K¦T 2016, KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016, PODGRUPA 41 - OBRABIARKI DO METALI

 

  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 41

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 
GRUPA 4 - MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA


PODGRUPA 41 - OBRABIARKI DO METALI

RODZAJ 410 - TOKARKI

RODZAJ 411 - WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI

RODZAJ 412 - FREZARKI

RODZAJ 413 - PRZECINARKI I NAKIEŁCZARKI

RODZAJ 414 - STRUGARKI, DŁUTOWNICE, PRZECIˇGARKI I PRZEPYCHARKI

RODZAJ 415 - SZLIFIERKI

RODZAJ 416 - OBRABIARKI DO UZWOJEŃ I UZĘBIEŃ

RODZAJ 419 - POZOSTAŁE OBRABIARKI DO METALI, W TYM OBRABIARKI KOMBINOWANE, JEDNOSTKI OBRÓBCZE ZESPOŁOWE, AUTOMATYCZNE LINIE OBRÓBCZE ORAZ OBRABIARKI SPECJALIZOWANE

 

PODGRUPA 41 - OBRABIARKI DO METALI

Obiekt w niniejszej podgrupie stanowi poszczególna obrabiarka wraz z silnikiem, wyposażeniem normalnym i specjalnym oraz fundamentem, (jeżeli fundament występuje).

W skład wyposażenia specjalnego może także wchodzić stałe wyposażenie dodatkowe, takie jak: urz±dzenia i aparatura programuj±co-steruj±ca i automatycznie kontroluj±ca proces pracy

Rodzaj 410

TOKARKI

28.41.21.0

Rodzaj 411

WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI

28.41.22.0*

28.49.13.0*

Rodzaj 412

FREZARKI

28.41.22.0*

Rodzaj 413

PRZECINARKI I NAKIEŁCZARKI

28.41.24.0*

28.49.13.0*

Rodzaj 414

STRUGARKI, DŁUTOWNICE, PRZECIˇGARKI I PRZEPYCHARKI

28.41.24.0*

28.41.3*

Rodzaj 415

SZLIFIERKI

28.41.23.0

Rodzaj 416

OBRABIARKI DO UZWOJEŃ I UZĘBIEŃ

28.41.24.0*

28.41.3*

28.49.13.0*

Rodzaj 419

POZOSTAŁE OBRABIARKI DO METALI, W TYM OBRABIARKI KOMBINOWANE, JEDNOSTKI OBRÓBCZE ZESPOŁOWE, AUTOMATYCZNE LINIE OBRÓBCZE ORAZ OBRABIARKI SPECJALIZOWANE

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

28.49.1*

Rodzaj ten obejmuje także:

- obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, obrabiarki laserowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane

 

GRUPA 4 - MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji obsługuj±cy obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa ¶rodka trwałego. Darmowy program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalisty do spraw maj±tku trwałego. ¦rodki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw ¶rodków trwałych. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe. Zdobywaj umiejętno¶ci, które procentuj±. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjaj±ca nauce. Transfer wiedzy.


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.