K¦T 2016, KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 46 - URZˇDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

 

  K¦T 2016     |     KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 46

 

KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 
GRUPA 4 - MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 

PODGRUPA 46 - URZˇDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA


RODZAJ - 460 WYMIENNIKI PRZEPONOWE, INNE NIŻ RUROWE
RODZAJ - 461 WYMIENNIKI PRZEPONOWE RUROWE
RODZAJ - 469 POZOSTAŁE URZˇDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA


46 - URZˇDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

Rodzaj 460

WYMIENNIKI PRZEPONOWE, INNE NIŻ RUROWE

28.25.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- wymienniki przeponowe dwupłaszczowe,

- wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe,

- wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe,

- wymienniki przeponowe płaszczowo-wężownicowe,

- wymienniki przeponowe kanałowe

Rodzaj 461

WYMIENNIKI PRZEPONOWE RUROWE

28.25.11.0*

Rodzaj 469

POZOSTAŁE URZˇDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

28.25.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu,

- pozostałe aparaty ogólnego zastosowania w procesach technologicznych do wymiany ciepła

 

GRUPA 4 - MASZYNY, URZˇDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

K¦T - 2016. KLASYFIKACJA ¦RODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ¦RODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji obsługuj±cy obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych ¶rodka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa ¶rodka trwałego. Darmowy program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników maj±tku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ¦RODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia ¶rodków trwałych i warto¶ci niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalisty do spraw maj±tku trwałego. ¦rodki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw ¶rodków trwałych. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe. Zdobywaj umiejętno¶ci, które procentuj±. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjaj±ca nauce. Transfer wiedzy.


 

   K¦T 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych (K¦T) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację ¦rodków Trwałych (K¦T), zwan± „K¦T 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji ¦rodków Trwałych K¦T 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci;

3) w sprawach dotycz±cych przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocze¶nie z K¦T 2016.

   K¦T 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIˇZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację ¦rodków Trwałych - K¦T 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

K¦T 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ¦RODKÓW TRWAŁYCH - K¦T 2010.