KŚT 2016. GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 6


KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje:

- zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków,

- urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe,

- urządzenia dla radiofonii i telewizji (nadawcze i odbiorcze), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii,

- urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,

- urządzenia telefoniczne,

- urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,

- dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,

- pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,

- urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania,

- akumulatory hydrauliczne,

- urządzenia pralni,

- wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,

- urządzenia projekcyjne i teatralne,

- urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,

- pozostałe urządzenia techniczne

O zaliczeniu urządzenia technicznego do odpowiedniej podgrupy środków trwałych decyduje jego przeznaczenie, konstrukcja oraz wyposażenie.

Odrębny obiekt stanowią samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne, które w niniejszej klasyfikacji określa się, jako urządzenia techniczne

60

ZBIORNIKI

Podgrupa ta obejmuje:

- zbiorniki przeznaczone wyłącznie do magazynowania cieczy, gazów i ciał sypkich, ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, niezależnie od rodzaju tworzyw, z jakich są one zbudowane, zarówno budowane lub montowane bezpośrednio na miejscu przeznaczenia, jak i dostarczane w całości, ustawione wewnątrz budynków i budowli. Do zbiorników należy zaliczać również zbiorniki częściowo zagłębione w gruncie

Podgrupa ta nie obejmuje:

- zbiorników naziemnych na zewnątrz budynków i budowli, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- zbiorników wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

- obiektów o charakterze zbiorników, w których odbywają się procesy techniczne (z wyjątkiem tych, w których procesy te przebiegają samoistnie), sklasyfikowanych w podgrupie 46 lub 47, a w przypadkach zbiorników specjalnych sklasyfikowanych do właściwych podgrup objętych grupą 5,

- zbiorników przenośnych (przewoźnych) związanych na stałe z urządzeniem transportowym, sklasyfikowanych w grupie 7,

- zbiorników stanowiących część składową (element wyposażenia) innych obiektów, przykładowo, sprężarek, agregatów przeciwpożarowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami

600

ZBIORNIKI CEGLANE

-

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki otwarte i zamknięte ceglane wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament - o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny

Granicę poszczególnych zbiorników posiadających połączenie z urządzeniami zasilającymi stanowi kołnierz zewnętrzny zaworu odcinającego lub króćce zaworu, do którego jest przyłączony rurociąg lub przewód sieciowy

601

ZBIORNIKI BETONOWE

-

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki otwarte i zamknięte naziemne betonowe wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno- pomiarową i fundament - o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny

Granice obiektu - jak w rodzaju 600

602

ZBIORNIKI DREWNIANE

16.24.12.0

16.24.13.0

603

ZBIORNIKI Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

22.22.13.0

22.23.13.0

22.23.19.0

604

ZBIORNIKI STALOWE

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

605

ZBIORNIKI Z METALI NIEŻELAZNYCH

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

25.92.11.0

25.92.12.0

61

URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

610

URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO

27.12*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia (zespoły) składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej, łącznie z konstrukcjami, ściankami działowymi, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, fundamentami, kanałami kablowymi, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza, lecz bez budynku

Urządzenia sprężarkowe wraz z silnikami napędowymi i przewodami zasilającymi stanowią element wyposażenia rozdzielni, które zasilają. Natomiast urządzenia sprężarkowe obsługujące kilka rozdzielni zaliczyć należy w skład rozdzielni o najwyższym napięciu. W przypadku istnienia nastawni lub wyodrębnionych urządzeń nastawczych - połączenia urządzeń sterowniczych, zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych między rozdzielniami a nastawniami zalicza się do obiektu nastawni.

Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub transformatorach po stronie zasilania rozdzielni, w zakresie sprężonego powietrza - łączniki na magistrali sprężonego powietrza

611

URZĄDZENIA NASTAWCZE PRĄDU ZMIENNEGO I STAŁEGO

27.12*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia (zespoły) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej, zmontowanej razem, jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawni, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków

Granice poszczególnego obiektu stanowią zaciski kabli sterujących i sygnalizacyjnych w rozdzielniach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610

612

APARATURA PRĄDU ZMIENNEGO

27.12*

Rodzaj ten obejmuje:

- wyłączniki o napięciu znamionowym => 60 kV,

- aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną, wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową, niezależnie od napięcia

Rodzaj ten nie obejmuje:

- elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610

613

STACJE TRANSFORMATOROWE STAŁE I MOBILNE

27.11.4*

Rodzaj ten obejmuje:

- kompletne stacje transformatorowe (z wyłączeniem stacji słupowych), posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia,

- mobilne stacje transformatorowe z normalnym wyposażeniem, z wyłączeniem transformatorów Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- stacji słupowych transformatorowych (bez transformatorów) wchodzących w skład linii elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

- elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610,

- transformatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 630

614

URZĄDZENIA I APARATURA ROZDZIELCZA PRĄDU STAŁEGO

27.12*

27.33.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- wewnętrzną aparaturę rozdzielczą pomiarową, zabezpieczającą, sterowniczą, sygnalizacyjną, włączoną bezpośrednio w obwód prądu stałego, umieszczoną bezpośrednio przy urządzeniu prądu stałego i zmontowaną razem w jedno urządzenie rozdzielcze wraz z konstrukcjami, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza, z wyłączeniem budynku

Obiekty stanowią rozdzielnie prądu stałego zasilane ze źródła energii lub sieci prądu stałego, służące do rozdziału pomiędzy linie doprowadzające lub odgałęzienia do odbiorników, w tym rozdzielnie podstacji i kabin sekcyjnych na liniach trakcji elektrycznej łącznie z rozdzielniami przewożonych kabin sekcyjnych oraz rozdzielniami przewożonych zespołów prostowniczych.

Granicę obiektu tworzą zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach, na urządzeniach prostownikowych po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza - łączniki na magistrali sprężonego powietrza. W rozdzielniach przewożonych granice obiektu tworzą zaciski lub izolatory na pojazdach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przewodów doprowadzających i odprowadzających zarówno kablowych, jak i napowietrznych przed zaciskami na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub prostownikach, które ujęte są w rodzajach podgrupy 21,

- urządzeń rozdzielczych i aparatury rozdzielczej, pomiarowej, kontrolnej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, odgromowej przynależnych bezpośrednio do maszyny prądotwórczej prostownika lub odbiornika energii elektrycznej,

- urządzeń słaboprądowych, takich jak telefony, aparatura sygnalizacyjna, niestanowiących elementów tablic, celek lub skrzynek rozdzielczych prądu stałego, ujętych w podgrupie 62

615

APARATURA PRĄDU STAŁEGO

27.12*

27.33.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- niewmontowaną lub rezerwową aparaturę rozdzielczą, pomiarową, kontrolną, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą, ręczną i automatyczną, włącznie z wyposażeniem dodatkowym, przeznaczoną do pracy w obwodach prądu stałego. Aparaturę prądu stałego wmontowaną do układu zalicza się do istniejących (czynnych) rozdzielni lub nastawni

62

URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

Podgrupa ta obejmuje:

- urządzenia nadawcze i odbiorcze dla radiofonii i telewizji,

- urządzenia telewizji kablowych,

- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu,

- urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii (w tym telefonii komórkowej),

- urządzenia dla telegrafii,

- aparaturę odbiorczą dla radiotelefonii i radiotelegrafii,

- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

620

URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

26.30.11.0

26.30.12.0

26.30.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- nadajniki do radiofonii lub telewizji,

- stacje przekaźnikowe, używane do odbioru programów i ich retransmisji, umożliwiające zwiększenie zasięgu nadawania (włącznie z telewizyjnymi stacjami przekaźnikowymi do montowania w samolotach),

- telewizyjne nadawcze stacje przekaźnikowe do transmisji programu za pomocą anten i reflektorów parabolicznych ze studia lub miejsca znajdującego się poza studiem, do głównego nadajnika,

- nadajniki telewizyjne do użytku przemysłowego (przykładowo, do odczytu instrumentów pomiarowych na odległość lub do obserwacji w niebezpiecznych miejscach). W przypadku tych urządzeń transmisja jest często przewodowa,

- kamery telewizyjne, kamery endoskopowe oraz kamery termowizyjne

Obiekt stanowi kompletnie wyposażony nadajnik wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi do normalnej pracy nadajnika

621

URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

26.40.11.0

26.40.12.0

26.40.20.0

Rodzaj ten obejmuje:

- odbiorniki radiowe,

- odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

Rodzaj ten nie obejmuje:

- odbiorników radiowych zamontowanych w pojazdach silnikowych, klasyfikowanych łącznie z pojazdem w grupie 7

622

URZĄDZENIA DO ZAPISU I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU

26.40.31.0

26.40.32.0

26.40.33.0

28.23.21.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku,

- magnetofony, dyktafony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku,

- kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania

Rodzaj ten nie obejmuje:

- radiokomunikacyjnych urządzeń odbiorczych, sklasyfikowanych w rodzaju 623

623

URZĄDZENIA ODBIORCZE I TRANSMISYJNE DLA TELEFONII I TELEGRAFII

26.20.18.0

26.30.21.0

26.30.22.0

26.30.23.0

26.40.44.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wideofony, telefaksy, dalekopisy,

- aparaty telefoniczne (przewodowe i do sieci komórkowych, smartfony),

- modemy, rutery,

- aparaturę do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (urządzenia aktywne lokalnej lub rozległej sieci telewizji przemysłowej),

- aparaturę odbiorczą dla radiotelefonii i radiotelegrafii

Obiekt stanowi kompletne urządzenie do transmisji przewodowej lub bezprzewodowej

624

URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

26.30.50.0

26.52.14.0

27.90.20.0

27.90.70.0

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia sygnalizacyjne (do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej),

- zegary stacyjne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz latarni oświetleniowych, sklasyfikowanych w podgrupie 22

629

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DLA RADIOFONII, TELEWIZJI I TELEKOMUNIKACJI

26.30.40.0

26.40.41.0

26.40.42.0

26.40.43.0

Rodzaj ten obejmuje:

- anteny wszystkich typów,

- mikrofony, głośniki, wzmacniacze

63

URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

630

TRANSFORMATORY

27.11.4*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- specjalnych transformatorów laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

- transformatorów stanowiących składową część maszyn lub urządzeń złożonych, przykładowo, prostowników, aparatów spawalniczych, pieców elektrycznych, sklasyfikowanych łącznie z tą maszyną czy urządzeniem

631

ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE

27.11.50.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przetwornic, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

- zespołów prostownikowych wchodzących w skład innych urządzeń w radiofonii, przykładowo, urządzeń nastawczych prądu zmiennego (rodzaj 611), central telefonicznych (rodzaj 623)

632

KONDENSATORY STATYCZNE

27.90.5

Rodzaj ten nie obejmuje:

- kondensatorów stanowiących część składową zespołów technicznych, jak kondensatorów pracujących w układach elektrycznych pieców indukcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 456

633

OGNIWA I BATERIE GALWANICZNE ORAZ AKUMULATORY ELEKTRYCZNE

27.20.1

27.20.2

Rodzaj ten obejmuje:

- ogniwa i baterie galwaniczne,

- stacjonarne i przenośne akumulatory elektryczne kwasowo-ołowiowe,

- stacjonarne i przenośne akumulatory elektryczne zasadowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przewodów doprowadzających energię elektryczną, izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych, przykładowo, wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów i łącznie z nimi sklasyfikowanych

64

DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

640

DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

28.22.12.0

28.22.16.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wciągów pionowych budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 641

641

DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI

28.22.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- kołowroty, w tym kołowroty szybowe,

- wyciągi, w tym wyciągi kopalniane,

- pozostałe maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów

Obiekt stanowi, poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub wraz z normalnym wyposażeniem, wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, kołowrót kopalniany, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania ciężarów.

W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd - silnik lub pompa

642

ŻURAWIE (DŹWIGI PRZEŁADUNKOWE)

28.22.14.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- żurawi na wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 700,

- żurawi samochodowych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

- żurawi pływających, sklasyfikowanych w podgrupie 77

643

PRZENOŚNIKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

28.22.17.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- urządzenia transportowe węgla i koksu do zasobników

Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi główna płyta zaciskowa

644

PRZENOŚNIKI KOPALNIANE

28.22.17.0*

Rodzaj ten obejmuje przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne:

- kopalni dołowych,

- kopalni odkrywkowych,

- zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin

Obiekt stanowią poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym.

Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym - kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, sklasyfikowanych w rodzaju 643,

- przenośników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

- przenośników, sklasyfikowanych w rodzaju 643 i 645

645

PRZENOŚNIKI POWIETRZNE I WODNE

28.22.17.0*

646

SUWNICE I WSADZARKI

28.22.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- suwnic z wyciągnicą obrotową, czyli z podwieszonym żurawiem, sklasyfikowanych w rodzaju 642

647

PRZESUWNICE, OBROTNICE I WYWROTNICE

28.22.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lei zasypowych, bunkrów, torów dojazdowych, przenośników, które stanowią odrębne obiekty lub elementy wyposażenia innych rodzajów objętych niniejszą klasyfikacją środków trwałych

648

TORY, TOWAROWE KOLEJKI LINOWE I DŹWIGNICE LINOWE

24.10.75.0

28.22.1*

28.22.18.0

30.20.40.0

Rodzaj ten obejmuje:

- tory,

- dźwignice linowe z wieżami stałymi lub przesuwanymi,

- towarowe kolejki linowe, takie jak kolejki linowe stałe, kolejki linowe przenośne okrężne i wahadłowe, kolejki szynowe ciągnione, okrężne łańcuchowe lub linowe

Obiekt stanowi poszczególna kompletna towarowa kolejka linowa lub dźwignica linowa.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- dróg linowych kolei naziemnych i napowietrznych, pasażerskich, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- wyciągów (napędów) kolei linowych górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 641

65

URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

650

PRZEKŁADNIE

28.15.24.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przekładni występujących w przemyśle hutniczym, ujętych w rodzaju 514,

- przekładni występujących w przemyśle materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w podgrupie 52,

- przekładni wbudowanych w maszyny, stanowiących elementy jej wyposażenia i łącznie z nią sklasyfikowanych

651

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

28.25.20.0*

652

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

28.25.12.0

28.25.13.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 442,

- urządzeń wentylacji naturalnej,

- przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych

653

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW

28.29.12.0*

654

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW

28.25.14.0

Rodzaj ten obejmuje także:

- filtry do odpylania gazów - w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze

655

URZĄDZENIA DO ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA

28.21.11.0

656

AKUMULATORY HYDRAULICZNE

28.12.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w których występuje jedynie okresowe zapotrzebowanie na energię hydrauliczną lub w których w pewnych momentach powstają chwilowe szczyty poboru energii. Do zadań tych akumulatorów należy gromadzenie energii, tłumienie uderzeń, zmniejszanie falowania ciśnieniowego w obwodach hydraulicznych, zapobieganie kawitacji.

Obiekt stanowi każdy akumulator hydrauliczny stały (zainstalowany w stałych stacjach pomp i akumulatorów hydraulicznych).

Granicę obiektu stanowi - dla akumulatora ciężarowego - połączenie akumulatora z siecią tłoczną oraz zawór zwrotny na połączeniu z pompą wysokiego ciśnienia, natomiast dla akumulatora gazowego

- połączenie akumulatora z siecią tłoczną, zawór zwrotny oraz rurociąg łączący butle sprężonego powietrza lub sprężarka z napędem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp wysokiego ciśnienia, sklasyfikowanych w rodzaju 440,

- akumulatorów hydraulicznych, zainstalowanych w urządzeniach mobilnych (przykładowo, w samochodach, dźwigach, koparkach) stanowiących część ich wyposażenia i sklasyfikowanych łącznie z nimi

659

POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

28*

Rodzaj ten obejmuje także urządzenia do pakowania, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatów wchodzących w skład innych obiektów lub sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach grup 3-6,

- urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

- wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8

66

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

660

WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE

28.29.39.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wagi ustawione na stałe na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych,

- wagi wbudowane, takie jak: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące,

Obiekt stanowi poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wag wbudowanych służących do samoczynnego - automatycznego lub półautomatycznego - ważenia materiałów sypkich, takich jak mąka, cukier, proszki, stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, sklasyfikowanych w grupie 5,

- wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, stanowiących ich elementy składowe i sklasyfikowanych łącznie z nimi

661

URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI

28.94.21.0

28.94.22.0

28.94.23.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn i urządzeń farbiarskich lub wykończalniczych, sklasyfikowanych w podgrupie 55

662

URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE

26.70.11.0

26.70.16.0*

26.70.19.0

Rodzaj ten obejmuje:

- projektory przenośne,

- ekrany kinowe,

- urządzenia służące do demonstracji ruchomych lub nieruchomych obrazów na ekranie

Obiekt stanowi kompletny projektor stały o szerokości taśmy 16 mm i 35 mm, projektor przenośny do wyświetlania obrazu z dźwiękiem o różnej szerokości taśmy, rzutnik do przeźroczy, epidiaskop, episkop, ekran kinowy normalny stały rozpraszający, kierunkowy lub panoramiczny, ekran kinowy przenośny oraz inne urządzenia i aparaty projekcyjne

663

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

28.29.22.0

664

URZĄDZENIA I APARATURA DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH

26.51*

26.70.24.0*

28.29.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

- inne urządzenia i aparaturę uniwersalną i specjalną o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych

Obiekt stanowi poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatury, sklasyfikowanej w podgrupie 62,

- urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 650 lub sklasyfikowanych w ramach grup 3-5 i 7,

- wyposażenia i sprzętu technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8,

- urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami

665

URZĄDZENIA TECHNICZNE TEATRALNE

27*

28*

669

POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

22.23.1*

25.40.1

25.99.21.0

26.40.60.0

26.51*

26.52

26.60*

26.70*

27.51

27.52*

27.90.11.0

28.23*

28.24*

28.29.3*

28.99.3*

dział 32*

Rodzaj ten obejmuje:

- parkometry,

- urządzenia do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,

- kasy fiskalne i rejestrujące,

- armatki do naśnieżania stoków,

- wykrywacze metali,

- kolektory słoneczne,

- bramki obrotowe z czytnikiem czasu pracy,

- tablice reklamowe umieszczone na ścianach budynków (neony świetlne, ekrany reklamowe LED i inne),

- wagi pocztowe,

- pozostałe samodzielne urządzenia nieprzemysłowe, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów, sklasyfikowanych w rodzajach 660-665

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów, narzędzi, przyrządów, wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8,

- urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami

68

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

681

KONTENERY

29.20.21.0

Rodzaj ten obejmuje:

- kontenery przewoźne i przesuwne zarówno uniwersalne, jak i specjalne służące do przewozu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych transportem (taborem): wodnym, lądowym oraz lotniczym

Obiekt stanowi kontener o pojemności > 5 m3, o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji, pozwalającej na wielokrotne jego użytkowanie.

W skład obiektu - kontenera- mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia pomocnicze stałe, ułatwiające jego przenoszenie lub przesuwanie, jak również stałe wyposażenie zabezpieczające właściwe dla danego rodzaju towarów warunki w czasie transportu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zbiorników przenośnych -przykładowo kadzi fermentacyjnych-, przystosowanych do przeprowadzania określonych procesów technologicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach grupy 5,

- cystern, pojemników i zbiorników zmontowanych na stałe na samochodach i wagonach kolejowych

- tabor o specjalnym przeznaczeniu, sklasyfikowanych w grupie 7

682

NADWOZIA WYMIENNE

29.20.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

wymienną część pojazdu ciężarowego służącą do transportu towarów, stosowaną głównie w transporcie kombinowanym (drogi/kolej)

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.

 

   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM


   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kursy zawodowe dla specjalistów do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Szkolenie o tematyce: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Warsztaty dla specjalistów. Zakres wiedzy: Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.