Skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym

Opis

Okresowe niedobory gotówki?  Straty na operacjach finansowych?  Zanikająca marża w transakcjach międzynarodowych? 

 

KURS - SKUTECZNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

 • PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
 • STOPY PROCENTOWE
 • RYZYKO WALUTOWE

 

CEL SZKOLENIA

Przedstawienie wpływu ryzyk finansowych na wyniki przedsiębiorstwa, zasad oraz skutecznych sposobów zarządzania ryzykiem finansowym w firmie.

DLA KOGO

Szkolenie jest kierowane do przedsiębiorców, osób zarządzających finansami, księgowych, kontrolerów, analityków, skarbników (specjalistów od zarządzania ryzykiem finansowym i przepływami pieniężnymi).

Program

I. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Decyzje biznesowe w warunkach niepewności

a. Niepewność założeń co do zdarzeń przyszłych

b. Zmienność istotnych parametrów biznesowych

c. Ryzyko strategiczne i operacyjne.

2. Obszary ryzyka w działalności gospodarczej:

a. Ryzyko biznesowe

b. Ryzyko prawne

c. Ryzyko finansowe

d. Ryzyko zasobów ludzkich

e. Ryzyko systemów informacyjnych, systemów zarządzania i narzędzi IT.

 3. Ryzyko a oczekiwana rentowność przedsięwzięć biznesowych.

II. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BIZNESIE

 1. Identyfikacja ryzyka i zdefiniowanie celów

 2. Ocena wpływu na wyniki

 3. Wybór metody / sposobów zarządzania ryzykiem

 4. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

III. RYZYKO FINANSOWE

1. Ryzyko wypłacalności (przepływów pieniężnych)

a. Prognozowanie przepływów pieniężnych. Bezpośrednia i pośrednia metoda planowania Cash flow.

b. Planowanie bilansu i zapotrzebowania na gotówkę

c. Praktyczne zasady zapewniania finansowania działalności firmy

 i. Zarządzanie kapitałem pracującym

 ii. Zarządzanie należnościami. Faktoring i ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

 iii. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Źródła i zasady finansowania inwestycji.

 iv. Zapewnianie finansowania bieżącej działalności.

 2. Ryzyko stóp procentowych

a. Wpływ zmian stóp procentowych na wyniki przedsiębiorstwa

b. Zasady i narzędzia zarządzania ryzykiem stóp procentowych. Transakcje IRS (interest rate swap).

3. Ryzyko walutowe

a. Istota ryzyka walutowego

b. Wpływ ryzyka walutowego na wyniki przedsiębiorstwa

i. Pozycja eksportera

ii. Pozycja importera

iii. Ryzyko walutowe ujawniane w bilansie

iv. Ryzyko walutowe wpływające na wynik operacyjny jednostki

c. Faktyczny okres ekspozycji na ryzyko walutowe

d. Od czego zależy kurs waluty?

e. Historyczne tendencje na rynkach walutowych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw.

IV. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM

1. Zabezpieczania „naturalne” (wewnętrzne)

2. Outsourcing ryzyka walutowego

3. Transakcje terminowe na rynku walutowym. Forward walutowy, NDF.

a. Kurs terminowy. Punkty SWAP.

b. Wycena transakcji forward w sprawozdaniu finansowym

c. Ujęcie podatkowe.

4. Opcje walutowe. Opcje „put” i „call”. Opcje europejskie, amerykańskie i azjatyckie.

a. Cena opcji (premia) i kurs wykonania opcji (strike)

b. Wycena opcji w sprawozdaniu finansowym

c. Ujęcie podatkowe (art. 16 ust. 1 pkt 8b u.p.d.o.p).

5. Strategie opcyjnie: parforward i „syntetyczny” forward.

6. Strategie opcyjnie: „Zerokosztowe” (azjatyckie) struktury opcyjnie. Struktury asymetryczne, z nieograniczoną ekspozycją na ryzyko.

V. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

1. Kiedy rachunkowość zabezpieczeń ma sens?

2. Regulacje prawne. MSSF (MSR 39 i MSSF 9) oraz PSR (ustawa o rachunkowości i rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych)

3. Cel rachunkowości zabezpieczeń

4. Dokumentacja rachunkowości zabezpieczeń

a. Strategia zarządzania ryzykiem finansowym w jednostce

b. Opis pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego

c. Charakterystyka ryzyka i okres zabezpieczenia

d. Metoda pomiaru skuteczności zabezpieczenia.

5. Kryteria uznawania transakcji za zabezpieczające. Poziom dopasowania.

6. Prezentacja wyceny instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych przy wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń

VI. STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Identyfikacja ryzyka i ocena wpływu na wyniki

2. Cele w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym

a. Ocena skuteczności strategii w odniesieniu do celów, a nie wyników na operacjach finansowych.

b. Elastyczne zarządzanie ryzykiem finansowym. Rozdzielenie zarządzania ryzykiem od ewentualnych transakcji spekulacyjnych.

3. Osoby odpowiedzialne, rozwiązania organizacyjne i procedury wewnętrzne

4. Współpraca pionu finansowego z pionem operacyjnym.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi dla:

 • jednej osoby 450 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 400 zł/osobę,
 • do 100% dofinansowania z KFS.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Informacje o wykładowcy

KURS PROWADZI: WOJCIECH LESIŃSKI

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prowadzonych przez SGH / E&Y  Academy of Business. Ekspert w zakresie strategii oraz finansów przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami dużych firm, takich jak Danfoss, Intercell (obecnie Stora Enso Poland), Mostostal-Export, PS Trade Trans.

Kierował wieloma projektami związanymi z wdrażaniem systemów zarządzania strategicznego, systemów klasy ERP i BI, systemów motywacyjnych oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii przedsiębiorstwa oraz przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych.

Były nauczyciel akademicki, autor i wieloletni wykładowca kursów rachunkowości spółek, szkoleń specjalistycznych oraz prawa podatkowego.

Informacje organizacyjne

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs prowadzony jest w formie wykładu wraz z prezentacją, ćwiczeń i praktycznych przykładów.

CZAS TRWANIA KURSU

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Planowane zakończenie o godzinie 17.00.

ILOŚĆ GODZIN

Kurs obejmuje 8 godzin wykładowych.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do
 • rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
Działalność szkoleniowa CKS PKB POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: wojciech.padzinski@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

 • Zapraszamy do współpracy.
 • Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.