KŚT 2010 - PODGRUPA 10 - BUDYNKI NIEMIESZKALNE

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 1   |   PODGRUPA 10

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

101

Budynki przemysłowe

2,5%

Rodzaj ten obejmuje:

- fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

102

Budynki transportu i łączności

2,5%

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:

- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,

- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,

- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,

- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych itp.

- hangary lotnicze,

- budynki nastawni kolejowych,

- budynki zajezdni dla środków transportu,

- budki telefoniczne,

- budynki latarni morskich,

- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),

- budynki garaży i zadaszone parkingi,

- budynki do przechowywania rowerów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,

- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

103

Budynki handlowo-usługowe

 

2,5%

Rodzaj ten obejmuje budynki:

- centrów handlowych,

- domów towarowych,

- samodzielnych sklepów i butików,

- kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem,

- hal przeznaczone na targi, aukcje, wystawy,

- targowisk pod dachem,

- stacji paliw, stacji obsługi itp.,

- aptek,

- pozostałe handlowo-usługowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- sklepów w budynkach, innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

104

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

 

2,5%

Rodzaj ten obejmuje:

- zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,

- budynki magazynowe,

- silosy,

- budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,

- powierzchnie magazynowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

- wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211.

105

Budynki biurowe

2,5%

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym:

- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym,

- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp., różnych podmiotów gospodarczych,

- centrów konferencyjnych i kongresów,

- sądów i parlamentów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

106

Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

2,5%

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:

- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,

- szpitale specjalistyczne, np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,

- przychodnie, poradnie,

- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,

- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów itp.,

- budynki klinik weterynaryjnych,

- budynki, inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp., sklasyfikowanych w podgrupie 11.

107

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe

2,5%

Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takie jak budynki:

- kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych) itp.,

- domów kultury,

- wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,

- kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek itp.,

- muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,

- archiwów,

- przedszkoli i szkół,

- szkół wyższych,

- placówek badawczych i laboratoriów badawczych,

- placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,

- stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,

- przeznaczone na imprezy sportowe w halach,

- ogrodów zoologicznych i botanicznych,

- schronisk dla zwierząt,

oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,

- urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp., sklasyfikowanych w rodzaju 290.

108

Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa

2,5%

Rodzaj ten obejmuje:

- budynki w gospodarstwach rolnych,

- tunel foliowy wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,

- silosy zbożowe w gospodarstwach rolnych,

- pozostałe budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, spichlerze, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie itp.

Rodzaj ten nie obejmuje

- urządzeń ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

109

Pozostałe budynki niemieszkalne

 

2,5%

Rodzaj ten obejmuje:

- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,

- restauracje, bary, stołówki,

- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,

- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,

- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,

- budynki koszarowe,

- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,

- groty solne stanowiące samodzielne budynki,

- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

- restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

- budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

- restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.


 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:

 

   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   KŚT 2010   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kurs: Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Szkolenie z tematu: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Warsztaty dla specjalistów w Warszawie. Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.