KŚT 2010 - PODGRUPA 03 - GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 0   |   PODGRUPA 03

 

Klasyfikacja Środków Trwałych - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

030

Tereny mieszkaniowe

Rodzaj ten obejmuje grunty:

- niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.),

- pod ogródkami przydomowymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej - sklasyfikowanych w rodzaju 014.

031

Tereny przemysłowe

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

- budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej,

- ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków,

- stacje transformatorowe,

- czynne hałdy i wysypiska,

- urządzenia magazynowo-składowe,

- bazy transportowe i remontowe itp.

032

Inne tereny zabudowane

Rodzaj ten obejmuje:

- grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym itp.,

- czynne cmentarze,

- grunty zajęte pod grzebowiska zwierząt.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- terenów mieszkaniowych - sklasyfikowanych w rodzaju 030,

- terenów przemysłowych - sklasyfikowanych w rodzaju 031.

033

Zurbanizowane tereny niezabudowane

Rodzaj ten obejmuje:

- grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, z wyłączeniem terenów pod produkcję rolniczą i leśną.

034

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki:

- tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),

- tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp.,

- tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, strzelnice sportowe, kąpieliska itp.,

- tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki,

- tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

035

Użytki kopalne

Rodzaj ten obejmuje:

- grunty zajęte przez czynne kopalnie odkrywkowe, w których odbywa się wydobywanie kopalin.

036

Tereny komunikacyjne

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

- drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej;

- place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych,

- ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,

- tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego - stacje, rampy, torowiska kolejowe, magazyny, bocznice kolejowe itp.),

- porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej,

- urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej,

- naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych,

- torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską,

- urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe,

- wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego,

- pozostałe tereny komunikacyjne.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości, sklasyfikowanych do przyległego do nich użytku gruntowego.

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Profesjonalne szkolenie dla specjalistów do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Majątek trwały w firmie/przedsiębiorstwie/urzędzie. Ewidencja bilansowa, ewidencja podatkowa, ewidencja księgowa na kontach syntetycznych, na kontach pomocniczych oraz odrębna ewidencja szczegółowa, amortyzacja i inwentaryzacja, zasady umarzania środków trwałych.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.