Excel w księgowości. Warsztaty dla księgowych. Arkusz kalkulacyjny w praktyce.

Opis

EXCEL W PRACY DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI

KURS - ARKUSZ KALKULACYJNY MS EXCEL

WARSZTATY KOMPUTEROWE W WARSZAWIE


 
Termin szkolenia, data kursu - Ecxcel w księgowości.
16 i 17 LISTOPADA, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!

 Termin szkolenia
 
 
 16 i 17 listopada 2017 roku.
 Dzień tygodnia
 Zajęcia: czwartek i piątek.
 Wykładowca
 Maciej Derwisz.
 Wymiar szkolenia
 2 dni zajęć, 16 godzin wykładowych.
 Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
 Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE

Program Excel. Szkolenie z praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości i finansowych. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie praktycznych narzędzi. Warsztaty komputerowe W Warszawie.

 

Szkolenie dotyczące wykorzystania Excela w księgowości prowadzimy w Warszawie.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

  2-DNIOWE SZKOLENIE - EXCEL DLA KSIĘGOWYCH

Excel - Kurs praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości, finansowych i pokrewnych. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie praktycznych narzędzi (m. in. zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe, i inne). Praca z tabelami danych - tabele przestawne. Narzędzia duplikatów, tekst grupowany kolumnami, salda kont. Zabezpieczenie i import danych.

  16 GODZIN ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH - CEL EDUKACYJNY

Program kursu zastosowania Excela w księgowości, oparty jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Komputerowe warsztaty dla księgowych zostały przygotowane wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy w działach księgowości i pokrewnych. 

Szczególny nacisk zostanie położony na:

 • prawidłowe zaokrąglanie danych liczbowych,

 • prace z tabelami przestawnymi przy tworzeniu raportów i zestawień dla działów księgowości, rachuby, windykacji i innej,

 • wykorzystanie najważniejszych funkcji w tworzeniu finansowych raportów (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), SUMA.WARUNKÓW(), WYBIERZ(), LUB(), ORAZ(), ZAOKR() i inne)

 • zastosowania formantów w budowanych arkuszach,

 • wykorzystanie narzędzi Excela dla szybkiej obróbki danych (tekst jako kolumny, znajdowanie duplikatów, szukaj wyniku)

 • import i zabezpieczenie danych.

  PROFIL SŁUCHACZA - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs wykorzystania Excela w pracy zawodowej przeznaczony jest głównie dla osób pracujących w działach księgowych, finansowych, rozliczeń i administracji biurowej, znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, a głównie z możliwością:

 • praktycznej optymalizacji i zwiększenia wydajności z pracy z arkuszem (zarówno poprzez nowe rozwiązania, jak i optymalizację już znanych),

 • zwiększenia tempa pracy,

 • bardziej swobodnego posługiwania się formułami i funkcjami przydatnymi w działach księgowych, finansowych i administracyjno - biurowych,

 • prostej analizy danych,

 • podstawowego zastosowania makr,

 • i innych.

  PODNOSZENIE KWALIFIKACJI - WYNIESIONA WIEDZA

Uczestnicy kursu po zakończeniu zajęć podniosą swoje umiejętności i zdobędą wiedzę z zakresu zaawansowanej obsługi programu Excel oraz powinni potrafić:

 • tworzyć zestawienia kosztów i przychodów w postaci tabelarycznej,

 • posługiwać się tabelą przestawną w tworzeniu zestawień finansowo-księgowych,

 • używać tabel przestawnych dla sporządzania kluczowych informacji z zakresu należności i zobowiązań, kosztów i przychodów i innych

 • sprawniej posługiwać się formułami Excela,

 • wykorzystywać najbardziej znaczące funkcje przy tworzeniu raportów finansowo-księgowych, ze znaczącym naciskiem na funkcję JEŻELI() i pokrewne,

 • odnajdywać zduplikowane dane,

 • zwiększyć skuteczność importu danych,

 • chronić dane komórek arkusza.

  METODA REALIZACJI KURSU "EXCEL W KSIĘGOWOŚCI"

Kurs zastosowania Excela w księgowości realizowany jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera.

W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.
  WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Od uczestników kursu wykorzystania programu Excel w księgowości wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Co to znaczy? Uczestnik szkolenia powinien:

 • znać podstawy edycji komórek,

 • umieć pisać proste odwołania (np. =A1 czy =A1+A2),

 • używać prostych funkcji (np. SUMA()),

 • wiedzieć,  co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, procentowe, daty, itd.),

 • zaznaczać i kopiować dane,

 • tworzyć proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ, CZAS TRWANIA, PRZERWY

Rejestracja uczestników szkolenia pierwszego dnia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 16 godzin wykładowych.
SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

KURS ZASTOSOWANIA NARZĘDZI EXCELA W KSIĘGOWOŚCI. TWORZENIE ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW PRZEZ KSIĘGOWYCH. FUNKCJE ZAOKRĄGLAJĄCE. TABELE PRZESTAWNE. POBIERANIE DANYCH ZEWNĘTRZNYCH, TWORZENIE KORESPONDENCJI.

 

I. Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb - nieprawidłowego formatowania liczb w komórce

 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne)

 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami - ZAOKR()

 4. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb - ustawienia w opcjach programu Excel

 

II. Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień

 1. Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych

 2. Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK)

 3. Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie

 4. Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce - ograniczenie danych

 5. Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” - generacja komunikatów i walidacja danych w komórce

 6. Przykład tworzenia raportów - raport graficzny

 7. Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald

 8. Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda

 9. Przykład tworzenia raportów - tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych

 10. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień

 11. Tabela przestawna - płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych

 

III. Narzędzie do błyskawicznego zestawiania należności i zobowiązań

 1. Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia

 2. Sumowanie i konsolidacja danych

 3. Wyliczenie wartości odsetek

 4. Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów - wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów

 5. Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku - wykorzystanie tabel przestawnych dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań

 6. Raporty dynamiczne - wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych

 7. Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu - różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu

 

IV. Tworzenie zestawienia finansowego na podstawie sald kont

 1. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów

 2. Ustalenie wyniku finansowego  - sumowanie kosztów i przychodów

 3. Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe

 

V. Tworzenie tabel grupujących koszty według zadanych kryteriów

 1. Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody

 2. Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych

 3. Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia

 

VI. Narzędzia do znajdowania powtarzających się danych - duplikacja danych

 1. Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur

 2. Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych

 3. Przykład wykorzystania tabel przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych

 

VII. Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania

 1. Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny)

 2. Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów

 3. Sortowanie danych w kolumnach raportów

 

VIII. Import danych z programów zewnętrznych do Excela

 1. Odczytywanie plików „xml” – na przykładzie kursów walu NBP

 2. Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu

 

IX. Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją  osób niepowołanych

 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy

 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach

 3. Ukrywanie kolumn i wierszy

 4. Ukrywanie arkuszy

 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych

 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  - smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych

 

 


Aplikacja Microsoft Excel w pracy działów księgowych. Szkolenie o charakterze warsztatowym prowadzone interaktywnymi metodami z wykorzystaniem projektora multimedialnego i aktywnym uczestnictwie i zaangażowaniu osób biorących udział w szkoleniu.EXCEL - WARSZTATY I SZKOLENIA

 

 
   
 EXCEL w działach kadrowo-płacowych
 Procedury języka VBA w MS Excel 
     
     
 Optymalizacja pracy w Excel'u
 Excel w księgowości
    

POLBI - KORZYSTNE CENY KURSÓW

 Kurs komputerowy z Excela. Excel - arkusz kalkulacyjny w księgowości. Szkolenia – POLBI, WARSZAWA - Centrum Szkolenia Personelu i Kadr Pracowniczych dla Działów Księgowości, Działów Kadrowo-Płacowych, Sekcji Ekonomicznych, Referatów Podatkowych, Wydziałów Finansowych.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie - Excel w księgowości. Warsztaty dla księgowych. Kurs - Arkusz kalkulacyjny w praktyce. Szkolenie w Warszawie. Praktycy - Praktykom.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 16 listopada 2017 r.
Zakończenie 17 listopada 2017 r.
Warsztaty komputerowe. Szkolenie 2-dniowe.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 690 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 570 zł/osobę.

 
CENA PROMOCYJNA 590 ZŁ,
 
przy zgłoszeniu do 1 września 2017 roku.

 
Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

MACIEJ DERWISZ

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

Specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy).

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,

vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.

WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,

pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 

Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Centrum LIM, Hotel Marriott. Excel w działach finansowych i rachunkowości. Zastosowanie narzędzi Excela przy tworzeniu zestawień i raportów na potrzeby ksiegowości.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych. Uczestnicy kursu rozwiązują zadania i wykonują ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym na laptopach.

Program Excel – kurs komputerowy. Funkcje zaokrąglające, wykorzystanie tabel przestawnych, pobieranie danych zewnętrznych, tworzenie korespondencji seryjnej. Szkolenie w Warszawie.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Praktyczne ćwiczenia, praktyczne przykłady przy samodzielnym stanowisku komputerowym.

Zajęcia prowadzone metoda warsztatową z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych arkuszy z praktycznymi danymi księgowymi.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 2 dni.

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładowych.

Zajęcia rozpoczynają się w godzinie 10:00.

Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Przerwa kawowa, serwis kawowy oraz herbata i napoje podczas szkolenia z Excela'a. Przerwy na kawę oraz czas na lunch oddzielają poszczególne bloki zajęć dydaktycznych prowadzonych w Warszawie przez Macieja Derwisza.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT

 

Szkolenie - Tematyka zastosowania Excela w księgowości. Wzór zaświadczenia. Dyplom, certyfikat po kursie.
 Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR, OPIEKUN SZKOLENIA

Joanna Ajdys - szkolenia@polbi.pl


Kontakt z sekretariatem Polbi w sprawie szkoleń kursów. Warsztaty komputerowe – Excel w praktyce dla księgowych.

DO POBRANIA

Uwagi

 

KURS - EXCEL W DZIAŁACH KSIĘGOWOŚCI

Szkolenie poświęcone praktycznym sposobom korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy w działach księgowości, finansów, rachunkowości zarządczej i pokrewnych. Microsoft Excel to popularne narzędzie wykorzystywane przez służby księgowe i finansowe w codziennej praktyce. Z obserwacji wynika, że tylko znikoma część użytkowników programu Excel korzysta w pełni z możliwości oferowanych przez ten arkusz kalkulacyjny. Warto poznać dogłębnie narzędzie, które wykorzystuje się na co dzień - pozwoli to uprościć i zautomatyzować wykonywane obliczeń, tabel wykresów i zestawień.

 

EXCEL - SZKOLENIE DWUDNIOWE

Dzięki szkoleniu będzie można korzystać z Excela przy rozwiązywaniu problemów towarzyszących pracy w działach księgowych. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się wykorzystywania tabel przestawnych, tworzenia bardziej złożonych formuł z wykorzystaniem najważniejszych funkcji Excela, wyszukiwania duplikatów danych, tworzenia raportów z podziałem należności i zobowiązań, importu zestawień z programów finansowo-księgowych, operacji związanych z obrotami i saldami na kontach księgowych, tworzenia raportów finansowych w postaci bilansu, czy rachunku zysków i strat w formie zautomatyzowanej.

 

EXCEL - SZYBKOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Duży nacisk zostanie położony na zwiększenie szybkości wykonywanych czynności w trakcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym, ochronę danych zawartych w poszczególnych skoroszytach z danymi, wykorzystanie wbudowanych narzędzi, typu: dzielenie fraz na kolumny, szukania wyniku czy formatowania warunkowego przy łatwiejszym tworzeniu zestawień finansowo-księgowych.

 

ĆWICZENIA I ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

Oczywiście na zajęciach nie może zabraknąć omówienia problemu zaokrąglania danych w Excelu, chyba najczęściej popełnianego błędu generowanego poprzez błędne wykorzystaniem formatowania komórek z danymi, zamiast korzystania z przeznaczonych do zaokrągleń wartości odpowiednich funkcji. Kurs oparty jest na bogatych przykładach budujących na samodzielnie wykonywanych przez uczestników ćwiczeniach.

 
INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kurs "Excel w księgowości. Arkusz kalkulacyjny w praktyce." jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.
 

Warsztaty komputerowe dla księgowych.

Zapraszamy na kurs Excel w księgowości.

 

 


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE