KŚT 2010 - PODGRUPA 80 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   |   GRUPA 8   |   PODGRUPA 80

 

ROCZNE STAWKI AMORTYZACJI - KŚT 2010

 

KŚT 2010 - rodzaj

Nazwa

Roczna stawka amortyzacji [%]

Klasyfikacja Środków Trwałych - opis

800

Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.

20%

Rodzaj ten obejmuje:

- urządzenia pomiarowe siły wiatru,

- pozostałe samodzielne narzędzia, sprzęt i przyrządy techniczne, aparaty kontrolno-pomiarowe, sprawdziany itp. przedmioty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych, programujących, sterujących itp. wchodzących w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia, właściwej maszyny, urządzenia, zespołu, agregatu itp., sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664.

801

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny

 

*) Uwaga - Dla pozycji 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych roczna stawka amortyzacji wynosi 25%.

20%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo- badawczych itp.,

- elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych (801-0).

Rodzaj ten nie obejmuje:

- aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych, sklasyfikowanych w grupach 3-6,

- aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych, sklasyfikowanych w grupach 3-6.

802

Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny

 

*) Uwaga - Dla pozycji 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii roczna stawka amortyzacji wynosi 25%.

20%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii (802-0),

- pozostałe wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny użytkowane w zakładach ochrony zdrowia oraz klinikach weterynaryjnych.

803

Wyposażenie techniczne dla prac biurowych

 

*) Uwaga - Dla pozycji: 803-0 do 1 maszyny biurowe, 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych roczna stawka amortyzacji wynosi 14%.

20%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny biurowe piszące (803-0),

- maszyny liczące i licząco-piszące (803-1),

- dalekopisy, w tym dalekopisy do maszyn matematycznych (803-3),

- maszyny do redagowania tekstów,

- maszyny do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji,

- bankomaty,

- inne maszyny, sprzęt i wyposażenie techniczne dla prac biurowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- maszyn analityczno-kalkulacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 490,

- komputerów, sklasyfikowanych w rodzaju 491,

- maszyn, urządzeń i aparatów poligraficznych, sklasyfikowanych w rodzaju 548.

804

Wyposażenie i sprzęt cyrkowy

*) Uwaga - Dla pozycji z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe roczna stawka amortyzacji wynosi 25%.

20%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- wyposażenie, sprzęt i przedmioty użytkowane w cyrkach i innych przedsiębiorstwach rozrywkowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- konstrukcji nośnych (wsporczych) z zadaszeniami (powłokami), sklasyfikowanych w rodzaju 291.

805

Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych

*) Uwaga - Dla pozycji z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

20%*)

Rodzaj ten obejmuje:

- instrumenty muzyczne,

- pozostały sprzęt i wyposażenie kin, teatrów, sal widowiskowych, restauracji, barów, dyskotek i innych placówek kulturalno-oświatowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń i aparatury technicznej teatralnej, sklasyfikowanych w rodzaju 665.

806

Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.

 

Uwaga - Dla pozycji: kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem roczna stawka amortyzacji wynosi 10%.

 

Uwaga - Dla pozostałych pozycji roczna stawka amortyzacji wynosi 20%.

 

Rodzaj ten obejmuje:

- kioski, budki, domki campingowe, zadaszenia ochronne itp. różne obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- kiosków, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

- budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210, 211 i 613,

- budynków portierni, wagowni, dyspozytorni itp., sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- baraków składanych, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

- przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i 2,

- zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100m2, sklasyfikowanych w podgrupie 29,

- szklarni i inspektów, sklasyfikowanych w grupie 1.

808

Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

20%

Rodzaj ten obejmuje:

- meble,

- dywany,

- lustra,

- wyroby gospodarstwa domowego,

- sejfy, kasy pancerne,

- sprzęt oświetleniowy,

- dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne,

- manekiny służące do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- promienniki podczerwieni,

- pozostałe narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty zaliczane do środków trwałych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- wyposażenia i przyrządów wchodzących w skład normalnego, dodatkowego lub specjalnego wyposażenia maszyn, urządzeń, aparatów, zespołów urządzeń itp., sklasyfikowanych w grupach 1-7.

 

 

   KŚT 2010   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2011 - 2017

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

KŚT 2010 stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
  • w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.
 

   KŚT 2010   |   WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACJI

Roczne stawki amortyzacji są ustalane:


   KŚT 2010   |   PROGRAM   |   KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulatory kadrowo-płacowe. Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych.  Kalkulator wynagrodzeń (płac) pracowników. Kalkulator wynagrodzeń umów zlecenia i umów o dzieło. Kalkulator kosztów krajowych podróży służbowych - diety i ryczałty. Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek emerytalno-rentowych. Kalkulator ograniczenia poboru składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Kalkulatory księgowe. Kalkulator kosztów rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych księgowych i podatkowych (KUP i NKUP) ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów osobowych (limit 20000 EUR).

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 

   KŚT 2010   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Kurs: Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP). Szkolenie z tematu: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia. Zajęcia poświecone ewidencji majątku trwałego. Warsztaty dla specjalistów w Warszawie. Amortyzacja środków trwałych. Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych. Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.

 

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016/2017/2018

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

Stanowi ona załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

KŚT 2010 jest zastępowana przez Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016.