KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 60 - ZBIORNIKI

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 60

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

PODGRUPA 60 - ZBIORNIKIRODZAJ 600 - ZBIORNIKI CEGLANE

RODZAJ 601 - ZBIORNIKI BETONOWE

RODZAJ 602 - ZBIORNIKI DREWNIANE

RODZAJ 603 - ZBIORNIKI Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

RODZAJ 604 - ZBIORNIKI STALOWE

RODZAJ 605 - ZBIORNIKI Z METALI NIEŻELAZNYCH


PODGRUPA 60 - ZBIORNIKI

Podgrupa ta obejmuje:

- zbiorniki przeznaczone wyłącznie do magazynowania cieczy, gazów i ciał sypkich, ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, niezależnie od rodzaju tworzyw, z jakich są one zbudowane, zarówno budowane lub montowane bezpośrednio na miejscu przeznaczenia, jak i dostarczane w całości, ustawione wewnątrz budynków i budowli. Do zbiorników należy zaliczać również zbiorniki częściowo zagłębione w gruncie.

Podgrupa ta nie obejmuje:

- zbiorników naziemnych na zewnątrz budynków i budowli, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- zbiorników wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

- obiektów o charakterze zbiorników, w których odbywają się procesy techniczne (z wyjątkiem tych, w których procesy te przebiegają samoistnie), sklasyfikowanych w podgrupie 46 lub 47, a w przypadkach zbiorników specjalnych sklasyfikowanych do właściwych podgrup objętych grupą 5,

- zbiorników przenośnych (przewoźnych) związanych na stałe z urządzeniem transportowym, sklasyfikowanych w grupie 7,

- zbiorników stanowiących część składową (element wyposażenia) innych obiektów, przykładowo, sprężarek, agregatów przeciwpożarowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

Rodzaj 600

ZBIORNIKI CEGLANE

-

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki otwarte i zamknięte ceglane wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament - o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny.

Granicę poszczególnych zbiorników posiadających połączenie z urządzeniami zasilającymi stanowi kołnierz zewnętrzny zaworu odcinającego lub króćce zaworu, do którego jest przyłączony rurociąg lub przewód sieciowy.

Rodzaj 601

ZBIORNIKI BETONOWE

-

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki otwarte i zamknięte naziemne betonowe wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament - o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny.

Granice obiektu - jak w rodzaju 600.

Rodzaj 602

ZBIORNIKI DREWNIANE

16.24.12.0

16.24.13.0

Rodzaj 603

ZBIORNIKI Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

22.22.13.0

22.23.13.0

22.23.19.0

604

ZBIORNIKI STALOWE

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

Rodzaj 605

ZBIORNIKI Z METALI NIEŻELAZNYCH

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

25.92.11.0

25.92.12.0


GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy. To przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały udostępniamy nieodpłatnie.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Wiedza i umiejętności dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Na zajęciach prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych. Problematykę z obszaru środków trwałych omawiamy na zajęciach podczas szkoleń i kursów dla księgowych organizowanych w Warszawie.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.