KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 66

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

PODGRUPA 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE


 

RODZAJ 660 - WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE

RODZAJ 661 - URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI

RODZAJ 662 - URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE

RODZAJ 663 - URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

RODZAJ 664 - URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH

RODZAJ 665 - URZĄDZENIA TECHNICZNE TEATRALNE

RODZAJ 669 - POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE


PODGRUPA 66 - URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

Rodzaj 660

WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE

28.29.39.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wagi ustawione na stałe na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych,

- wagi wbudowane, takie jak: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące.

Obiekt stanowi poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wag wbudowanych służących do samoczynnego - automatycznego lub półautomatycznego - ważenia materiałów sypkich, takich jak mąka, cukier, proszki, stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, sklasyfikowanych w grupie 5,

- wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, stanowiących ich elementy składowe i sklasyfikowanych łącznie z nimi.

Rodzaj 661

URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI

28.94.21.0

28.94.22.0

28.94.23.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń farbiarskich lub wykończalniczych, sklasyfikowanych w podgrupie 55.

Rodzaj 662

URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE

26.70.11.0

26.70.16.0*

26.70.19.0

Rodzaj ten obejmuje:

- projektory przenośne,

- ekrany kinowe,

- urządzenia służące do demonstracji ruchomych lub nieruchomych obrazów na ekranie.

Obiekt stanowi kompletny projektor stały o szerokości taśmy 16 mm i 35 mm, projektor przenośny do wyświetlania obrazu z dźwiękiem o różnej szerokości taśmy, rzutnik do przeźroczy, epidiaskop, episkop, ekran kinowy normalny stały rozpraszający, kierunkowy lub panoramiczny, ekran kinowy przenośny oraz inne urządzenia i aparaty projekcyjne.

Rodzaj 663

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

28.29.22.0

Rodzaj 664

URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH

26.51*

26.70.24.0*

28.29.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

- inne urządzenia i aparaturę uniwersalną i specjalną o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych.

Obiekt stanowi poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatury, sklasyfikowanej w podgrupie 62,

- urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 650 lub sklasyfikowanych w ramach grup 3-5 i 7,

- wyposażenia i sprzętu technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8,

- urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

Rodzaj 665

URZĄDZENIA TECHNICZNE TEATRALNE

27*

28*

Rodzaj 669

POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

22.23.1*

25.40.1

25.99.21.0

26.40.60.0

26.51*

26.52

26.60*

26.70*

27.51

27.52*

27.90.11.0

28.23*

28.24*

28.29.3*

28.99.3*

dział 32*

Rodzaj ten obejmuje:

- parkometry,

- urządzenia do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,

- kasy fiskalne i rejestrujące,

- armatki do naśnieżania stoków,

- wykrywacze metali,

- kolektory słoneczne,

- bramki obrotowe z czytnikiem czasu pracy,

- tablice reklamowe umieszczone na ścianach budynków (neony świetlne, ekrany reklamowe LED i inne),

- wagi pocztowe,

- pozostałe samodzielne urządzenia nieprzemysłowe, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów, sklasyfikowanych w rodzajach 660-665.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów, narzędzi, przyrządów, wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8,

- urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.


GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy. To przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały udostępniamy nieodpłatnie.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Wiedza i umiejętności dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Na zajęciach prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych. Problematykę z obszaru środków trwałych omawiamy na zajęciach podczas szkoleń i kursów dla księgowych organizowanych w Warszawie.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.