Kurs księgowości - od podstaw

Opis

KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW. CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH. RACHUNKOWOŚĆ - OBSZERNY PROGRAM KURSU. SAMODZIELNY KSIĘGOWY - STAWIAMY NA PRAKTYKĘ, ZAJĘCIA W WARSZAWIE.


 

Czy kurs księgowości jest dla mnie? Który kurs dla księgowych wybrać? Kursy księgowe godne polecenia. Kurs pełnej księgowości w dobrej cenie - korzystne rabaty i ceny promocyjne. ajęcia komputerowe z obsługi programu SYMFONIA. Kurs dla księgowej. Profesja księgowego czy rozwój kariery zawodowej w dziedzinie rachunkowości, poszerzanie kompetencji oraz wiedza i umiejętności do samodzielnego wykonywania zawodu księgowego są niezbędne w pracy na stanowisku pracownika działu księgowości.

 
Lokalizacja kursów księgowości. Zajęcia w Warszawie. Centrum LIM.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Kursy księgowości prowadzimy w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego. Doskonała lokalizacja, dogodny dojazd.


 CERTYFIKOWANY KURS KSIĘGOWOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kurs księgowości przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowisku księgowego i samodzielnego księgowego oraz daje możliwość znalezienia zatrudnienia w biurze rachunkowym.

Szkolenie dla księgowych z zakresu rachunkowości kończy się egzaminem certyfikującym uprawniającym do uzyskania cenionego przez pracodawców certyfikatu zawodowego Księgowy - Kod zawodu: 331301.

  PROMOCYJNA CENA KURSU KSIĘGOWOŚCI - 1900 ZŁ

Najkorzystniejsza cena na rynku za kursu księgowości z tak bogatym programem zajęć z rachunkowości i zajęć komputerowych.

Jeden kompletny, praktyczny kurs księgowości przygotowujący do wykonywania zawodu księgowego.

  BOGATY PROGRAM KURSU KSIĘGOWOŚCI - 120 GODZIN PRAKTYKI

Program kursu księgowości powstał na bazie wieloletnich doświadczeń. Zajęcia na szkoleniu dla księgowych prowadzą praktycy. Zakres tematów omawianych na szkoleniu z księgowości jest na bieżąco aktualizowany w ślad za zmieniającymi się przepisami i dzieli się na trzy części:

 • Kurs księgowości - Moduł prawa podatkowego: 32 godziny;

 • Kurs księgowości - Moduł rachunkowości (księgowy): 56 godzin;

 • Kurs księgowości - Moduł księgowości komputerowej: 32 godziny.

  STAWIAMY NA PRAKTYKĘ - WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI
 • Olbrzymi nacisk stawiany jest na praktykę.

 • Symulacja czynności wykonywanych przez księgowego.

 • Ćwiczenia, praktyczne przykłady.

 • Dekretowanie dokumentów, deklaracje, bilanse.

 • Zajęcia komputerowe, program SYMFONIA.

 • Przystępny sposób przekazywania wiedzy.

 • Zakres kursu obejmuje wszystkie niezbędne zagadnienia.

  RATALNY SYSTEM PŁATNOŚCI ZA KURS KSIĘGOWOŚCI
Osobom fizycznym proponujemy wnoszenie opłat za "Kurs księgowości" w ratach. I rata - 60 % ceny kursu, II rata - 40 % ceny kursu.
KURS KSIĘGOWOŚCI JEST ZWOLNIONY Z PODATKU VAT

 

Program

I. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (32 godziny)

 

Elementy ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowej

 • Kontrola karno-skarbowa

 • Zasady postępowania podatkowego

 • Zaległości podatkowe - zasady postępowania

 • Postępowanie w sprawach nadpłaty podatkowej

 • Przedawnienie i umorzenia zobowiązań podatkowych

Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego

 • Podatek od towarów i usług - VAT naliczony i należny

 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT

 • Odliczanie VAT naliczonego od należnego

 • Sprzedaż mieszana a VAT naliczony

 • Sposób zapłaty podatku - deklaracje podatkowe VAT

 • Szczególne przypadki dotyczące rozliczania VAT

 • Podatek VAT w obrocie zagranicznym

 • Faktura VAT jako dokument VAT-owski (rodzaje faktur: faktura VAT, faktura zaliczkowa, faktura VAT marża, VAT-MP, faktura korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty traktowane na równo z fakturami)

 • Wystawienie i otrzymanie dokumentu VAT a moment powstania obowiązku podatkowego

 • Zasady wystawiania i korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • Definicja przychodu podatkowego (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)

 • Koszty uzyskania przychodów - omówienie części elementów listy wykluczeń

 • Zasady odliczania darowizn od dochodu

 • Rozliczenie i opodatkowanie kapitałów pieniężnych (dochodów z dywidend, odsetek bankowych, sprzedaży papierów wartościowych)

 • Elementy prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby fizycznej (podatkowa książka przychodów i rozchodów)

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 • Definicja przychodów podatkowych (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)

 • Definicja kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania)

 • Koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodu

 • Koszty reprezentacji i reklamy, sponsoring

 • Zasady odliczania darowizn

 • Ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

 • Tryb i zapłata podatku PDOP

 Kursy księgowości podnoszące kwalifikacje zawodowe to przepustka do świata skomplikowanych systemów prawno-podatkowy i złożonych schematów i zagadnień rachunkowych. Czy kurs księgowości jest dla mnie? Który kurs dla księgowych wybrać? Kursy księgowe godne polecenia. Kurs pełnej księgowości w dobrej cenie - korzystne rabaty i ceny promocyjne.

 

II. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY) (56 godzin)

 

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość i księgowość w systemie nauk ekonomicznych

 • Akty prawne dotyczące rachunkowości (ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości - KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - MSR)

 • Zapoznanie z ustawą o rachunkowości (objęcie księgami rachunkowymi, struktura ustawy i znaczenie poszczególnych rozdziałów)

 • Krajowe a międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości

 • Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, dekrety, dowody księgowe, systemy informatyczne)

 • Podstawy ewidencji dwustronnej (konto księgowe jako podstawowe narzędzie ewidencji księgowej, zasada podwójnego zapisu, rodzaje kont)

 • Rodzaje kont (konta aktywne, konta pasywne, konta kosztowe, konta przychodowe, konta pozabilansowe)
 • Podział kont (konta syntetyczne i konta analityczne - przykłady strukturalne) 

 • Konta jednosaldowe i konta dwusaldowe - zasady ewidencji

Sprawozdanie finansowe

 • Jednostki zobowiązane do składania sprawozdania finansowego

 • Części składowe sprawozdania finansowego (informacja wstępna, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie kapitałowe)

 • Bilans (podział bilansu, omówienie pozycji aktywów i pasywów, aktywa trwałe i aktywa obrotowe, należności i zobowiązania krótko i długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, zasada równości sum bilansowych)

 • Rachunek zysków i strat (pojęcie kosztów i przychodów, podział przychodów i kosztów, koszty i przychody operacyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy jednostki brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego - podatek dochodowy od osób prawnych)

Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych

 • Ewidencja księgowa zakupu towarów i materiałów w obrocie krajowym (zakupy magazynowe, zakupy bezpośrednio-kosztowe)

 • Ewidencja księgowa rozchodów magazynowych (wartość sprzedanych towarów i materiałów, metody rozchodów magazynowych - FIFO pierwsze weszło pierwsze wyszło, LIFO ostatnie weszło pierwsze wyszło, AVCO metoda cen przeciętnych i inne)

 • Ewidencja księgowa sprzedaży materiałów i towarów w obrocie krajowym (ewidencja przychodów ze sprzedaży)

 • Ewidencja księgowa braków i strat trwałych materiałowo-towarowych

 • Ewidencja księgowa kosztów zakupu towarów i materiałów (transport, ubezpieczenia, itp.)

 • Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży towarów i materiałów w obrocie zagranicznym (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT, export i import)

 • Różnice kursowe w księgach rachunkowych - ewidencja księgowa różnic kursowych (rzeczywiste różnice kursowe, wycena środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami w walucie na dzień bilansowy), różnice kursowe podatkowe i bilansowe, koszty uzyskania przychodów a różnice kursowe

Ewidencja środków pieniężnych

 • Definicja aktywów pieniężnych i ich miejsce w strukturze aktywów bilansu

 • Ewidencja księgowa środków pieniężnych w kasie (dokumenty kasowe, raport kasowy, dokumenty KW i KP, wnioski o zaliczkę i rozliczenie zaliczki pobranej)

 • Ewidencja księgowa zaliczek pieniężnych i operacji dokonywanych kartą płatniczą

 • Ewidencja księgowa środków pieniężnych w banku (operacje wejścia i wyjścia, koszty operacji bankowych, prowizje i opłaty bankowe, środki pieniężne w drodze)

 • Ewidencja i wycena kredytów bankowych i pożyczek oraz ich spłat, umorzeń i przeszacowań (kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe, odsetki od kredytów i pożyczek oraz ich ewidencja, wycena bilansowa na koniec roku obrotowego)

Ewidencja rozrachunków

 • Klasyfikacja rozrachunków i ich miejsce w strukturze bilansu

 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi (należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług)

 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi  (rozrachunki z kontrahentami wewnątrzwspólnotowymi)

 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

 • Ewidencja rozrachunków z tytułu podróży służbowych

 • Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami (w tym rozliczenie zaliczek pobranych)

 • Ewidencja rozrachunków z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek (odpowiedzialność osób)

 • Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy)

 • Wycena rozrachunków (wycena bieżąca i na koniec roku)

Ewidencja aktywów trwałych jednostki

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego

 • Definicja wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu prawa podatkowego i bilansowego

 • Omówienie struktury Klasyfikacji Środków Trwałych - KŚT

 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ustalenie stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja ekonomiczna)

 • Amortyzacja podatkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja liniowa, degresywna, podwyższona, indywidualna, jednorazowa, „de minimis”)

 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny)

 • Ewidencja likwidacji i sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Zakup środków trwałych w obrocie zagraniczny

 • Samochody w ewidencji księgowej (szczególne formy rozliczania i ewidencji związane z ustawami podatkowymi)

 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy amortyzacji samochodów osobowych

 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy ubezpieczeniach samochodów osobowych

Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń

 • Składniki wynagrodzeń

 • Prosty przykład wyliczenia wynagrodzenia netto przy podanej kwocie wynagrodzenia brutto wraz z narzutem kosztów ZUS pracodawcy

 • Dwa schematy ewidencji księgowej wynagrodzeń
 • Ewidencja wynagrodzeń  - koszty bilansowe a koszty uzyskania przychodów

 • Ewidencja składek z tytułu rozrachunków z ZUS (z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy)

 • Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Ewidencja pakietów medycznych, ekwiwalentów i świadczeń w ramach BHP, dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (w tym paczek świątecznych), ewidencja innych świadczeń

 • Ewidencja potrąceń z tytułu wynagrodzeń

 • Ewidencja umów cywilno-prawnych i ich rozliczanie

 • Ewidencja kosztów dodatkowych pracodawcy z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych

 • Koszty podróży służbowych (diety, dojazdy, przejazdy miejscowe, noclegi i inne koszty)

 • Koszty uzyskania przychodów przy podróżach służbowych

 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Druki i dokumenty w trakcie rozliczania podróży służbowych

Ewidencja kapitałów własnych jednostki

 • Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w pasywach bilansu

 • Ewidencja tworzenia i zmian w zakresie kapitału podstawowego, zapasowego i rezerwowego

 • Wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy roku bieżącego

 • Pojęcie wyniku finansowego netto i wyniku finansowego brutto
 • Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania

Ewidencja kosztów w różnych wariantach stosowanych w praktyce dnia codziennego

 • Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym kosztów - tzw. konta zespołu czwartego 4XX (401 amortyzacja, 402 zużycie materiałów i energii, 403, usługi obce, 404 podatki i opłaty, 405 wynagrodzenia, 406 ubezpieczenia społeczne, fundusze i inne świadczenia na rzecz pracowników, 407 inne koszty rodzajowe)

 • Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym kosztów (konta zespołu piątego 5XX, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych, podział analityczny na koszty rodzajowe)

 • Elementy kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów gotowych

 • Ewidencja kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym - zamknięty krąg kosztów

 • Zapobieganie przerwania kręgu kosztów

 • Ustalenie wyniku finansowego w oparciu o układ kosztów
 • Koszty i przychody w układach kosztów
 • Zmiana stanu produktów jako saldo konta 490 "Rozliczenie kosztów rodzajowych"

Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie

 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych (RMKC)

 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych (RMKB)

 • Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów (RMP)

 • Ewidencja księgowa rezerw na zobowiązania

 • Transakcje rozliczane w czasie a Krajowe Standardy Rachunkowości - KSR-y

Szczególne przypadki ewidencyjne

 • Ewidencja operacji zakupu przy braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego

 • Samonaliczanie podatku VAT należnego i ewidencja operacji z tym związanych - VAT odwrotny

 • Ewidencja darowizn przekazanych

 • Ewidencja otrzymanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w zakresie środków trwałych

 • Ewidencja zakupu i sprzedaży usług

 • Ewidencja kosztów uznanych za NKUP  - dwa sposoby

 • Rozliczenie i ewidencja podatku VAT na koniec miesiąca (deklaracja VAT-7)

Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

 • Szczególne przypadki wyceny rozrachunków

 • Wycena składników aktywów trwałych (w tym elementy inwentaryzacji)

 • Wycena składników aktywów obrotowych

 • Wyceny walutowe

 • Trwałe zmiany wartości składników aktywów ("in plus" i "in minus")

 • Elementy i podstawy prawne inwentaryzacji

 • Ustalanie wyniku finansowego

 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego

III. MODUŁ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ (32 godziny)

Praktyczne zajęcia na kursie księgowości prowadzimy z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych programów na rynku w Polsce - "Symfonia Finansowo - Księgowa" oraz aplikacji do zarządzania majątkiem trwałym w firmie - "Symfonia Środki Trwałe".

Nasze szkolenie z księgowości nastawione jest 100% na praktykę i symulację rzeczywistości - w trakcie zajęć symulowana jest praca na samodzielnym stanowisku komputerowym - odzwierciedlenie pracy zawodowej w realnej firmie w oparciu o przygotowane dokumenty księgowe.

W trakcie zajęć na kursie księgowości omawiamy m. in.:

 • zakładanie i zarządzanie kontami księgowymi w module programy Symfonia FK - "Plan Kont" (zakładanie kont bilansowych i wynikowych, konta pozabilansowe, ustawianie sald kont w sprawozdaniu finansowym, konta syntetyczne i analityczne, konta kartotekowe),

 • konta specjalne (490 rozliczenie kosztów rodzajowych, 755 rozliczenie różnic kursowych, 149 środki pieniężne w drodze, uwzględnianie salda konta 130 rachunek bankowy w wyciągu bankowych, konto 860 wyniku finansowego)
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,

 • dekretacja dokumentów,zarządzanie kartotekami kontrahentów, pracowników, i inne

 • systemy ewidencji kosztów - wybór opcji programu (otwieranie nowej firmy z generacją planu kont i wyborem wariantu kosztów),
 • wprowadzanie dokumentów księgowych (FVZ, FVS, PZ, WZ, RK, PK, OT, rozliczenia umów, RZP, WB, PW, RW i inne) na przestrzeni dwóch miesięcy (blisko 100 dokumentów),

 • dokumenty zaawansowane (RK raport kasowy i jego specyfika, RKW raport kasowy walutowy, RZP - rozliczenie zaliczki pobranej z trudnymi aspektami ewidencji VAT i kosztów NKUP, faktury wewnętrzne przy operacjach WNT),

 • specyfika ewidencji odwrotnego obciążenia VAT - dokumenty wymagane i zaawansowane sposoby ewidencji w programie Symfonia,
 • ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego (wraz z automatycznym księgowaniem VAT - sprawdzanie rejestrów VAT),
 • ewidencja operacji bez prawa odliczenia VAT (ewidencja usług gastronomicznych i noclegowych),

 • ewidencja operacji i ustawienia specyficznych funkcji w programie Symfonia Finanse i Księgowość dla częściowego odliczenia VAT (na przykładzie zakupu samochodu osobowego z częściowym odliczeniem VAT),
 • księgowanie operacji gospodarczych w oparciu o układ kosztów rodzajowych - pierwsza firma,

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o zamknięty krąg kosztów - druga firma,

 • sprawdzanie poprawności sald kont, wysokości obrotów i zapisów na koncie,

 • raporting pełny (raport obrotów na koncie, raport zapisów na koncie, raport kont aktywnych, wydruki rejestrów VAT, wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, wydruki dziennika, wydruki zestawienia obrotów i sald),

 • rejestry VAT (rejestr zakupów pozostałych, rejestr zakupów środków trwałych, rejestr zakupów w ramach WNT, rejestry specjalne VAT, rejestr sprzedaży krajowej, rejestr VAT należnego WNT, rejestr sprzedaży WDT, rejestry importowe i eksportowe),

 • zarządzanie i kontrola rozrachunków z kontrahentami i pracownikami (nowe transakcje, rozliczanie rozrachunków, rozdzielanie rozrachunków, kompensaty, rozrachunki w obrocie zagranicznym),

 • automatyka w oparciu o systemy i szablony mechanizacji pracy (tworzenie szablonów dokumentów, tworzenie wzorców księgowań dla rejestrów VAT, dla ewidencji VAT, dla ewidencji kosztów, dla kręgu kosztów, dla automatycznych rozrachunków),

 • automatyczne wpisywanie numerów kont (dekretacja) w trakcie ewidencji dokumentów,
 • zarządzanie środkami trwałymi - wprowadzanie środków trwałych do systemu, wycena, wartość początkowa, likwidacja, sprzedaż,

 • amortyzacje miesięczne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ŚT i WNiP) (amortyzacja liniowa, indywidualna, degresywna i podwyższona) - odrębna amortyzacja podatkowa w zakresie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów,

 • rozliczenie podatku VAT na koniec miesiąca (ewidencja VAT naliczonego i VAT należnego - przeksięgowania końca miesiąca, automatyczne tworzenie deklaracji VAT 7),

 • rozliczenie kosztów i przychodów na koniec miesiąca (ustalenie kosztów i przychodów podatkowych, ustalenie kosztów nie będących kosztami uzyskania przychodów, ustalenie wyniku finansowego, ustalenie podstawy opodatkowania - dochodu, sporządzenie deklaracji CIT2),

 • ustalenie wartości podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP),

 • zamknięcie miesiąca i zamknięcie roku (wydruki bilansu i rachunku zysków i strat, deklaracje podatkowe).

IV. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY (1 godzina)

Kurs księgowości kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301.INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kurs księgowości od podstaw (edycja weekendowa, rozpoczęcie 2017-09-02) jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - PARP.

Kurs księgowości od podstaw (edycja popołudniowa, rozpoczęcie 2017-09-05) jest dostępny w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane w BUR PARP.

 

 

POLBI - KORZYSTNE CENY KURSÓW KSIĘGOWOŚCI!

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 7 listopada 2017 r.
Zakończenie 8 marca 2018 r.
Wtorek i czwartek w godz. 17:00 - 20:15 (7 listopada 2017 r. - 8 marca 2018 r.)

Warszawa
Rozpoczęcie 13 stycznia 2018 r.
Zakończenie 22 kwietnia 2018 r.
Edycja weekendowa - soboty i niedziele w godz. 09:00-16:00 (13 stycznia 2018 r. - 22 kwietna 2018 r.)

Cena

Koszt uczestnictwa w kursie księgowości - 2 100 zł.

Egzamin certyfikujący zawarty w cenie kursu!

 

PROMOCJE


 1 900 zł
-Edycja weekendowa
 
 Przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 września 2017 r.
 
 

1 900 zł

-

Edycja popołudniowa

 
 Przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 września 2017 r. 
____________________________________________

Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu i dokonaniu pełnej wpłaty za kurs księgowości w wyznaczonym terminie.

 

RATY DLA OSÓB FIZYCZNYCH


 

I rata - 60 % ceny kursu

Płatność w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu.

II rata - 40 % ceny kursu

Płatność przed zakończeniem kursu.

____________________________________________
Płatności ratalne dotyczą wyłącznie osób fizycznych.

  

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 

Bezpłatne kursy księgowości dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

Informacje organizacyjne

KURS KSIĘGOWOŚCI - HARMONOGRAMY


 

KSIĘGOWY - ZAWÓD POSZUKIWANY

Zawód samodzielnego księgowego znalazł się na liście zawodów deficytowych w Polsce w 2017 roku. Raport - Barometr zawodów.

 ADRESACI KURSU KSIĘGOWOŚCI

Kurs księgowości jest kursem od podstaw.

Kurs księgowości kierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z księgowością, ale również do pracowników działów księgowości, finansów, rachuby, kadr i płac, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Kurs księgowości przygotowuje do pracy w działach finansowo-księgowych na stanowiskach:

 • księgowego,

 • samodzielnego księgowego,

 • pracownika biura rachunkowego,

 • pracownika rachuby i pokrewnych,

 • kontysty, pomocy lub pracownika w dziale księgowości,

oraz dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

Kurs księgowości. Czy kurs księgowości jest dla mnie? Który kurs dla księgowych wybrać? Kursy księgowe godne polecenia. Kurs pełnej księgowości w dobrej cenie - korzystne rabaty i ceny promocyjne.

 

ILOŚĆ GODZIN PRAKTYCZNYCH ZAJĘĆ

Kurs księgowości obejmuje 120 godziny zajęć - wykładów i ćwiczeń.

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Kurs księgowości  kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem: Księgowy 331301.

Aktualna klasyfikacja zawodów i specjalności.

 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik kursu księgowości otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się:

 • skrypt "Akty prawne" zawierający drukowane najważniejsze akty prawno - podatkowe  (m. in. ustawa PDOF, ustawa PDOP, ordynacja podatkowa, ustawa VAT, ustawa o rachunkowości i inne),

 • skrypty autorskie na zajęcia praktyczne (ponad 400 stron),

 • skrypt zawierający 2-miesięczny zestaw dokumentów księgowych do dekretacji na ćwiczeniach komputerowych,

 • bezterminowy dostęp do Wortalu Polbi (m. in. porady, kalkulatory, akty prawny, wskaźniki, itp.).

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
CERTYFIKAT ZAWODOWY DLA KSIĘGOWYCH

Profesjonalny, rozbudowany i wszechstronny kurs dla specjalistów ds. rachunkowości. Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia zdobycie kwalifikacji zawodowych, które powinien posiadać każdy Specjalista do spraw rachunkowości w firmie. Księgowy – [Kod zawodu 331301]. Warto wiedzieć więcej! Transfer wiedzy. Uczymy i pozwalamy zrozumieć prawo. Praktycy - praktykom.
Certyfikat zawodowy. Wzór - Strona Nr 1

 

Po pisemnym zaliczeniu egzaminu w certyfikacie zawodowy określany jest poziom przygotowania do wykonywania zadań zawodowych stawianych przyszłym pracownikom zatrudnianym w działach księgowości. Nabywaj umiejętności, które procentują. Wiedza, do której łatwo trafisz. Szkolenia w samym centrum Warszawy. Atmosfera sprzyjająca nauce. Akademia Użytecznej Wiedzy.

Certyfikat zawodowy. Wzór - Strona Nr 2

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kursy księgowości prowadzone są "od podstaw" z naciskiem na praktykę prowadzenia księgowości.

Kurs księgowości od podstaw ma formę warsztatów - w sposób praktyczny przygotuje do wykonywania obowiązków zawodowych księgowego.

Zajęcia na kursie księgowości  prowadzone są metodą krótkich wykładów przeplatanych dużą ilością praktycznych zadań opartych na dekretacji prawdziwych dokumentów księgowych.

Na kursie księgowości programowo bardzo duży nacisk został położony na samodzielną obsługę programów finansowo-księgowych (praca przy jednoosobowym stanowisku komputerowym), w oparciu  o program "Symfonia F-K". 

Razem z trenerem na kursie księgowości prowadzisz ewidencję księgową, ewidencję rozrachunków, tworzysz bilanse, listy płac, sporządzasz sprawozdania finansowe - prowadzisz księgi rachunkowe.
 

Kursy księgowości. Certyfikowane szkolenia dla księgowych. Warszawa. Kurs rachunkowości. Szkolenia dla księgowych - bilansistów. Warszawa.

 

PRAKTYCZNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI

Na kursie księgowości w trakcie zajęć w ramach modułu księgowego uczymy dekretacji dokumentów księgowych w oparciu o rzeczywiste dokumenty księgowe,  które w trakcie ćwiczeń modułu księgowości komputerowej zostają wprowadzone do systemów finansowo-księgowych. 

PIERWSZE TEGO TYPU SZKOLENIE NA RYNKU

Kursy księgowości prowadzone są przez  POLBI od 1994 roku.

Nasze kursy księgowości ukończyło już tysiące osób.

Firma POLBI jest doskonale kojarzona oraz znana pracodawcom. Jest to niezwykle ważne dla osób starających się o pracę.

Nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Wszyscy wykładowcy współpracują z nami już od ponad 20 lat. Przeprowadzili już setki szkoleń, zdobywając olbrzymie doświadczenie dydaktyczne i ogromną wiedzę zawodową.

Większość uczestników kursu księgowości przychodzi do nas "z polecenia", co jednoznacznie świadczy o poziomie wykładów i zadowoleniu naszych klientów.

Kurs księgowości m. in. prowadzą:

 • Agnieszka Wałęka - prawo podatkowe,
 • Maciej Derwisz - księgowość i księgowość komputerowa,
 • Andrzej Kępa - księgowość.

Opinie uczestników kursów księgowości o naszych wykładowcach są dobre lub bardzo dobre - innych nie ma.

RENOMA I UZNANIE NA RYNKU

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom.  Nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.
Kurs księgowości został opracowany już w 1994 roku jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku. Od samego początku kurs księgowości cieszy się niesłabnącą popularnością i jest organizowany nieprzerwanie od 20 lat.

Centrum LIM - Hotel Marriott. Szkolenia dla księgowych.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY
CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Zajęcia komputerowe prowadzone są przy samodzielnych stanowiskach komputerowych.

 Kurs rachunkowości. Szkolenia dla księgowych - bilansistów. Warszawa.

 

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń.

Do prowadzenia dokumentacji wydanych zaświadczeń zobowiązują przepisy § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Działalność szkoleniowa jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

Działalność szkoleniowa spółki POLBI jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. 

KURS KSIĘGOWOŚCI POLECANY PRZEZ TYSIĄCE ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Nasze kursy księgowości ukończyło już tysiące osób. Większość naszych słuchaczy trafia do nas z polecenia dotychczasowych absolwentów.

JEDEN KURS - KOMPLET UMIEJĘTNOŚCI 

Bardzo obszerny program kursu daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu na stanowisku księgowego.


POLECAMY BEZPŁATNE KALKULATORY

 


ZOBACZ KTO NAM ZAUFAŁ (NASI KLIENCI)

REFERENCJE, REKOMENDACJE, OPINIE


 

Słowa kluczowe, pojęcia, nomenklatura

Funkcje rachunkowości: informacyjna, zarządcza, kontrolna, analityczna, planistyczna, statystyczna. Zasady, którymi powinna kierować się rachunkowość: zasada memoriałowa, zasada współmierności, zasada ostrożności, zasada kontynuacji działania, zasada zakazu kompensat (zasada jasności), zasada ciągłości (porównywalności), zasada istotności. Konto księgowe. Nazwa i numer konta księgowego. Strona „MA” konta. Strona „WINIEN” konta. „Debet” - Dt, „Credit” - Ct. Zakładowy plan kont. Konta bilansowe, syntetyczne, analityczne. Obroty i salda kont. Saldo początkowe, saldo końcowe. Księgi rachunkowe. Dowody księgowe. Aktywa w bilansie. Pasywa w bilansie. Okres sprawozdawczy. Rok obrotowy. Dzień bilansowy. Przychody i zyski. Koszty i straty. Koszty i przychody operacyjne. Zyski i straty nadzwyczajne. Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. Zasady rachunkowości. Przyjęte zasady polityki rachunkowości. Wykaz kont księgi głównej. Zapis zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Wycena aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych. Kierownik jednostki, obowiązki i odpowiedzialność. Współmierność przychodów i związanych z nimi kosztów. Rzetelne i jasne przedstawienia sytuacji finansowej jednostki. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim i w walucie polskiej.

 

Kursy i szkolenia dla księgowych. Zającia w Centrum LIM.
Centrum LIM - wejście główne. 

W salach na III piętrze Centrum LIM odbywają się wykłady i warsztaty zajęć komputerowych dla przyszłych księgowych.

Centrum LIM - recepcja, windy.


DO POBRANIA

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Kurs dla samodzielnych księgowych. Informacje o szkoleniach dla księgowych, zapytania i zapisy. Zadzwoń, napisz lub wstąp do nas.


KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

SZKOLENIA DLA KSIĘGOWYCH - POLBI, WARSZAWA.