KŚT 2010 - PODGRUPA 52 - MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 5   |   PODGRUPA 52

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

520

Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego

 

*) Uwaga: Dla pozycji z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

- 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe,

- 520-2 cyrkulaki, 520-3 szlifierki,

- 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia,

- 520-5 kombajny do robót przygotowawczych

roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

14%*)
 
 
 

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego, takie jak: trak ramowy i tarczowy (520-0 i 520-1),

- cyrkularki (520-2), cyrkularko-frezarki, cyrkularko-wiertarki,

- szlifierki (520-3), szlifierko-polerki,

- zdziernice poziome lub pionowe,

- tokarki i wiertarki do kamienia (520-4),

- kombajny do robót przygotowawczych (520-5),

- kombajny do wydobywania bloków kamiennych,

- kombajny do produkcji bloczków kamiennych,

- inne maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń dla przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem.

521

Maszyny i urządzenia dla przemysłu mineralnego

14%

 

522

Maszyny i urządzenia dla przemysłu wapienniczego i gipsowego

14%

 

523

Maszyny i urządzenia dla przemysłu cementowego

10%

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.

524

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu izolacyjnego i korkowego

 

*) Uwaga: z rodzaju 524 dla pozycji piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu roczna  stawka amortyzacji wynosi 25%.

14%*)

Rodzaj ten obejmuje także:

- piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu.

525

Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych

 

*) Uwaga: dla pozycji 525-31 autoklawy roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

14%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym autoklawy (525-31),

- inne maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje), stanowiące konstrukcyjną całość.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość.

526

Maszyny dla przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej

14%

 

527

Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła

14%

 

528

Maszyny i urządzenia dla przemysłu materiałów ściernych

14%

 

529

Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych

 

*) Uwaga - Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych dla pozycji:

- 529-81 do produkcji elementów z lastryko,

- 529-82 do produkcji sztucznego kamienia

roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

14%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko (529-81),

- maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia (529-82),

- maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.

Obiektem jest kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące, instalacje (np. elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna), aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

- autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,

- betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581.

 
 
 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM


   KŚT 2010   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Profesjonalne szkolenie dla specjalistów do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Majątek trwały w firmie/przedsiębiorstwie/urzędzie. Ewidencja bilansowa, ewidencja podatkowa, ewidencja księgowa na kontach syntetycznych, na kontach pomocniczych oraz odrębna ewidencja szczegółowa, amortyzacja i inwentaryzacja, zasady umarzania środków trwałych.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.