K¦T 2016, KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 73 - POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

 

  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 73

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016


GRUPA 7 - ¦RODKI TRANSPORTU

 

PODGRUPA 73 - POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY


 

RODZAJ 730 - POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY


PODGRUPA 73 - POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

Rodzaj 730

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

30.20*

Rodzaj ten obejmuje:

- tabor szynowy naziemny dopuszczony wył±cznie do ruchu wewn±trz zakładu Obiektem taboru jest kompletne urz±dzenie:

- poszczególna lokomotywa spalinowa, spalinowo-elektryczna,

- wózek platformowy, wózek skrzyniowy, wózek kłonicowy, wózek suszarniany,

- wywrotka boczna-zsypowa,

- wózek do przewozu materiałów sypkich, pyłowych, ciężarów skupionych,

- wózki podwieszone jednoszynowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokomotywek i wózków kopalnianych, sklasyfikowanych w podgrupie 71,

- lokomotyw parowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

- taboru szynowego naziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 70,

- taboru szynowego hutniczego, sklasyfikowanego w rodzaju 514.


GRUPA 7 - ¦RODKI TRANSPORTU


K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za maj±tek trwały jest udostępniamy nieodpłatnie. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa ¶rodków trwałych. Program komputerowy - Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

¦rodki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Zajęcia dla specjalistów do spraw amortyzacji składników maj±tku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Bogata oferta edukacyjna dla księgowych i osób zwi±zanych z finansami i podatkami.


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.