K¦T 2016, KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 70 - TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

 

  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 70

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016


GRUPA 7 - ¦RODKI TRANSPORTU

 

PODGRUPA 70 - TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY


RODZAJ 700 - TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY


PODGRUPA 70 - TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

Rodzaj 700

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- tabor kolejowy przystosowany do ruchu po naziemnych drogach szynowych, wł±czaj±c naziemny tabor górskich kolei linowych,

- żurawie kolejowe, pługi od¶nieżne oraz urz±dzenia wagonów towarowych, które stanowi± konstrukcyjn± cało¶ć z podwoziem, na którym s± zmontowane.

Obiektem taboru kolejowego naziemnego, s±:

- lokomotywy elektryczne, spalinowe, parowe,

- tendry parowozowe,

- wagony motorowe oraz wagony doczepne do wagonów motorowych,

- jednostki ruchome elektryczne: wagony silnikowe, wagony rozrz±dcze, wagony doczepne,

- wagony osobowe,

- wagony towarowe,

- wagony techniczne,

- drezyny i przyczepy do drezyn.

W skład obiektu naziemnego taboru szynowego wchodzi:

- stałe oprzyrz±dowanie,

- wyposażenie w narzędzia zwi±zane z obsług± taboru w ruchu,

- wewnętrzna instalacja wodoci±gowa, ¶ciekowa, o¶wietleniowa, ogrzewcza i urz±dzenia hamulcowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- taboru kolejowego podziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 71,

- taboru tramwajowego, sklasyfikowanego w podgrupie 72,

- lokomotywek i wózków szynowych naziemnych, sklasyfikowanych w podgrupie 73,

- jednostek taboru kolejowego naziemnego, które uległy czę¶ciowemu demontażowi i po adaptacji zmieniły na stałe swoje przeznaczenie, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeznaczeniem w odpowiednich rodzajach ¶rodków trwałych (przykładowo rodzaj 514 obejmuj±cy tabor hutniczy czy rodzaj 584 obejmuj±cy maszyny do torowych robót kolejowych),

- przeno¶nych urz±dzeń wewnętrznych, zainstalowanych w wagonach maszyn, urz±dzeń technicznych, aparatów specjalnych, które stanowi± samodzielne obiekty, sklasyfikowane w innych rodzajach K¦T.


GRUPA 7 - ¦RODKI TRANSPORTU


K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za maj±tek trwały jest udostępniamy nieodpłatnie. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa ¶rodków trwałych. Program komputerowy - Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

¦rodki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Zajęcia dla specjalistów do spraw amortyzacji składników maj±tku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Bogata oferta edukacyjna dla księgowych i osób zwi±zanych z finansami i podatkami.


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.