KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2016

OBJAŚNIENIA, SCHEMATY KLASYFIKACJI, POWIĄZANIA I STAWKI

 

 

Grupa 0

  

GRUNTY

 

Podgrupa 01

 

Grunty rolne

 

Podgrupa 02

 

Grunty leśne

 

Podgrupa 03

 

Grunty zabudowane i zurbanizowane

 

Podgrupa 04

 

Tereny komunikacyjne

 

Podgrupa 05

 

Użytki ekologiczne

 

Podgrupa 06

 

Grunty pod wodami

 

Podgrupa 07

 

Tereny różne

 
 

Grupa 1

  

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO


 

Podgrupa 10

 

Budynki niemieszkalne

 

Podgrupa 11

 

Budynki mieszkalne

 

Podgrupa 12

 

Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego


 

Grupa 2

  

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 

 

Podgrupa 20

 

Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

 

Podgrupa 21

 

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

 

Podgrupa 22

 

Infrastruktura transportu

 

Podgrupa 29

 

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

 

Grupa 3

  

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

 

Podgrupa 31

 

Kotły grzewcze i parowe

 

Podgrupa 32

 

Turbiny i inne maszyny napędowe

 

Podgrupa 33

 

Maszyny elektryczne wirujące

 

Podgrupa 34

 

Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe

 
 

Grupa 4

  

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

 

Podgrupa 41

 

Obrabiarki do metali

 

Podgrupa 42

 

Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

 

Podgrupa 43

 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno-spożywczym

 

Podgrupa 44

 

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

 

Podgrupa 45

 

Piece przemysłowe

 

Podgrupa 46

 

Urządzenia do wymiany ciepła

 

Podgrupa 47

 

Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

 

Podgrupa 48

 

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 
 

Grupa 5

  

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 
 Podgrupa 50
 

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego

 

Podgrupa 51

 

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

 

Podgrupa 52

 

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

 

Podgrupa 53

 

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

 

Podgrupa 54

 

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

 

Podgrupa 55

 

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej

 

Podgrupa 56

 

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego

 

Podgrupa 57

 

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego

 

Podgrupa 58

 

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

 

Podgrupa 59

 

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

 
 

Grupa 6

  

URZĄDZENIA TECHNICZNE

 
 Podgrupa 60
 

Zbiorniki

 

Podgrupa 61

 

Urządzenia i aparatura energii elektrycznej

 

Podgrupa 62

 

Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

 

Podgrupa 63

 

Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające

 

Podgrupa 64

 

Dźwigi i przenośniki

 

Podgrupa 65

 

Urządzenia przemysłowe

 

Podgrupa 66

 

Urządzenia nieprzemysłowe

 

Podgrupa 68

 

Pozostałe urządzenia techniczne

 
 

Grupa 7

  

ŚRODKI TRANSPORTU

 
 Podgrupa 70
 

Tabor kolejowy naziemny

 

Podgrupa 71

 

Tabor kolejowy podziemny

 

Podgrupa 72

 

Tabor tramwajowy

 

Podgrupa 73

 

Pozostały tabor szynowy naziemny

 

Podgrupa 74

 

Pojazdy mechaniczne

 

Podgrupa 75

 

Tabor konny

 

Podgrupa 76

 

Pozostały tabor bezszynowy

 

Podgrupa 77

 

Tabor pływający

 

Podgrupa 78

 

Tabor lotniczy

 

Podgrupa 79

 

Pozostałe środki transportu

  
 

Grupa 8

  

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 
 Podgrupa 80
 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

 
 

Grupa 9

  

INWENTARZ ŻYWY

 

 Podgrupa 90
 

Inwentarz żywy

 

 


Nasi wykładowcy, doświadczeni eksperci i praktycy, stawiają sobie za cel przekazanie kompletnej, praktycznej i rzetelnej wiedzy oraz aktualizację Państwa wiadomości w oparciu o obowiązujące przepisy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostatnio wprowadzone zmiany w regulacjach prawnych.   

 KŚT 2016  |  KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH  |  INFORMACJE

  • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została wydana na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

  • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).

  • Przepisy Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku.

  • KŚT 2016 zastępuje od 1 stycznia 2018 roku KŚT 2010.

Przez środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych.

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2016

 

I.

 

Objaśnienia wstępne

 

II.

 

Schemat klasyfikacji

 

III.

 

Objaśnienia szczegółowe

 

IV.

 

Klucz powiązań KŚT 2010 - KŚT 2016

 

V.

 

Klucz powiązań KŚT 2016 - KŚT 2010


 

   KŚT |   PROGRAM   |   BEZPŁATNY KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KALKULATOR AMORTYZACJI I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA.

KALKULATOR - POBIERZ BEZPŁATNY PROGRAM

 
 

   ŚRODKI TRWAŁE   |   KURS   |   SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO


 

KURS - SPECJALISTA DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW. SZKOLENIE 3-DNIOWE W WARSZAWIE.

ZOBACZ AKTUALNE EDYCJE KURSU

 

Profesjonalne szkolenie dla specjalistów do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Majątek trwały w firmie/przedsiębiorstwie/urzędzie. Ewidencja bilansowa, ewidencja podatkowa, ewidencja księgowa na kontach syntetycznych, na kontach pomocniczych oraz odrębna ewidencja szczegółowa, amortyzacja i inwentaryzacja, zasady umarzania środków trwałych.

 

   KŚT 2016   |   UWAGA: KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD 2018 ROKU

Od 1 stycznia 2018 roku należy stosować Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2016).

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.