KŚT 2016, KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODGRUPA 64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 64

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

PODGRUPA 64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI


 

RODZAJ 640 - DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

RODZAJ 641 - DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WCIĄGNIKI

RODZAJ 642 - ŻURAWIE (DŹWIGI PRZEŁADUNKOWE)

RODZAJ 643 - PRZENOŚNIKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

RODZAJ 644 - PRZENOŚNIKI KOPALNIANE

RODZAJ 645 - PRZENOŚNIKI POWIETRZNE I WODNE

RODZAJ 646 - SUWNICE I WSADZARKI

RODZAJ 647 - PRZESUWNICE, OBROTNICE I WYWROTNICE

RODZAJ 648 - TORY, TOWAROWE KOLEJKI LINOWE I DŹWIGNICE LINOWE 


PODGRUPA 64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

Rodzaj 640

DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

28.22.12.0

28.22.16.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wciągów pionowych budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

Rodzaj 641

DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI

28.22.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- kołowroty, w tym kołowroty szybowe,

- wyciągi, w tym wyciągi kopalniane,

- pozostałe maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów.

Obiekt stanowi, poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub wraz z normalnym wyposażeniem, wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, kołowrót kopalniany, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania ciężarów.

W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd - silnik lub pompa.

Rodzaj 642

ŻURAWIE (DŹWIGI PRZEŁADUNKOWE)

28.22.14.0

Rodzaj ten nie obejmuje:

- żurawi na wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 700,

- żurawi samochodowych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

- żurawi pływających, sklasyfikowanych w podgrupie 77.

Rodzaj 643

PRZENOŚNIKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

28.22.17.0*

Rodzaj ten obejmuje także:

- urządzenia transportowe węgla i koksu do zasobników.

Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi główna płyta zaciskowa.

Rodzaj 644

PRZENOŚNIKI KOPALNIANE

28.22.17.0*

Rodzaj ten obejmuje przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne:

- kopalni dołowych,

- kopalni odkrywkowych,

- zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin.

Obiekt stanowią poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym.

Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym - kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, sklasyfikowanych w rodzaju 643,

- przenośników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

- przenośników, sklasyfikowanych w rodzaju 643 i 645.

Rodzaj 645

PRZENOŚNIKI POWIETRZNE I WODNE

28.22.17.0*

Rodzaj 646

SUWNICE I WSADZARKI

28.22.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- suwnic z wyciągnicą obrotową, czyli z podwieszonym żurawiem, sklasyfikowanych w rodzaju 642.

Rodzaj 647

PRZESUWNICE, OBROTNICE I WYWROTNICE

28.22.1*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lei zasypowych, bunkrów, torów dojazdowych, przenośników, które stanowią odrębne obiekty lub elementy wyposażenia innych rodzajów objętych niniejszą klasyfikacją środków trwałych.

Rodzaj 648

TORY, TOWAROWE KOLEJKI LINOWE I DŹWIGNICE LINOWE

24.10.75.0

28.22.1*

28.22.18.0

30.20.40.0

Rodzaj ten obejmuje:

- tory,

- dźwignice linowe z wieżami stałymi lub przesuwanymi,

- towarowe kolejki linowe, takie jak kolejki linowe stałe, kolejki linowe przenośne okrężne i wahadłowe, kolejki szynowe ciągnione, okrężne łańcuchowe lub linowe.

Obiekt stanowi poszczególna kompletna towarowa kolejka linowa lub dźwignica linowa.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- dróg linowych kolei naziemnych i napowietrznych, pasażerskich, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- wyciągów (napędów) kolei linowych górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 641.


GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy. To przydatne narzędzie w pracy księgowych i osób odpowiedzialnych za majątek trwały udostępniamy nieodpłatnie.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Środki trwałe w praktyce - Kursy i warsztaty. Wiedza i umiejętności dla specjalistów do spraw amortyzacji składników majątku trwałego w firmie. Zapraszamy na organizowane kursy i szkolenia. Na zajęciach prezentujemy zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych. Problematykę z obszaru środków trwałych omawiamy na zajęciach podczas szkoleń i kursów dla księgowych organizowanych w Warszawie.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.