Specjalista ds. majątku trwałego

Opis

Kurs - Specjalista do spraw majątku trwałego. Szkolenie: Środki Trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne (WNIP). Ewidencja, wycena. Trzydniowy kurs w Warszawie od podstaw.


UWAGA! - Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 "Środki Trwałe" - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105).

 
Termin szkolenia, data kursu - Inwentaryzacja 2017.

25-27 PAŹDZIERNIKA - TERMIN GWARANTOWANY!


 Termin szkolenia
 
 
 25, 26 i 27 października 2017 roku.
 Dzień tygodnia
 Zajęcia: środa, czwartek i piątek.
 Wykładowca
 Andrzej Kępa.
 Wymiar szkolenia
 3 dni zajęć, 24 godziny wykładowe.
 Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
 Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 9:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE
 

Szkolenie - Środki trwałe. Kurs ewidencjonowania majątku trwałego w firmie od podstaw. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Zajęcia prezentujące podstawowe pojęcia, definicje, zasady ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych. Duża dawka praktycznej wiedzy. KSR Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 - Środki trwałe.

 

Lokalizacja szkolenia dotyczącego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zajęcia w Warszawie.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego. KURS 3-DNIOWY. OBEJMUJE 24 GODZINY WYKŁADOWE.

 • Specjalista do spraw majątku trwałego (ds. środków trwałych i WNiP).

 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne od podstaw.

 • Aktywa trwałe, finansowe. Cena nabycia, koszt wytworzenia.

 • Ewidencja majątku trwałego - praktyczne aspekty.

 • Amortyzacja środków trwałych.

 • Remonty, ulepszenia, naprawy środków trwałych.

 • Inwentaryzacja i różnice poinwentaryzacyjne.

 • Środki trwałe: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe. Środki trwałe w budowie. Zaliczki na środki trwałe w budowie.

  DLA KOGO - ADRESACI SZKOLENIA, GRUPA DOCELOWA

Szkolenie "AKADEMIA SPECJALISTÓW DO SPRAW ŚRODKÓW TRWAŁYCH W FIRMIE" przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym,

 • pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,

 • pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.
Zajęcia adresowane są także do pracowników działów finansowych i działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych, osób zawodowo odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową, pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem, analityków i kontrolerów finansowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - budynek hotelu Marriott
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, vis a vis Dworca Centralnego.

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Andrzej Kępa,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY

Warsztaty trwają 3 dni. Zajęcia rozpoczynają się każdego dnia o godz. 9:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT


Szkolenie dla pracowników służb finansowo-księgowych odpowiedzialnych za ewidencję i amortyzację majątku trwałego w firmie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Kurs w Warszawie. Majątek trwały wykorzystywany w działalności przedsiębiorstwa podlegający ewidencji księgowej. KSR Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 - Środki trwałe. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe.


Program

Program szkolenia uwzględnia regulacje wynikające z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe".

 

  I. EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

 

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

 • Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego - ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.

 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji.

 • Samochody - jako specyficzne środki trwałe.

 • Likwidacja środków trwałych.

 • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

 • Obrót środkami trwałymi w rozumieniu przepisów VAT - import, leasing, itp.

 • Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

 • Niskocenne składniki majątku trwałego.

 • Ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.

 • Wartości niematerialne i prawne.

  II. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

 • Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

 • Metody amortyzacji bilansowej - liniowa, degresywna (przykłady).

 • Metody amortyzacji podatkowej (przykłady).

 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

  III. INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC POINWENTARYZACYJNYCH

 • Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

 • Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 • Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

 • Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

 • Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

 • Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

 

 

 

 WYKAZ TEMATÓW - SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Szkolenie obejmuje 24 godziny wykładowe, na które składają się:

 

1.

 

Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

 12 godzin
 

2.

 Amortyzacja środków trwałych 8 godzin
 

3.

 

Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

 4 godziny

 

 

 

  AKTY PRAWNE - OMAWIANE PRZEPISY

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe".

 

 

Szkolimy przyszłych specjalistów z zakresu majątku trwałego. Tematyka zajęć: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Poziom podstawowy. Amortyzacja bilansowa i amortyzacja podatkowa. Krajowe przepisy prawne. MSR. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - stosowane rozwiązania. KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS


Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Kursy dla specjalistów ds. majątku trwałego.
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS 2017.

 

 Szkolimy pragnących pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Najkorzystniejsza cena na rynku za kurs

 

 

AKADEMIA SPECJALISTY

Z ZAKRESU ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH


Vademecum - kompendium wiedzy dla specjalisty ds. majątku trwałego. Definicje: składniki majątku - grunty (użytkowanie wieczyste gruntu), budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe, Klasyfikacja Środków Trwałych, ustawa o rachunkowości, dokumenty księgowe, wycena początkowa, okres ekonomicznej użyteczności, wartość rezydualna, metody amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i likwidacja środków trwałych, modernizacja środka trwałego, zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, niedobory i nadwyżki, sprawozdania finansowe. Aspekty podatkowe: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), koszty uzyskania przychodu, stawki amortyzacji, rzeczowe aktywa trwałe o niskiej wartości, inwestycje w obcych środkach trwałych, samochody, najem, dzierżawa, leasing. Przychody i koszty podatkowe przy sprzedaży majątku. Zagadnienia kontrowersyjne. Ewidencja księgowa. Przyjęcie środka trwałego na stan. Druk OT - dokument przyjęcia środka trwałego, LT - dokument rozchodu środka trwałego.  Druk LT - dowód księgowy, likwidacja środka trwałego. OT - dowód księgowy, przyjęcie środka trwałego do ewidencji. Wykorzystywanie środka trwałego w działalności gospodarczej. Postawienie w stan likwidacji, protokół likwidacji środka trwałego. Praktyka - kluczowe problemy.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 25 października 2017 r.
Zakończenie 27 października 2017 r.
Warsztaty 3-dniowe. 25, 26 i 27 października 2017 roku. Termin gwarantowany!

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 1090 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 990 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

 

Cena 890 zł*),

przy zgłoszeniu do 18 października 2017 roku.

 

*) Cena dotyczy szkolenia w dniach 25-27 października 2017 roku.


Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Andrzej Kępa. Wykładowca i trener. Specjalista do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 

ANDRZEJ KĘPA 

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 Główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach. Wieloletni praktyk, doświadczony wykładowca i trener. Konsultant. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja uczestników kursu rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 8:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.

 

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 

Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Oferta edukacyjna dla specjalistów w zakresie majątku trwałego.

Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

SZKOLENIE OTWARTE - CZAS TRWANIA

Szkolenie trwa 3 dni.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-16:00.

ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH

Szkolenie obejmuje 24 godziny wykładowe.

Catering dla uczestników wykładów i ćwiczeń oraz warsztatów prowadzonych w Warszawie przez Polbi - Coffee & Lunch. Przerwa kawowa i przerwa obiadowa objęte są ceną za usługę szkoleniową. Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczą w warsztatach poświęconych wartościom niematerialnym i prawnym (WNiP) i środkom trwałym (majątek trwały).

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Szkolenie - Środki trwałe. Dyplom, Certyfikat Polbi. Naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolimy m.in. z zakresu remontów, ulepszeń, napraw środków trwałych. Tematyka inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia oraz różnic poinwentaryzacyjnych. Wskazówki dotyczące postępowania z najbardziej kontrowersyjnymi problemami towarzyszącymi rozliczaniu amortyzacji umorzeń i sprzedaży środków trwałych. Omawiamy aktualnie obowiązujące przepisy. Środki trwałe - bez błędów. ABC majątku trwałego - wycena, ewidencja, amortyzacja. Akademia Specjalistów ds. środków trwałych.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).


 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

 


WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 

 


ZAUFALI NAM / NASI KLIENCI 

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

 PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Edycja 4-6.10.2017 kursu "Specjalista ds. majątku trwałego" jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Edycja 25-27.10.2017 kursu "Specjalista ds. majątku trwałego" jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl


Kontakt z sekretariatem Polbi w sprawie szkolenia z zakresu środków trwałych - zadzwoń lub napisz do nas.


Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej - Inwentaryzacja. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej.ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZGŁOSZENIE ON-LINE