KŚT 2016, PODGRUPA 51 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

 

  KŚT 2016     |     KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH     |      PODGRUPA 51

 

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

PODGRUPA 51 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE


 

RODZAJ 510 - MASZYNY I URZĄDZENIA WIERTNICZE

RODZAJ 511 - MASZYNY GÓRNICZE

RODZAJ 512 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH

RODZAJ 513 - MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ RUD I WĘGLA

RODZAJ 514 - MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE

RODZAJ 515 - MASZYNY I URZĄDZENIA KOKSOWNICZE I GAZOWNICZE

RODZAJ 516 - MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE

RODZAJ 517 - MASZYNY I URZĄDZENIA TORFIARSKIE

RODZAJ 518 - APARATY I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I ZABIEGÓW GEOFIZYCZNYCH, GEODEZYJNYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH, KARTOGRAFICZNYCH

 

PODGRUPA 51 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Rodzaj 510

MASZYNY I URZĄDZENIA WIERTNICZE

28.92.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze, służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych.

Obiekt stanowi podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze lub przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, sklasyfikowanych w rodzaju 800.

Rodzaj 511

MASZYNY GÓRNICZE

28.92.1*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane), stosowane do wydobywania węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania,

- obudowy zmechanizowane,

- urządzenia do przygotowania podsadzki płynnej,

- urządzenia przyszybowe (krzesła szybowe, dźwigary, pomosty wahadłowe, przedziały drabinowe),

- urządzenia zapychające,

- maszyny i urządzenia pomocnicze,

- pozostałe maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu.

Rodzaj 512

MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH

28.92.12.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- kiwony (żurawie pompowe, kiwaki),

- windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów,

- uzbrojenia otworów eksploatacyjnych,

- pozostałe urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pomp sklasyfikowanych w rodzaju 440.

Rodzaj 513

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ RUD I WĘGLA

28.92.40.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud.

Rodzaj 514

MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia aglomerowni,

- maszyny i urządzenia wielkopiecowe,

- maszyny i urządzenia hutnicze stalowni,

- nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy,

- przekładnie występujące w przemyśle hutniczym,

- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze.

Obiekt stanowi maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie), z osprzętem oraz fundamentem w przypadku, gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie.

Rodzaj 515

MASZYNY I URZĄDZENIA KOKSOWNICZE I GAZOWNICZE

28.29.11.0*

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, sklasyfikowanych w rodzaju 643.

Rodzaj 516

MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE

25.73.50.0

28.91.11.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich,

- maszyny i urządzenia do formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem,

- formy odlewnicze,

- maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów,

- urządzenia odlewnicze cieplne,

- urządzenia do zalewania form odlewniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- urządzeń odlewniczych, takich jak: żeliwiaki, konwertory, piece tyglowe, suszarnie, sklasyfikowanych w podgrupie 45.

Rodzaj 517

MASZYNY I URZĄDZENIA TORFIARSKIE

28.92.21.0

28.92.22.0

28.92.23.0

28.92.24.0

28.92.25.0

28.92.26.0

28.92.27.0

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu.

Obiekt stanowi poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.

Skład poszczególnych obiektów, maszyn lub urządzeń torfiarskich, stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym, lub napędem spalinowym, a w przypadku frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych - w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsienicowy, na którym zawieszona jest spycharka.

Rodzaj 518

APARATY I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I ZABIEGÓW GEOFIZYCZNYCH, GEODEZYJNYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH, KARTOGRAFICZNYCH

26.51.12.0

26.70.24.0*

Rodzaj ten obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, czyli do pomiarów:

- magnetycznych,

- geoelektrycznych,

- sejsmicznych,

- zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych.

Obiekt stanowią kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

- pojazdów mechanicznych, (na których mogą być usytuowane maszyny urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych), sklasyfikowanych w podgrupie 74,

- mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy, sklasyfikowanych w grupie 8.

GRUPA 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

 

KŚT - 2016. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2016

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH -  DARMOWY PROGRAM


 

       |      ŚRODKI TRWAŁE      |      KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

    
 

Kalkulator amortyzacji wylicza amortyzację za lata 2011-2017. Kalkulator do wyliczania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa, amortyzacja podatkowa środków trwałych. Program komputerowy. Metody amortyzacji: amortyzacja liniowa, amortyzacja degresywna, amortyzacja progresywna, amortyzacja jednorazowa. Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Kalkulator amortyzacji składników majątku firmy.

 

KALKULATOR AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Kalkulator amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa. Metoda liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa. Uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów.


BEZPŁATNY KALKULATOR - ZOBACZ WIĘCEJ ...


 

Akademia Specjalistów ds. majątku trwałego. Środki trwałe, ewidencja, amortyzacja, umorzenia. Szkolenia dla specjalistów do spraw środków trwałych od A do Z. Kursy dla księgowych. Zdobywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce.


 

   KŚT 2016   |   PODSTAWA PRAWNA WPROWADZENIA KLASYFIKACJI

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną „KŚT 2016".

Dotychczasowe przepisy w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT 2010" stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

   KŚT 2016   |   KLASYFIKACJA OBOWIĄZUJE OD STYCZNIA 2018 ROKU

Klasyfikację Środków Trwałych - KŚT 2016 należy stosować od 1 stycznia 2018 roku.

KŚT 2016 zastępuje KLASYFIKACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KŚT 2010.