KŚT 2010 - PODGRUPA 64 - DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 6   |   PODGRUPA 64

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

640

Dźwigi osobowe i towarowe

10%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wciągów pionowych budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.

 

*) Uwaga - Dla pozycji z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) roczna stawka amortyzacji wynosi 4,5%.

 

*) Uwaga - Dla pozycji z rodzaj 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

 

18%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- kołowroty (643-60), w tym kołowroty szybowe (643-63),

- wyciągi, w tym wyciągi kopalniane (641-7),

- pozostałe maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów.

Obiektem jest poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub kołowrót kopalniany wraz z normalnym wyposażeniem - wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania i ciężarów.

W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd (silnik lub pompa).

642

Żurawie (dźwigi przeładunkowe)

10%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- żurawi na wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

- żurawi samochodowych, sklasyfikowanych w podgrupie 74,

- żurawi pływających, sklasyfikowanych w podgrupie 77.

643

Przenośniki ogólnego zastosowania

10%

Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi z reguły główna płyta zaciskowa.

644

Przenośniki kopalniane

*) Uwaga - Dla pozycji 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla roczna stawka amortyzacji wynosi 20%.

 

*) Uwaga - Dla pozycji 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie roczna stawka amortyzacji wynosi 25%.

10%*)

Rodzaj ten obejmuje przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne:

- kopalni dołowych (644-0 do 644-4),

- kopalni odkrywkowych,

- zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin.

Obiektami są poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym.

Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym - kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, sklasyfikowanych w rodzaju 643,

- przenośników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

- przenośników, sklasyfikowanych w rodzaju 643 i 645.

645

Przenośniki powietrzne i wodne

10%

 

646

Suwnice i wsadzarki

10%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- suwnic z wyciągnicą obrotową, tj. z podwieszonym żurawiem, sklasyfikowanych w rodzaju 642.

647

Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice

10%

Rodzaj ten nie obejmuje:

- lei zasypowych, bunkrów, torów dojazdowych, przenośników, które stanowią odrębne obiekty lub elementy wyposażenia innych rodzajów objętych KŚT.

648

Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe

 

*) Uwaga - Dla pozycji towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe roczna stawka amortyzacji wynosi 4,5%.

10%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- tory,

- dźwignice linowe z wieżami stałymi lub przesuwanymi,

- towarowe kolejki linowe, takie jak: kolejki linowe stałe, kolejki linowe przenośne okrężne i wahadłowe, kolejki szynowe ciągnione, okrężne łańcuchowe i linowe.

Obiektem jest poszczególna kompletna towarowa kolejka linowa lub dźwignica linowa.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- dróg linowych kolei naziemnych i napowietrznych, pasażerskich, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

- wyciągów (napędów) kolei linowych górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM


   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Zdobądź wiedzę. Zostań specjalistą ds. środków trwałych/majątku trwałego. Kursy umiejętności zawodowych w Warszawie. Zajęcia na szkoleniu trwają trzy dni i obejmuje 24 godziny wykładowe.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.