KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 48

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 
GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 

PODGRUPA 48POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIARODZAJ - 480 - ELEKTROLIZERY

RODZAJ - 481 - APARATY I URZĄDZENIA DO

POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CHEMICZNYM I ELEKTROGALWANICZNYM

RODZAJ - 482 - APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CIEPLNYM

RODZAJ - 483 - URZĄDZENIA DO ELEKTROEROZYJNEJ OBRÓBKI METALI

RODZAJ - 484 - MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU

RODZAJ - 485 - URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE

RODZAJ - 486 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE

RODZAJ - 487 - ZESPOŁY KOMPUTEROWE

RODZAJ - 488 - SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI

RODZAJ - 489 - ROBOTY


PODGRUPA 48 - POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa ta nie obejmuje:

- obrabiarek do metali, sklasyfikowanych w podgrupie 41,

- maszyn do obróbki plastycznej, sklasyfikowanych w podgrupie 42

Rodzaj 480

ELEKTROLIZERY

28.49.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenie, w którym przeprowadzana jest elektroliza, czyli rozkład elektrolitu pod wpływem zewnętrznego źródła prądu elektrycznego

Rodzaj 481

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CHEMICZNYM I ELEKTROGALWANICZNYM

28.49.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), przykładowo związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym), przy pomocy prądu elektrycznego

Obiekt stanowi urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną.

Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego

Rodzaj 482

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CIEPLNYM

28.29.60.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym

Obiekt stanowi aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowią zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokiego napięcia lub gdy urządzenie transformujące stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego

Rodzaj 483

URZĄDZENIA DO ELEKTROEROZYJNEJ OBRÓBKI METALI

28.41.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do obróbki metali metodą opartą głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym

Rodzaj 484

MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU

27.90.31.0

28.29.70.0

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz urządzenia do spawania i napawania plazmowego,

- wytwornice acetylenowe służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem,

- urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,

- zgrzewarki oporowe i tarcicowe,

- lutownice,

- spawarki i zgrzewarki acetylenowe,

- maszyny i urządzenia do natryskiwania, służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu, w tym urządzenia służące do piaskowania powierzchni przedmiotów metalowych i innych, za pomocą nadmuchiwanego pod wysokim ciśnieniem czynnika ścierającego,

- specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego,

- urządzenia i aparaty do cięcia gazowego,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia

Obiekt stanowi każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu, wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów

Rodzaj 485

URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE

28.25.13.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne i przenośne

Rodzaj 486

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE

26.20.1*

26.20.2*

26.20.30.0*

Rodzaj 487

ZESPOŁY KOMPUTEROWE

26.20.1*

26.20.21.0

26.20.30.0*

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzania, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności:

- jednostki centralne,

- jednostki pamięci,

- jednostki zasilające,

- urządzenia wejścia, w tym rejestratory, skanery,

- urządzenia wyjścia,

- urządzenia wejścia-wyjścia, konsole operatorskie, monitory ekranowe,

- urządzenia transmisji i ochrony danych,

- urządzenia wielofunkcyjne mogące pełnić rolę kopiarki, drukarki, a także skanera i faksu

Obiekt stanowi cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń służących do badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

- specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samo instruktażu, sklasyfikowanych w grupie 8,

- komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej, stanowiących integralną część maszyny oraz przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej, przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych, sklasyfikowanych w innych rodzajach KŚT

Rodzaj 488

SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI

26.51.65.0

26.51.70.0

Rodzaj ten obejmuje:

- zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt,

- samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt,

- elementy blokowego systemu regulacji ciągłej - pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt,

- elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt,

- inne samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych, jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów, jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci.

Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania, spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych stanowią samodzielne obiekty, jeśli odpowiadają ogólnym kryteriom środków trwałych

Rodzaj 489

ROBOTY

28.99.39.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- roboty przemysłowe,

- inne urządzenia, stanowiące zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służące do wykonywania funkcji ruchowych, dysponujące możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

 

GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 


KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji obsługujący obliczanie amortyzacji za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środka trwałego. Darmowy program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalisty do spraw majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych. Kursy dla księgowych. Szkolenia podatkowe. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Transfer wiedzy.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.