

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do produkcji oleju, margaryny,

- maszyny i urządzenia do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego,

- maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania

576

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

28.93.11.0

28.93.12.0

577

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU JAJCZARSKO-DROBIARSKIEGO

28.93.17.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn, urządzeń i aparatów (przykładowo, mieszadeł do wody wapiennej, pasteryzatorów, znakownic do wieczek), które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43

578

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

28.29.50.0

28.93.1*

579

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

28.93.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- dystrybutory,

- młynki młotkowe,

- maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne,

- maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych,

- maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych

W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament

58

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

580

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

28.92.12.0*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do robót ziemnych, przykładowo, koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki,

- maszyny do robót melioracyjnych - pogłębiarki do kanałów melioracyjnych,

- samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki),

- maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące),

- maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich,

- maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali,

- inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład, której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które są wykorzystywane jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74

581

MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

28.24.1*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- wibratory,

- zacieraczki do tynku,

- wibromłoty,

- betoniarki,

- mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw,

- torkretnice,

- maszyny do robót malarskich, podłóg,

- inne maszyny do robót budowlanych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz o ile występują - silnik elektryczny lub spalinowy ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym - a przy maszynach stacyjnych - fundament.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

- sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 441

582

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

28.24.1*

28.92.2*

28.92.30.0*

28.92.40.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych,

- odśnieżarki dróg, ulic i placów,

- szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg,

- maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu,

- walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne,

- pozostałe maszyny do robót drogowych

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której, wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy

583

KOPARKI I ZWAŁOWARKI UŻYWANE W KOPALNICTWIE ODKRYWKOWYM

28.92.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, torfu i innych złóż,

- koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

Obiekt stanowi poszczególna maszyna, w skład której, wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- koparek, zwałowarek i spycharek, sklasyfikowanych w innych rodzajach podgrupy 58

584

MASZYNY DO ROBÓT TOROWYCH KOLEJOWYCH

28.92.30.0*

28.99.39.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, takich jak zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwornice acetylenowe, koparki, spycharki, walce, które należy sklasyfikować w odpowiednich grupowaniach klasyfikacji,

- wagonów towarowych i specjalnych przykładowo mieszkalnych i technicznych oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice, stanowiących tabor specjalny, sklasyfikowanych w podgrupie 70

59

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

590

MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE

28.30.3*

591

MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA

28.30.33.0

28.30.34.0*

28.30.60.0*

592

MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE

28.30.3*

28.30.40.0

593

MASZYNY I URZĄDZENIA DO OCHRONY ROŚLIN

28.30.34.0*

28.30.39.0

28.30.60.0*

594

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU ZIEMIOPŁODÓW

28.30.5*

28.30.70.0

595

MASZYNY I URZĄDZENIA OMŁOTOWE, SUSZARNIE I URZĄDZENIA POMOCNICZE

28.30.5*

28.30.86.0*

28.93.16.0

28.99.31.0*

596

MASZYNY I URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I ZAPRAWIANIA ZIEMIOPŁODÓW

28.30.81.0

28.93.20.0*

597

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO

28.30.83.0

598

MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

28.30.82.0

28.30.84.0

28.30.86.0*

599

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ

28.30.3*

28.30.5*

28.30.8*

28.93.20.0*

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.

 

   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatków. Kalkulator ryczałtów samochodowych. Kalkulatory kosztów podróży służbowych. Kalkulatory umów zleceń i o umów dzieło. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych  ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Środki trwałe od A do Z. Szkolenia przybliżające regulacje prawne z dziedziny majątku trwałego. Kurs dla specjalistów to szansa na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów regulujących zasady wyceny, ewidencji, amortyzacji i umarzania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nabądź nowe umiejętności. Akademia dla przyszłych specjalistów ds. majątku trwałego.