wtorek, 02 września 2014, 
| | | | | |

KURS KSIĘGOWOŚCI

Certyfikacja zawodowa: Księgowi (kod: 331301)

 

Promocja!

Obecnie obowiązuje cena promocyjna na wszystkie kursy księgowości w wysokości 1.480 zł.

Promocja ważna jest jedynie przy zapisach i dokonaniu płatności do 31 sierpnia 2014 r. i nie można jej łączyć z innymi zniżkami.

 

Kursy księgowości (nasz wiodący produkt) prowadzone są w POLBI od 1994 r. jako pierwszy tego typu szkolenie na rynku.

Nasze kursy ukończyło już tysiące osób a nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy - firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom (jest to bardzo ważne dla osób starających się o pracę).

Nasz kurs księgowości kończy się egzaminem (zobacz szczegóły), który uprawnia po jego pozytywnym przedłożeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem:

Księgowi 331301

 

Uwaga! Do końca 2014 r.

koszty egzaminu zawodowego

dla uczestników naszych kursów

zawierają się już w cenie szkolenia. 

 

Grupa docelowa, cel i program kursu

Grupa docelowa

Kurs skierowany do osób z minimum średnim wykształceniem.

Przeznaczony dla osób:

 • początkujących, które dotychczas nie miały do czynienia w żaden sposób z pracą w działach finansowo - księgowych i pokrewnych,
 • absolwentów naszych pozostałych kursów (m. in. kursów na asystenta do spraw księgowości, pracownika działu kadr i płac czy specjalisty do spraw majątku trwałego),
 • pracujących w księgowości i działach pokrewnych a chcących poszerzyć zakres wiedzy zawodowej.

 

Cel kursu

Kurs prowadzony jest całkowicie od podstaw.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z urzędami skarbowym i ZUS, oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Symfonia Premium (moduły: Symfonia Finanse i Księgowość Premium, Symfonia Środki Trwałe Premium, Symfonia Płace Premium).

Kurs, który łącznie obejmuje 124 godz. nauki (w tym 4 godz. egzamin), to  praktyczne ćwiczenia  z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Uczestnicy pracują aż 36 godzin z komputerowymi systemami księgowymi, wykorzystując w trakcie zajęć aż trzy programy systemu Symfonia Premium: finansowo-księgowy, program do ewidencji środków trwałych i program do rozliczeń i ewidencji płac. W trakcie zajęć komputerowych księgowane są dwa miesiące (grudzień i styczeń) na przełomie roku obrotowego. Po wprowadzeniu pierwszego miesiąca uczestnicy zamykają go, rozliczają podatkowo, sporządzają sprawozdanie finansowe a następnie otwierają i księgują następny (pierwszy) miesiąc nowego roku obrotowego.

Nasz kurs to również całkowicie nowoczesne podejście do zagadnień z zakresu teorii rachunkowości. Nauka nie opiera się na klasycznym „podręcznikowym” omówieniu zagadnień księgowych, ale łączy elementy teoretyczne, niezbędne w codziennej pracy z ukierunkowanymi zagadnieniami uporządkowanymi pod kątem profilu zawodowego.

Nasz kurs to praca z „żywymi” dokumentami księgowymi, które osobom początkującym w praktyczny sposób obrazują realia codziennej pracy w działach księgowych.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują 3 autorskie skrypty POLBI. Dwa  dotyczą materiału omawianego na zajęciach praktycznych i zawierają obok zestawów dokumentów księgowych również omówienie  zagadnień z teorii rachunkowości a jeden zawiera komplet dokumentów księgowych do wprowadzania i dekretacji w ramach zajęć z systemem Symfonia.

Nasze zajęcia to praktycznie 100% praktyki! Dekretujesz już nieomal od pierwszych zajęć!


Program

Program kursu został podzielny na trzy etapy:

 • moduł księgowy,
 • moduł księgowości komputerowej,
 • moduł prawno-księgowy.

W trakcie zajęć w ramach modułu księgowego uczymy dekretacji dokumentów księgowych w oparciu o rzeczywiste dokumenty księgowe, które każdy uczestnik otrzymuje w ramach bezpłatnych skryptów autorskich, a które w takcie ćwiczeń modułu księgowości komputerowej zostają wprowadzone do systemów finansowo - księgowych.

 

Wykaz głównych tematów kursu:

 

Moduł prawno – rachunkowy

Omówienie elementów ordynacji podatkowej i ustawy karno - skarbowej

 • Kontrola karno - skarbowa
 • Zasady postępowania podatkowego
 • Zaległości podatkowe – zasady postępowania
 • Postępowanie w sprawach nadpłaty podatkowej
 • Przedawnienie i umorzenia zobowiązań podatkowych

Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego

 • Podatek od towarów i usług – VAT naliczony i należny
 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT
 • Odliczanie VAT naliczonego od należnego
 • Sprzedaż mieszana a VAT naliczony
 • Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe
 • Szczególne przypadki dotyczące rozliczania VAT
 • VAT w obrocie zagranicznym
 • Faktura VAT jako dokument VAT-owski (rodzaje faktur: VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty traktowane na równo z fakturami)
 • Wystawienie i otrzymanie dokumentu VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
 • Zasady wystawiania i korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Definicja przychodu podatkowego (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Koszty uzyskania przychodów – omówienie części elementów listy wykluczeń
 • Zasady odliczania darowizn od dochodu
 • Rozliczenie i opodatkowanie kapitałów pieniężnych (dochodów z dywidend, odsetek bankowych, sprzedaży papierów wartościowych)
 • Elementy prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby fizycznej (podatkowa książka przychodów i rozchodów)

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Definicja przychodów podatkowych (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania)
 • Koszty nieuznane za KUP
 • Koszty reprezentacji i reklamy, sponsoring
 • Zasady odliczania darowizn
 • Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Tryb i zapłata podatku PDOP

 

Moduł rachunkowości

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość i księgowość w systemie nauk ekonomicznych
 • Akty prawne dotyczące rachunkowości (ustawa o rachunkowości, KSR-y, MSR-y)
 • Zapoznanie z ustawą o rachunkowości (objęcie księgami rachunkowymi, struktura ustawy i znaczenie poszczególnych rozdziałów)
 • Krajowe a międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości
 • Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, dekrety, dowody księgowe, systemy informatyczne)
 • Podstawy ewidencji dwustronnej (konto księgowe, zasada podwójnego zapisu, rodzaje kont)
 • Podział kont (konta syntetyczne i analityczne – przykłady strukturalne)

Sprawozdanie finansowe

 • Jednostki zobowiązane do składania sprawozdania finansowego
 • Części składowe sprawozdania finansowego (informacja wstępna, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe)
 • Bilans (podział bilansu, omówienie pozycji aktywów i pasywów, zasada równości sum bilansowych)
 • Rachunek zysków i strat (pojęcie kosztów i przychodów, podział przychodów i kosztów, koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy jednostki brutto i netto)

Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych

 • Ewidencja zakupu towarów i materiałów w obrocie krajowym (zakupy magazynowe, zakupy bezpośrednio-kosztowe)
 • Ewidencja rozchodów magazynowych (wartość sprzedanych towarów i materiałów, metody rozchodów magazynowych – FIFO, LIFO, AVCO i inne)
 • Ewidencja sprzedaży materiałów i towarów w obrocie krajowym
 • Ewidencja braków i strat trwałych materiałowo – towarowych
 • Ewidencja kosztów zakupu towarów i materiałów (transport, ubezpieczenia, itp.)
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów i materiałów w obrocie zagranicznym (WNT, WDT, export i import)
 • Ewidencja różnic kursowych (rzeczywiste różnice kursowe, wycena środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami w walucie na dzień bilansowy)

Ewidencja środków pieniężnych

 • Definicja aktywów pieniężnych i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu
 • Ewidencja środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy)
 • Ewidencja zaliczek pieniężnych i operacji kartą płatniczą
 • Ewidencja środków pieniężnych w banku (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych, środki pieniężne w drodze)
 • Elementy ewidencji czeków i weksli
 • Ewidencja i wycena kredytów bankowych i pożyczek oraz ich spłat, umorzeń i przeszacowań

Ewidencja rozrachunków

 • Klasyfikacja rozrachunków i ich miejsce w strukturze bilansu
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
 • Ewidencja rozrachunków z tytułu podróży służbowych
 • Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami
 • Ewidencja rozrachunków z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek
 • Ewidencja rozrachunków publiczno – prawnych
 • Wycena rozrachunków

Ewidencja aktywów trwałych jednostki

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego
 • Definicja wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego
 • Omówienie struktury KŚT
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja ekonomiczna)
 • Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa, degresywna, podwyższona, indywidualna, jednorazowa, „de minimis”)
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)
 • Ewidencja likwidacji i sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup środków trwałych w obrocie zagraniczny
 • Samochody w ewidencji księgowej (szczególne formy rozliczania i ewidencji związane z ustawami podatkowymi)

Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń

 • Składniki wynagrodzeń i ich ewidencja
 • Ewidencja składek z tytułu rozrachunków z ZUS
 • Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy
 • Wyliczanie i ewidencja wynagrodzeń chorobowych
 • Ewidencja pakietów medycznych, ekwiwalentów i świadczeń w ramach BHP, dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (w tym paczek świątecznych), ewidencja innych świadczeń
 • Ewidencja potrąceń z tytułu wynagrodzeń
 • Ewidencja umów cywilno – prawnych i ich rozliczanie

Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych

 • Koszty podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy, noclegi i inne)
 • Druki i dokumenty w trakcie rozliczania podróży służbowych

Ewidencja kapitałów własnych jednostki

 • Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w pasywach bilansu
 • Ewidencja tworzenia i zmian w zakresie kapitału podstawowego, zapasowego i rezerwowego
 • Wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy roku bieżącego
 • Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania

Ewidencja kosztów w różnych wariantach stosowanych w praktyce dnia codziennego

 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym kosztów
 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym kosztów (konta zespołu piątego, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych, podział analityczny na koszty rodzajowe)
 • Elementy kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych
 • Ewidencja kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – zamknięty krąg kosztów
 • Zapobieganie przerwania kręgu kosztów

Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie

 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych czynnych
 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych biernych
 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Ewidencja rezerw
 • Transakcje rozliczane w czasie a KSR-y

Szczególne przypadki ewidencyjne

 • Ewidencja operacji zakupu przy braku możliwości odliczenia VAT naliczonego
 • Samonaliczanie VAT należnego i ewidencja operacji z tym związanych
 • Ewidencja darowizn przekazanych
 • Ewidencja otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w zakresie środków trwałych
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży usług
 • Ewidencja kosztów uznanych za NKUP
 • Rozliczenie i ewidencja VAT na koniec miesiąca (deklaracja VAT7)

Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

 • Szczególne przypadki wyceny rozrachunków
 • Wycena składników aktywów trwałych (w tym elementy inwentaryzacji)
 • Wycena składników aktywów obrotowych
 • Wyceny walutowe
 • Trwałe zmiany wartości składników aktywów (in plus i in minus)
 • Elementy i podstawy prawne inwentaryzacji
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego

 

Moduł księgowości komputerowej

 • Podstawy obsługi programów z pakietu Symfonia Premium (najpopularniejszy obecnie program na rynku w Polsce):
 1. Program „Finanse i księgowość”
 2. Program „Środki trwałe”
 • Samodzielna dekretacja dokumentów księgowych i ich ewidencja programowa z wykorzystaniem możliwości ww. programów
 • Programowe zamknięcie miesiąca i roku
 • Wydruki programowe
 • Możliwości programowe w zakresie czerpania informacji potrzebnych w codziennej pracy działów finansowo – księgowych (zestawienia, wydruki, stany, deklaracje, raporting)

 

Zaświadczenia i certyfikacja

Każdy absolwent uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Każdy uczestnik kursu ma prawo do przystąpienia do egzaminu zawodowego, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzyma dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje w ramach grupy zawodowej: Księgowi (kod zawodu: 331301).

Przypominamy, iż do końca 2014 r. koszt egzaminu zawarty jest w cenie szkolenia!


Terminy kursów
Edycja - jesień 2014 (kliknij na numerze kursu by pobrać orientacyjny harmonogram zajęć):

Rozpoczęcie

Zakończenie Edycja

Numer

 *
06.09.2014
14.12.2014
Sb.Nd.

2060

W
09.09.201418.12.2014
Wt.Cz.

2061

W
25.10.2014
08.03.2014
Sb.Nd.

2062

W

* Z - brak miejsc     W - są wolne miejsca

 UWAGA! Z uwagi na realizację projektów unijnych i związane z tym zaangażowanie trenerów oraz brak wolnych sal dydaktycznych, do końca 2014 r. ilość organizowanych przez nas komercyjnych kursów księgowości, jak również kadrowo - płacowych ulega znacznemu ograniczeniu. Odpowiadając na liczne zapytania - pełna oferta zostanie przywrócona najszybciej jak to możliwe - przewidujemy początek 2015 r. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość :)

 


 

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku przy Al. Jerozolimskich 44 (biurowiec obok Rotundy) w Warszawie. Sekretariat mieści się w lokalu 1022.

Czas trwania szkolenia

Proponujemy zajęcia w edycjach:

 • poniedziałki, środy i piątki (17.00-20.15);
 • wtorki, czwartki (17.00 - 20.15);
 • soboty i niedziele (9.00-16.00);
 • codziennie - od poniedziałku do piątku (09.30 - 14.30)


Ilość godzin
Kurs obejmuje 124 godziny wykładowe (w tym 36 godziny zajęć komputerowych i 4 godzinny egzamin).
Dyplom
Każdy uczestnik kursu ma prawo do przystąpienia do egzaminu zawodowego, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzyma certyfikat zawodowy potwierdzający kwalifikacje w ramach grupy zawodowej: Księgowi (kod zawodu: 331301). Do końca 2014 r. koszt egzaminu zawarty jest w cenie szkolenia! Dodatkowo każdy absolwent uzyskuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt "Akty prawne" zawierający drukowane najważniejsze akty prawno - podatkowe  (m. in. ustawa PDOF, ustawa PDOP, ordynacja podatkowa, ustawa VAT, ustawa o rachunkowości i inne),
 • skrypty autorskie na zajęcia praktyczne (ponad 400 stron),
 • skrypt zawierający 2-miesięczny zestaw dokumentów księgowych do dekretacji na ćwiczeniach komputerowych,
 • bezterminowy dostęp do Wortalu Polbi (m. in. porady, kalkulatory, akty prawny, wskaźniki, itp.).
Cena

Promocja!

Obecnie obowiązuje cena promocyjna na wszystkie kursy księgowości w wysokości 1.480 zł.

Promocja ważna jest jedynie przy zapisach i dokonaniu płatności do 31 sierpnia 2014 r. i nie można jej łączyć z innymi zniżkami.

 

Uwaga! Z uwagi, iż firma pozostaje pod kuratelą Kuratorium Oświaty i Wychowania kurs jest zwolniony z podatku VAT (podane ceny są zatem wartościami do zapłaty).

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 1.800 zł/osobę, a dla dwóch lub więcej osób 1.700 zł/osobę.

Cena dla absolwentów kursu na asystenta do spraw księgowości oraz kursu kadrowo - płacowego wynosi 1.490 zł/osobę

Uwaga! Na kursie codziennym (od poniedziałku do piątku w godz. 09.30 - 14.30) obowiązuje specjalna promocyjna cena 1.590 zł/osobę.

 

Istnieje możliwość płatności ratalnych. Cena dla osób korzystających z płatności ratalnych wynosi 1.850 zł/osobę.

 • pierwsza wpłata w wysokości 1.000 zł najpóźniej na tydzień przed  rozpoczęciem kursu,
 • druga rata w wysokości 850 zł musi zostać wpłacona na tydzień przed zakończeniem kursu.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Polbi Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

ALIOR BANK S.A.

38 2490 0005 0000 4520 4721 9032

 

Uwaga!

Do końca 2014 r.

koszty egzaminu zawodowego

dla uczestników obecnych kursów

zawierają się już w cenie szkolenia. 


Pliki do pobraniaWortal uczestników kursów księgowości:

Kliknij WORTAL POLBI by przejść na stronę uczestników kursów księgowości Polbi. Znajdziesz tu forum uczestników, zadania domowe, testy, wyjaśnienia, porady i inne.

Pełny dostęp możliwy jedynie po zalogowaniu. Zapraszamy!

strona główna   |   o nas   |   szkolenia   |   kursy   |   projekty UE   |   vademecum   |   oprogramowanie   |   kontakt
© POLBI 2006.
wykonanie A.NET.pl