KŚT 2016. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, PODGRUPA 22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 22

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJPODGRUPA 22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU


RODZAJ 220 - AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE

RODZAJ 221 - DROGI SZYNOWE, DROGI KOLEI NAPOWIETRZNYCH LUB PODWIESZANYCH I KOLEI PODZIEMNYCH

RODZAJ  222 - DROGI LOTNISKOWE

RODZAJ 223 - MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE

RODZAJ 224 - BUDOWLE WODNE, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

RODZAJ 225 - URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH

RODZAJ 226 - URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH


PODGRUPA 22 - INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Rodzaj 220

AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE

42.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, włączając skrzyżowania i węzły wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji oraz skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

- ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, włączając skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, przykładowo, drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

- przejścia nadziemne i podziemne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli, sklasyfikowanych w rodzaju 223

Rodzaj 221

DROGI SZYNOWE, DROGI KOLEI NAPOWIETRZNYCH LUB PODWIESZANYCH I KOLEI PODZIEMNYCH

42.12.10.0

42.21.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- drogi szynowe kolejowe, bocznice, w tym przejazdy,

- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, przykładowo: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe,

- urządzenia i instalacje przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, przykładowo sterowania ruchem kolejowym, teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, kolejowa sieć trakcyjna,

- drogi szynowe na obszarach miejskich (metro, sieć miejska, linie tramwajowe), włącznie z tymi na wydzielonej trasie,

- drogi kolei napowietrznych i podwieszanych,

- drogi kolei linowo-terenowych,

- budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu, stacje, stacje postojowe, zajezdnie i podobne,

- urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków dworców kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- sieci trakcyjnej trolejbusowej, sklasyfikowanej w rodzaju 211,

- mostów i tuneli kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 223,

- torów i towarowych kolejek linowych, sklasyfikowanych w rodzaju 648

Rodzaj 222

DROGI LOTNISKOWE

42.11.10.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,

- pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,

- nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,

- place postoju samolotów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102

Rodzaj 223

MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE

42.13.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

- mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,

- budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju

Rodzaj 224

BUDOWLE WODNE, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

42.91.10.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle portowe - morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty),

- kanały żeglowne,

- budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,

- porty wojskowe,

- stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,

- budowle piętrzące - zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,

- wały, groble,

- jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi,

- pozostałe budowle wodne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków latarni morskich, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- akweduktów będących zabytkami, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- budowli elektrowni wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 201,

- portowych terminali ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wodociągów, sklasyfikowanych w rodzaju 210 lub 211,

- portów jachtowych, sklasyfikowanych w rodzaju 290

Rodzaj 225

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH

42.21.13.0*

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,

- stopnie wodne, zbiorniki wodne,

- kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- rurociągi o średnicy, co najmniej 0,6 m,

- budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

- stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych

Rodzaj 226

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

42.21.13.0*

42.99.19.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

- drenowania,

- rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,

- stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,

- ziemne stawy rybne,

- groble na obszarach nawadnianych,

- systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych


GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Bezpłatny kalkulator amortyzacji - program obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa środka trwałego. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe, ewidencja amortyzacja umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - dzielimy się wiedzą.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.