Kurs na głównych księgowych (124 godziny)

Opis

KURS NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH DLA ZAAWANSOWANYCH

 • WYKŁADY, ĆWICZENIA,
 • PRZYKŁADY, INTERPRETACJE
 • ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ
 • CERTYFIKAT ZAWODOWY

Pracujesz w księgowości i chcesz awansować? Myślisz o prowadzeniu własnego biura rachunkowego? Ukończyłeś studia, szkołę lub kursy w zakresie finansów i rachunkowości, a teraz chcesz usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami przyjętymi w praktyce księgowych i biegłych rewidentów?

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia rachunkowości i kierowania pionem księgowym oraz do samodzielnego sporządzania obowiązujących sprawozdań finansowych spółek kapitałowych i innych podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów polskiej ustawy o rachunkowości (z wyjątkiem banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych).

DLA KOGO

Pracownicy działów księgowości w firmach, pracownicy biur rachunkowych, absolwenci uczelni i szkół ekonomicznych, absolwenci kursów rachunkowości I stopnia (na samodzielnych księgowych), osoby rozpoczynające lub zainteresowane pracą w charakterze głównego księgowego. Osoby podejmujące usługowe prowadzenie rachunkowości.

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem: Główny księgowy 121101.

Program

I. STOSOWANIA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I POLSKIE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (8 godzin)

 1. Ustawa o rachunkowości i zakres jej stosowania. Cele i zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości. Treść ekonomiczna i forma prawna. Ciągłość działania.
 2. Komitet Standardów Rachunkowości przy MF. Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu.
 3. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki. Zakładowy plan kont. Księgi rachunkowe. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy. Funkcje rachunkowości w firmie. Organ zatwierdzający, organ nadzorujący, kierownik jednostki i ich odpowiedzialność.
 4. Badanie sprawozdań finansowych.
 5. Polskie Standardy Rachunkowości a MSR/MSSF. Konwergencja krajowych standardów rachunkowości w skali globalnej.
 6. Aktywa, zobowiązania i kapitały własne. Koncepcja transakcyjna i koncepcja wartości aktywów netto w rachunkowości. Sprawozdanie jako obraz sytuacji finansowej firmy.

II. AKTYWA TRWAŁE I AMORTYZACJA (8 godzin)

 1. Definicja środków trwałych w ustawie o rachunkowości i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/Międzynarodowych Standardach Sprawozdań Finansowych. Wycena i aktualizacja wyceny środków trwałych.
 2. Amortyzacja środków trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. Ewidencja środków trwałych dla celów podatkowych.
 3. Ujawnianie i amortyzacja wartości niematerialny i prawnych. Koszty prac rozwojowych. Wartość firmy i jej amortyzacja zgodnie z ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF.
 4. Środki trwałe w budowie. Rozliczenie procesu inwestycyjnego i ustalanie wartości początkowej środków trwałych według ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF. Ulepszenia w obcych środkach trwałych.
 5. Należności i inwestycje długoterminowe. Inwestycje w aktywa finansowe i aktywa majątkowe. Wycena inwestycji długoterminowych na dzień bilansowy.

III. KAPITAŁY WŁASNE (4 godziny)

 1. Kapitał podstawowy. Emisja udziałów i dopłaty do kapitału. Agio. Nabycie własnych udziałów (akcji) w celu ich umorzenia. Instrumenty kapitałowe.
 2. Kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny i kapitał rezerwowy. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.
 3. Rozliczenie wyniku finansowego netto. Podział zysku, pokrycie straty bilansowej i księgowanie dywidend.

IV. REZERWY ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW (4 godziny)

 1. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Współmierność kosztów i przychodów.
 2. Przychody przyszłych okresów. Zaliczki. Dotacje i subwencje. Ujemna wartość firmy. Programy lojalnościowe.
 3. Rezerwa na świadczenia pracownicze.
 4. Podatek odroczony. Rezerwa na podatek dochodowy i aktywo podatkowe. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu. Zwolnienia dla małych firm.
 5. Pozostałe rezerwy. Restrukturyzacja. Zobowiązania warunkowe.
 6. Wycena i prezentacja rezerw w sprawozdaniu finansowym.

V. KAPITAŁ PRACUJĄCY (8 godzin)

 1. Należności i zobowiązania krótkoterminowe. Wycena należności i zobowiązań.
 2. Zapasy. Wycena poszczególnych składników zapasów i dokonywanie odpisów aktualizacyjnych. Ustalanie wartości rozchodu zapasów według ustawy o rachunkowości i dla celów podatkowych oraz według MSR/MSSF. Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych zapasów. Szczególne problemy w księgowaniu dostaw: towary w drodze, dostawy niefakturowane, komis.
 3. Cykl kapitału pracującego. Rotacja zapasów, należności i zobowiązań. Kapitał pracujący, jako część kapitału stałego przeznaczona na finansowanie aktywów obrotowych. Zarządzanie kapitałem pracującym.

VI. PRZYCHODY, KOSZTY ICH UZYSKANIA ORAZ USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO (4 godziny)

 1. Definicja przychodów. Zasada memoriałowa w ujmowaniu przychodów. Przychody okresu sprawozdawczego.
 2. Koszty poniesione, a koszty uzyskania przychodów. Zasada współmierności.
 3. Ustalanie wyniku finansowego. Wynik na podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej, wynik na operacjach finansowych, podatek dochodowy i wynik netto.

VII. RACHUNEK KOSZTÓW (12 godzin)

 1. Klasyfikacje kosztów w rachunkowości. Koszty według ich rodzaju, koszty według związku z produktem (bezpośrednie, pośrednie i ogólne), koszty stałe i zmienne.
 2. Wycena wyrobów gotowych, półfabrykatów i produkcji w toku. Koszty uzasadnione normalnym poziomem produkcji. Metody kalkulacji kosztów jednostkowych. Koszty planowane i rzeczywiste. Kalkulacyjny i porównawczy rachunek wyników.
 3. Praktyczne rozwiązania ewidencyjne w rachunku kosztów: krąg kosztów, rozliczenie kosztów rodzajowych na produkty, ewidencja pozabilansowa kosztów rodzajowych. Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów.
 4. Zmiana stanu produktów i koszty produktów wytworzonych na własne potrzeby jednostki.
 5. Ewidencja kosztów a wymogi informacji zarządczej. Koncepcja rachunku kosztów działań (ABC).

VIII. INSTRUMENTY FINANSOWE (12 godzin)

 1. Definicja instrumentów finansowych w ustawy o rachunkowości i MSR 32.
 2. Pierwotne instrumenty finansowe. Środki pieniężne, pożyczki udzielone, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
 3. Pochodne instrumenty finansowe. Transakcje forward i futures. Opcje. Transakcje SWAP. Struktury opcyjnie.
 4. Złożone instrumenty finansowe. Obligacje zamienne na akcje. Indeksowane umowy kredytowe.
 5. Klasyfikacja instrumentów finansowych ze względu na zasady wyceny: instrumenty przeznaczone do obrotu, udzielone pożyczki i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Ujęcie początkowe i wycena na dzień bilansowy instrumentów finansowych.
 6. Rachunkowość zabezpieczeń. Pozycja zabezpieczana i instrument zabezpieczający. Warunki stosowania. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE (4 godziny)

 1. Dywidendy i udziały w zyskach (otrzymane).
 2. Odsetki w ujęciu księgowym i podatkowym.
 3. Aktualizacja wartości i wynik ze zbycia inwestycji.
 4. Różnice kursowe. Ewidencja transakcji transgranicznych. Księgowe i podatkowe rozliczanie różnic kursowych. Wymagania wobec jednostek stosujących ujęcie księgowe dla celów podatku dochodowego.
 5. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy.
 6. Koszty i przychody z instrumentów finansowych. Ujęcie księgowe i podatkowe.

X. LEASING (6 godzin)

 1. Leasing, najem, dzierżawa i sprzedaż ratalna.
 2. Leasing finansowy i operacyjny według ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF. Leasing zwrotny.
 3. Leasing finansowy w księgach rachunkowych wynajmującego i najemcy.
 4. Praktyczne problemy księgowego i podatkowego ujmowania leasingu u leasingobiorcy.
 5. Prawne i podatkowe aspekty rozwiązania umowy leasingu przed jej zakończeniem.

XI. UMOWY DŁUGOTERMINOWE (6 godzin)

 1. Definicja umowy długoterminowej w ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF.
 2. Ustalanie przychodów z usług niezakończonych. Metoda procentowa i metoda „zerowa”.
 3. Bezpośrednie koszty wytworzenia usług niezakończonych.
 4. Rozliczanie pośrednich kosztów wytworzenia na usługi niezakończone.
 5. Koszty ogólne i koszty finansowania zewnętrznego.
 6. Wynik zlecenia. Straty na zleceniu i rezerwy na poczet strat. Wynik księgowy i ujęcie podatkowe umów długoterminowych.

XII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA (4 godziny)

 1. Wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych.
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych.
 3. Inne koszty i przychody operacyjne. Działalność socjalna, utrzymywanie nieruchomości inwestycyjnych, kary, odszkodowania, rezerwy i darowizny.
 4. Straty i zyski nadzwyczajne. Siła wyższa.
 5. Podatkowe ujęcie pozostałej działalności operacyjnej.

XIII. FUZJE I PRZEJĘCIA (ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK) ORAZ ZMIANY FORMY PRAWNEJ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH (8 godzin)

 1. Rozliczanie transakcji metodą nabycia. Wartość godziwa aktywów i pasywów spółki przejmowanej. Wyłączenie ze sprawozdania spółki przejmującej kapitału własnego (aktywów netto) spółki przejmowanej.
 2. Cena przejęcia, wartość godziwa aktywów netto i wartość firmy.
 3. Rozliczenie transakcji metodą łączenia udziałów. Warunki stosowania metody.
 4. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 5. Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych.

XIV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI (8 godzin)

1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kompletność ewidencji okresu. Inwentaryzacja, aktualizacje wycen aktywów i pasywów oraz przegląd rezerw.

2. Wymagany zakres sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości. Najważniejsze różnice pomiędzy sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. Warunki i zakres możliwych uproszczeń. Zestawienie obrotów i sald.

3. Praktyczne aspekty sporządzania elementów sprawozdania finansowego:

 • sprawozdanie zarządu z działalności spółki kapitałowej. Wymagany zakres i spójność ze sprawozdaniem finansowym,
 • wycena i ujmowanie pozycji bilansowych oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych, działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa, pośrednia i bezpośrednia metoda sporządzania Cash Flow,
 • wymagany zakres ujawnień w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

4. Wymogi w zakresie zatwierdzania, badania i składania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych.

XV. GRUPY KAPITAŁOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE (16 godzin)

 1. Definicja grupy kapitałowej. Jednostka dominująca, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone. Kontrola, współkontrola i znaczący wpływ.
 2. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości. Zakres stosowania MSR/MSSF w Polsce.
 3. Metoda konsolidacji pełnej. Sumowanie transakcji i zakres dokonywanych włączeń. Kapitał mniejszości oraz zyski lub straty mniejszości.
 4. Konsolidacja proporcjonalna jednostek współzależnych oraz konsolidacja metodą praw własności jednostek stowarzyszonych.

XVI. WYBRANE ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA (8 godzin)

 Pionowa i pozioma analiza sprawozdań finansowych.

 1. Wskaźniki rentowności, wypłacalności i zadłużenia.
 2. Pomiar produktywności i efektywności działania jednostki.
 3. Analiza Du Ponta.
 4. Koncepcje zarządzania wartością firmy. NOPAT, ROCE, EVA.

 

OMAWIANE REGULACJE PRAWNE

 

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdań Finansowych - MSSF
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - MSR
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149 poz. 1674 z późn. zm.)

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 2400 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 2100 zł/osobę,
 • absolwentów kursu księgowości 2000 zł/osobę.
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Promocje, oferty specjalne

CENA PROMOCYJNA - 1 590 zł.

 Cena promocyjna obowiązuje przy zgłoszeniu dokonanym przed rozpoczęciem szkolenia.

Informacje organizacyjne

ILOŚĆ GODZIN

Kurs obejmuje 124 godziny wykładowe (w tym egzamin certyfikujący).

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

CERTYFIKAT ZAWODOWY

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodem: Główny księgowy 121101. 

Klasyfikacja zawodów i specjalności - od 1 stycznia 2015 r.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i prezentacje, ćwiczenia,  praktyczne przykłady.

 

EDYCJE KURSÓW

Proponujemy zajęcia w edycjach:

 • poniedziałki, środy i piątki (17.00 - 20.15);
 • poniedziałki, środy (17.00 - 20.15);
 • wtorki, czwartki (17.00 - 20.15);
 • soboty i niedziele (9.00 - 16.00); 
 • codziennie - od poniedziałku do piątku (09.30 - 14.30).

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

Działalność szkoleniowa spółki POLBI jest objęta systemem oświaty.  Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:

e-mail: wojciech.padzinski@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

Uwagi

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dedykowane, wewnętrzne)
 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.
 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.
 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

 • Zapraszamy do współpracy.
 • Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.