KŚT 2016. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, PODGRUPA 20 - KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 20

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ



PODGRUPA 20 - KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH


RODZAJ 200 - BUDOWLE DLA GÓRNICTWA I KOPALNICTWA

RODZAJ 201 - BUDOWLE NA TERENACH ELEKTROWNI

RODZAJ 202 - BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH

RODZAJ 203 - BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

PODGRUPA 20 - KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

Podgrupa ta obejmuje:

- kompleksowe budowle przemysłowe (elektrownie, rafinerie), które nie są budynkiem

Rodzaj 200

BUDOWLE DLA GÓRNICTWA I KOPALNICTWA

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni (przykładowo, stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze)

- budowle na terenach wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budynków biurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 105

Rodzaj 201

BUDOWLE NA TERENACH ELEKTROWNI

42.22.13.0

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach elektrowni wodnych,

- budowle na terenach innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (przykładowo elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),

- budowle na terenach zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,

- budowle na terenach spalarni odpadów

Rodzaj ten nie obejmuje:

- linii elektroenergetycznych przesyłowych, włącznie ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

- linii elektroenergetycznych rozdzielczych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

- zapór wodnych dla innych celów, sklasyfikowanych w rodzaju 224

Rodzaj 202

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,

- budowle na terenach koksowni, gazowni,

- wieże ekstrakcyjne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104

Rodzaj 203

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42.99.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

- budowli dla górnictwa lub kopalnictwa, sklasyfikowanych w rodzaju 200

 

GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ


KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  BEZPŁATNY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Bezpłatny kalkulator amortyzacji - program obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa środka trwałego. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe, ewidencja amortyzacja umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych - Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe - dzielimy się wiedzą.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.