KŚT 2016. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE


KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 2018 ROKU     |     GRUPA 8


KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje:

- poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak przykładowo, laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych,

- budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupie 1 i 2

Grupa ta nie obejmuje:

- urządzeń, aparatów i aparatury oraz innych obiektów, sklasyfikowanych w grupach 3-7

80

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

800

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY

26.51*

26.70*

28.99.3*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia pomiarowe siły wiatru,

- odbiorniki GPS,

- pozostałe samodzielne narzędzia, sprzęt i przyrządy techniczne, aparaty kontrolno-pomiarowe, sprawdziany i inne przedmioty

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych, programujących, sterujących, wchodzących w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia; właściwej maszyny, urządzenia, zespołu, agregatu, sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664

801

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT LABORATORYJNY

26.51*

26.70.*

32.50.12.0

Rodzaj ten obejmuje:

- samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo - badawczych,

- elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych, sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych, sklasyfikowanych w grupach 3-6

802

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY

26.60.1

32.50.1*

32.50.2

32.50.3

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii,

- pozostałe wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny użytkowane w zakładach ochrony zdrowia oraz klinikach weterynaryjnych

803

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH

28.23.1

28.23.2*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny biurowe piszące,

- maszyny liczące i licząco-piszące,

- dalekopisy, w tym dalekopisy do maszyn matematycznych,

- maszyny do redagowania tekstów,

- maszyny do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji,

- bankomaty, automatyczny sejf kasjerski - urządzenie obsługiwane przez kasjera,

- inne maszyny, sprzęt i wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

- maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn analityczno-kalkulacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 486,

- komputerów, sklasyfikowanych w rodzaju 487,

- maszyn, urządzeń i aparatów poligraficznych, sklasyfikowanych w rodzaju 548,

- wag pocztowych, sklasyfikowanych w rodzaju 669

804

URZĄDZENIA DO ROZRYWKI NA WOLNYM POWIETRZU ORAZ SPRZĘT CYRKOWY

28.99.32.0

Rodzaj ten obejmuje:

- wyposażenie, sprzęt i przedmioty użytkowane w cyrkach i innych przedsiębiorstwach rozrywkowych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- konstrukcji nośnych (wsporczych) z zadaszeniami (powłokami), sklasyfikowanych w rodzaju 291

805

WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH

32.20.1

26.70.16.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- instrumenty muzyczne,

- pozostały sprzęt i wyposażenie kin, teatrów, sal widowiskowych, restauracji, barów, dyskotek i innych placówek kulturalno-oświatowych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatury technicznej teatralnej, sklasyfikowanych w rodzaju 665,

- urządzeń i aparatury nagłaśniającej, sklasyfikowanej w rodzaju 622

806

KIOSKI, BUDKI, BARAKI, DOMKI KAMPINGOWE

16.23.20.0

22.23.20.0

23.61.20.0

25.11.10.0

25.11.2

Rodzaj ten obejmuje:

- kioski, budki, domki kampingowe, zadaszenia ochronne i podobne różne obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem,

- tablice reklamowe ustawione na powierzchni gruntu (niezwiązane w sposób trwały z gruntem)

Rodzaj ten nie obejmuje:

- kiosków, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210, 211 i 613,

- budynków portierni, wagowni, dyspozytorni, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i 2,

- zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100 m2, sklasyfikowanych w podgrupie 29,

- szklarni i inspektów, sklasyfikowanych w grupie 1

809

POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

15.12.1

16.29

17.29.1

22.19.7

22.29.29.0

23.12.13.0

23.13.13.0

25.12.10.0

25.7*

25.99*

26.70*

27.40*

27.52.1

31

32.99.59.0

58.11.1

58.11.20.0

58.12.10.0

i inne grupowania PKWiU dot. środków trwałych

Rodzaj ten obejmuje:

- meble,

- dywany,

- lustra,

- sprzęt gospodarstwa domowego,

- sejfy, kasy pancerne,

- sprzęt oświetleniowy,

- dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne,

- manekiny służące do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- promienniki podczerwieni,

- pozostałe narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty zaliczane do środków trwałych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- urządzenia zabawowe służące rekreacji codziennej takie jak piaskownice, huśtawki, karuzele niezwiązane trwale z gruntem

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wyposażenia i przyrządów wchodzących w skład normalnego, dodatkowego lub specjalnego wyposażenia maszyn, urządzeń, aparatów, zespołów urządzeń, sklasyfikowanych w grupach 1-7,

- karuzel, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń do rozrywki na wolnym powietrzu, objętych rodzajem 804


 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017


Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.

W latach 2011-2017 stosuje się KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.

 

   KŚT    |   BEZPŁATNY PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatków. Kalkulator ryczałtów samochodowych. Kalkulatory kosztów podróży służbowych. Kalkulatory umów zleceń i o umów dzieło. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych  ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Profesjonalne szkolenie dla specjalistów do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Majątek trwały w firmie/przedsiębiorstwie/urzędzie. Ewidencja bilansowa, ewidencja podatkowa, ewidencja księgowa na kontach syntetycznych, na kontach pomocniczych oraz odrębna ewidencja szczegółowa, amortyzacja i inwentaryzacja, zasady umarzania środków trwałych.